Меню

Местната инициативна група (МИГ) Тервел-Крушари е пример за публично-частно партньорство в селата (ВИДЕО)

28.12.2021 г.
3036
МИГ Тервел-Крушари работи на територията на двете общини - Тервел и Крушаре, намиращи се в Житницата на България - Златна Добруджа. Местната инициативна група изпълнява вече своята втора стратегия за развитие на общността. Според задълбоченият анализ направен от екипа на МИГ-а са определени и целите през двата програмни периода по които се стартира усилена работа с цел да се подпомогнат земеделските стопани в региона, да се стимулира създаването на нови производства, а също и да се развива както културния туризъм, така и да се работи пряко за цялостното облагородяване на общините, за превръщането им в приветливи и модерни центрове за живот за местното население, чрез реализирането и на инвестиции в публичния сектор.

Невена Кирова, изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари, споделя как МИГ а реализира своята стратегия:

Нашата цел е да се развива местния потенциал на територията и преди всичко сме съсредоточени върху бизнеса и земеделските производители. До момента са подадени 45 проекта, като 41 вече са одобрени от МИГ-а, като сключените договори към момента са вече около 30. Ние изпълняваме еднофондова стратегия, само към програмата за развитие на селските райони. Идеите с които идват хората са различни, като всеки един от тях идва с идеята да развива своя бизнес.


Един от бенифициентите, кандидатствали и спечелили проект пред МИГ Тервел Крушари е компания занимаваща се с отглеждането на лавандулови насъждения в полетата на Добруджа. С помощта на МИГ-а фирмата работи с модерна агротехника, чрез която има възможност ефективно да прибира своята реколта от лавандула.

Управителката на фирмата за производство на лавандула споделя:

През 2018 г. имаше отворен прием, от който решихме да се възползваме. Много се колебаехме дали ще успеем, но благодарение на екипа на МИГ-а получихме цялата нужна информация, чрез което успяхме да подготвим едно успешно проектно предложение. Те ни съдействаха напълно и комуникацията беше на ниво. В резултат на реализирането на проекта и закупуването на тази машина, успяваме да се задържим на пазара, който в последно време се сви и когато едно стопанство работи по малък обем насъждения и няма собствена машина, почти не остава икономическа полза от това да се отглежда лавандулата. Притежанието на такава машина е много голямо преимущество - първо прибирането на лавандулата става много по рентабилно, и да се извършат коситбите да се извършат в срок и по този начин извлечем максимален добив.


Следващата ни спирка е кравефермата в село Сърнец. Невена Кирова, изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари ни запознава на място с реализирането на проект чрез МИГ Тервел-Крушари.

Невена Кирова, изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари, разказва за този реализиран проект:

Фирмата е бенефициент по проект на МИГ-а по мярка 4.1. Инвестициите са на стойност около 150 000 лева като 50% е безвъзмездната финансова помощ. В какво се състои проекта? Това е подмяна на покривната конструкция на 3 от телата и закупуване на ехограф. В кравефермата към момента има над 500 крави като реализирането, вече, на проекта - вие виждате условията, които се създават за самите животни, така и ще облагороди тук местността. Същото, което се отнася, че ще допринесе и за подобряване на условията на труд в самата фирма.
Точно това е целта - да останат хората тук, по родните места, където да развиват бизнеса си и проектите точно там са насочени - към малкия бизнес, което осигурява работни места. И даже прави фирмите по-конкурентноспособни. Точно на този обект, на който се намираме - той веднъж е кандидатствал по първата стратегия и сега вече има втори проект, който се реализира по втората стратегия.МИГ  Тервел - Крушаре е в постоянна връзка с двете общини и взаимно си помагат, особено в трудните времена и предизвикателства пред които се изправиха всички в последните 2 години.

