Търсене

Мария Христова: Науката и земеделците предлагат добри екопрактики за новата ОСП (ИНТЕРВЮ II част)

Наръчникът за добри земеделски практики в новата Обща селскостопанска политика (ОСП) има доброволен характер и  цели да представи на земеделските стопани информация за земеделски практики, които допринасят за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата. Това каза в интервю за Село Мария Христова от Координационното звено за разработване на стратегическия план към Земеделското министерство.

Първа част на интервюто с Мария Христова, по темата за Стратегическия план на новата ОСП можете да прочетете тук:
Мария Христова: Земеделският бранш трябва да участва в писането на новите мерки за ОСП! (ИНТЕРВЮ - I част) 


Г-жо Христова, във втората част на интервюто нека поговорим за зелената архитектура на Общата селскостопанска политика (ОСП) и как тя ще се приложи в България…
Законодателните предложения на Европейската комисия (ЕК) в областта селското стопанство са насочени към осигуряване на по-добрата грижа за околната среда и климата. Укрепването на грижите за околната среда и климата са основен приоритет за бъдещето на селското и горското стопанство на Съюза. Формулирани са три специфични цели и предложения за показатели, свързани с околната среда и климата, които трябва да бъдат постигнати от всяка страна посредством финансово подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР):

 • принос за смекчаване на последиците от изменението на климата и за адаптация към него, както и за устойчивата енергия (специфична цел 4);
 • насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух (специфична цел 5) ;
 • принос за защита на биологичното разнообразие, подобряване на екосистемните услуги и опазване на местообитанията и ландшафта (специфична цел 6).
   

​​​​​На практика възможностите за постигане на тези цели са чрез новите еко-схеми и мерките в рамките на втори стълб Агроекология и климат.

По отношение на зелените практики, Министерството разработи наръчник с добри практики. Каква е целта му, въз основа на какво стъпва написването му?
Във връзка с темата за зелената архитектура на ОСП министърът на земеделието инициира изготвянето на Списък-наръчник на добрите земеделски практики, след множество срещи със земеделски стопани и бранша като цяло.
Наръчникът има информативна цел и доброволен характер като може да бъде допълван при получаване на становища и предложения от заинтересованите страни.
Целта на списъка с добри земеделски практики е да представи на земеделските стопани информация за земеделски практики, които допринасят за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата.

Представените практики имат информативен характер и целят да ангажират браншовите организации и заинтересованите страни да представят своята визия как може да се премине към устойчиво земеделие, кои са най-подходящите добри земеделски практики.

Наръчникът* съдържа информация за това какво предвижда проекта на законодателната рамка за ОСП 2021-2027 и е структуриран в няколко части Проектът на документ съдържа примерни добри земеделски практики и е в съответствие и с целите на Зелената сделка до 2030 г., заложени в стратегията „От фермата до трапезата“ – за намаляване на употребата на пестициди, синтетични торове, намаляване на загубата на хранителни вещества в почвата, биоразнообразие, разширяване на биологичното производство, намаляване на продажбите на антимикробни средства, предназначени за селскостопанските животни и др.

Целта е да се съберат добрите земеделски практики, които са приложими в България…

Стъпва ли се на научни изследвания, опити, доказателства, че са приложими в нашите почвено-климатични условия предложените практики?
Използвани са предложения на ССА, на Аграрния университет, Русенския университет, както и на Тракийския университет и НССЗ. Освен това на 3-ти декември беше проведено обсъждане на зелени практики, което направихме в Пловдив с участие на представители на различни сектори - Божидар Петков от асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните, който представи практики при трайните насаждения, Мариана Милтенова от Национален съюз на градинарите, която представи практики в сектора на плодовете и зеленчуците, Момчил Тасков от Националния съюз на зооинжинерите, който представи практики в сектор животновъдство, Даниела Димитрова, от Национална асоциация на зърнопроизводителите, която представи екологосъобразни практики при ползкото производство, Стоилко Апостолов от Фондация Биоселена, който представи практики за биологично земеделие. На събиието бяха представени и основните принципи и видове практики за прецизно земеделие.

Събитието беше ключово, по време на него стартира дебата за зелени идеи, практики и примери, представени от бранша. Разбира се, и в рамките на координационното звено, експерти също подпомагаха изготвянето на списъка.

Счетохме, че правилният подход е да ангажираме и научните среди, и браншовите организации, да бъдем свързващо звено да могат мотивирано да изпратят своите предложения какви практики прилагат в своите стопанства, които са иновативни и допринасят за опазването на околната среда. В България има добри примери за това.


Както казах, ангажирани са и много учени. Например доц. д-р Георги Митев от Русенския Университет, който от много време се занимава с изследване на почвите и работи с много земеделски стопани в областта на консервационното земеделие. Това са добрите примери, които работят извън подпомагането и развиват устойчиво земеделие.

В сектор Животновъдство също има доста стопанства, които се модернизират и използват прецизни практики. Затова ние искахме да получим тази информация и като обмяна на опит - какво е приложимо при нашите условия.

Основната идея е да се направи връзка между това, което правят учените и практиката - нещо, което досега по-трудно се случва. Наблюдава се и обмен на опит между членовете на браншовите организации.