Диана Илиева, зам. кмет на община Тервел е сред основателите на МИГ-а през 2010 г., когато общините Тервел и Крушаре с представители на бизнеса, дават начало на този прекрасен инструмент за подкрепа на местната общност. Тя споделя как на територията публичният сектор, в лицето на общинската администрация може да бъде един добър и работещ партньор.Община Тервел реализира към момента 4 проекта по т.нар общинска мярка, като 3 от тях са напълно готови, а единият е в процес на изпълнение. Проектите са много разнообразни, като сред тях се отличава центърът за социални услуги в село Безмер, чрез който общината стартира нова социална услуга, която да обхване цялото население на градския център и съседните му села.

Останалите проекти в които общината насочва усилията си е подобряване на инфраструктурата и възможностите за спорт и отдих, като благодарение на реализирания проект с МИГ-а, центърът на Тервел има изцяло нов облик и е най-ценената и посещавана част от жителите както на малкото градче, така и от жителите на съседните села. Община Тервел вече е подала и чака одобрение на проект за организиране фестивал на бялата жътва. За него и другите проекти, които чакат да бъдат реализирани през новата 2022 г. Диана Илиева споделя:

Това е традиция за общината и чрез този проект в общината ние ще финансираме голям брой нови атракции, които да съпътстват фестивала и много събития и нещо иновативно за нашата територия, това ще бъде видео, което ще излъчваме в края на фестивала. Другото важно, е че местните инициативни групи получиха допълнителен бюджет. Така ние в момента готвим 2 проекта, единият който е за улици по селата в общината, а другият за обзавеждане на детските градини по селата, нещо за което парите обикновено никога не достигат. Така, искам да кажа, че тези поректи не само от страната на бизнеса са безкрайно необходими за общината. По-големите инфраструктурни проекти като, че ли остават незабелязани от хората, докато тези по-малките проекти реализирани чрез МИГ се оценяват повече от местните хора, защото те влизат пряко в тяхното ежедневие.


Община Крушари също развива успешно съвместно партньорство с Местната инициативна група, действаща на нейната територия. То датира от повече от 10 години вече и подпомага пълноценно както за представителите на местния бизнес, местния дребен и среден бизнес, така и самата община в реализирането на множество съвместни проекти, които оказаха въздействие върху живота на местната общност.

Един от значимите проекти, който се реализира през 2021 г на територията на общината, е рехабилитацията на част от улица и улица Изгрев в село Крушари по подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура. Този проект подпомага и запълва цикъла на цялата рехабилитация на уличната мрежа в общинския център в село Крушари. Именно тези проекти са най-видими за местното население, което отчита подобряването на средата за живот.

Освен за бизнеса и подпомагане на общините, МИГ Тервел Крушари работи в посока опазване на традициите характерни за територията. 

Въпреки трудностите  през 2021 г Местната инициативна група в партньорство с двете общини и местната общност успяха да организират един уникален празник за добруджанци, с който да запазят една от най-важните традиции тук - почитта към хляба!

Невена Кирова, изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари кое прави този празник уникален в цяла Добруджа и как е успял да събери и повдигне местната общност:

Този празник беше уникален не само за МИГ-а, но и за двете общини. Добруджанците зачитат много хляба. Той беше в чест на хляба, в чест на жътвата. Чрез него се пресъздадоха традициите, обичаите и мога да споделя, че хората имаха нужда от един такъв празник и  това се усети истински. Хиляди бяха на стадиона - песни, танци, те имаха нужда някой да ги окуражи, някой да ги събере. Това показа и колко е сплотена местната общност.

Постигнатия напредък към края на 2021 г. е изключително добър, въпреки трудната и изпълнена с предизвикателства година. Към края на годината очакваме да бъдат реализирани над 50% от сключените договори, като очакваме подписване и на около още 10 договора с ДФЗ. Това, което искам да споделя, че през тази година подписахме споразумение, с което увеличихме финансовия ресурс на МИГ-а, като срокът на изпълнение на стратегията е 2025 г.