Тоест има активност от страна на земеделската общност по отношение на Наръчника…?
На този етап на мейла за ОСП cap@mzh.government.bg са постъпили 15 становища и предложения за добри земеделски практики по списъка от представители на Лозаро-винарски сектор Бургас; Асоциацията на Българските Но-Тилъри, Българска Пчеларска Развъдна Асоциация (Бпра) и Конфедерация На Българските Пчелари (Кбп), Национална асоциация Зелена Сърница, Сдружение за изследователски практики Инициатива „Зелени закони“, Сдружение на Българските Производители на Биопродукти (СБПБ), Национална овцевъдна и козевъдна асоциация, Асоциация Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ), Сдружение „Асоциация за развъждане на месодайните породи говеда в България“, Национална научна асоциация по пчеларство (ННАП), Национална асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), Сдружение с нестопанска цел „АгроХъб.БГ“.

Наръчникът ще бъде актуализиран след получаването на всички бележки и ще бъде публикуван отново.

*Практики, предложени в Наръчника:

На първо място в Наръчника се разглеждат системи за производство и управление на обработките в стопанството биологично производство, консервационно земеделие, интегрирано производство и прецизно земеделие.

Представени са практики в растениевъдството като например избор на подходящи сортове, селекция на сортове, приспособени към изменения на климата. Включване на бактерии за противодействие на патогените, диверсификация на културите и ротация на културите и управление на сеитбообращението;
Практики за управление на хранителните вещества и торене. Управление на хранителните вещества (NPK) - баланс на хранителните вещества; Торене с променлива норма (ТПН); Торене с микробиални торове; Използване на торове от естествен произход – оборски тор и компостни материали, бактерии.
От ССА представиха интересни практики за секвестиране на въглерода /напр. добавяне на биовъглен, отпадъчни продукти и биоресурси/.
Представени са и практики свързани със зелено торене (Сидерация); Междинни култури, покривни култури и азотфиксиращи култури;
Засегнати са въпросите за напояване и капково напояване, както и различни видове почвени обработки за управление на влажността в почвата.

По отношение на биоразнообразието са разгледани практики за затревяване на междуредията в трайни насаждения и лозя и управление на елементите на ландшафта и пасища; Подобрителни мероприятия в постоянно затревени площи;
Регулиране на пашата и косенето, както и агролесовъдство.

По отношение на практики в животновъдството са разгледани различни аспекти на хуманно отношение към животните и осигуряването на биосигурност
Разгледани са практики за намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, практики за прилагане на стратегии за балансирано хранене на животните; представени са примери за нискоемисионни системи за съхранение на оборския тор и нискоемисионни техники за разпръскване на оборски тор
По инициатива на ССА и стратегията за биоикономика в земеделието са представени практики за ефективно оползотворяване на биомаса с животински произход; В съответствие и с целите на Зелената сделка са представени практики за ограничаване на употребата на антимикробни средства

В сектор пчеларство са предтсавени практики, които имат основна цел опазване от една страна на опрашителния потенциал на пчелните семейства и от друга достатъчна паша. В тази връзка са представени практики за предоставяне на услуги по естествено опрашване, засаждане на медоносни култури - Мултифункционалните ивици с подходяща растителност, както и подсигуряване разнообразна паша на пчелите чрез преместване на пчелни семейства за извършване на сезонна паша.

© 2020 Село - Selo.BG


 • Мария Христова
  06.09.2020 г.
  10193
  Мария Христова: Земеделският бранш трябва да участва в писането на новите мерки за ОСП! (ИНТЕРВЮ - I част)
  На 8 и 9 септември ще се проведе заседание на Тематичната работна група (ТРГ) по разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2021-2027 г. В интервю за Село...
  Виж повече
 • консервационно земеделие
  16.07.2020 г.
  9919
  Консервационно земеделие - обработки за запазване на почвеното плодородие (АНАЛИЗ)
  Консервационното земеделие е една от земеделските практики, които могат да допринесат за опазването на околната среда и имат положителен ефект върху климата и природата. Консервационната обработка цели...
  Виж повече
 • no till
  07.12.2019 г.
  6037
  Консервационното земеделие като еко технология за отглеждане на полски култури
  Консервационното земеделие може да се прилага като екологосъобразна технология за отглеждане на полски култури. Това предложиха от Националната асоциация на зърнопроизводителите ( НАЗ ) по време на Кръгла...
  Виж повече
 • почвено плодородие
  04.11.2019 г.
  105382
  100 млн. тона плодородна почва се губят ежегодно, сочи проучване
  Над 100 млн. тона плодородна почва се губят ежегодно, изчезват над 25 млн. тона хумус, 4 млн. тона азот и 3,5 млн. тона фосфор. Това сочи проучване на Областния съюз на земеделските кооперации в Крайдунавска...
  Виж повече
 • Радостина Димитрова НАЗ
  26.10.2019 г.
  118796
  Радостина Димитрова, НАЗ: Полезащитните пояси да влязат като еко площи в ОСП! (ИНТЕРВЮ)
  В условията на трайно засушаване през последните години и загубата на почвено плодородие, все повече земеделски производители търсят нови технологии и екологични практики, които да прилагат в стопанствата...
  Виж повече