Търсене

Мария Христова: Земеделският бранш трябва да участва в писането на новите мерки за ОСП! (ИНТЕРВЮ - I част)

На 8 и 9 септември ще се проведе заседание на Тематичната работна група (ТРГ) по разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в периода 2021-2027 г. В интервю за Село Мария Христова от Координационното звено към Земеделското министерство разказа подробности за предстоящото заседание, както и за работата по Стратегическия план и Наръчника за добри земеделски практики, свързан със зелената архитектура на ОСП.

Мария Христова е заместник председател на Координационното звено за разработване на стратегическия план в Министерство на земеделието, храните и горите и съветник на министъра в областта на Новата Обща селскостопанска политика. Христова е юрист, завършила е Юридически факултет, магистратура „Право“ в Софийски университет „Св.Климент Охридски“ и университета в Лисабон, Португалия. От 2010 г. Мария Христова работи в областта на административното право и правото на Европейския съюз. Като експерт в Комисия по земеделие и храни на Народно събрание, Христова работи в областта на законодателната дейност и законодателен процес за сектор селско стопанство и храни. Преди да поеме функциите на координатор по стратегическо планиране, Мария Христова работи като експерт в една от четирите най-големи международни компании предоставящи юридически услуги и услуги по бизнес планиране.

Какво предстои да се случи на заседанието на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за новата ОСП?
С обсъждане на предложенията и финализиране на потребностите ще се приключи втория етап от стратегическото планиране на Общата селскостопанска политика (ОСП) – от SWOT анализи до идентифицирани нужди. В рамките на два дни ще се разгледат финализираните нужди, след постъпването на повече от 85 становища, както от страна на бранша, така и от всички членове на ТРГ. Свърши се сериозна работа за разглеждане на потребностите, които на практика ще очертаят в основни линии и финансирането.

Какво предстои след приключване на този етап?
На база идентифицираните потребности, предстои разработването на новите мерки за подпомагане, изисквания за завишена условност (кръстосано съответствие) и дефинициите. Терминът условност в новата ОСП означава система от национални изисквания, които въвеждат определени забрани, свързани с опазването на околната среда и климата. При спазване на тези изисквания земеделските стопани ще могат да получат пълния размер на директно плащане и ще бъдат база за разработване на екосхемите и на мерките за Агроекология и климат. Третият етап, съгласно плана на координационното звено е разработване на мерките.

Първите разработени проекти на мерки за новата ОСП ще бъдат биологично производство, необлагодетелствани райони, стартова помощ за развитие в земеделието и неземеделски дейности и диверсификация. Постепенно на заседанията на ТРГ ще бъдат представени предложения за разработени вече проекти на мерки (интервенции).


За финализирането на стратегическия план и финансов план е необходимо европейските институции да приемат финална законодателна рамка и бюджет.

Кога се очаква да бъде готов Стратегическият план и колко мерки ще залегнат в него?
Все още работим в процес на незавършена законодателна рамка на ниво Европейски съюз и в голяма степен амбицията е Стратегическият план да бъде готов до края на годината - тоест да бъдат разписани всички проекти на интервенции. Рамката за директните плащания в голяма степен е дефинирана - имаме основно плащане по СЕПП, обвързана подкрепа, новите еко схеми, преразпределителното плащане, плащане за дребните стопани и плащане за млади стопани. По отношение на Програмата за развитие на селските райони също са дефинирани области, в които ще бъдат предвидени мерки в съответствие с потребностите и изискванията по регламент.

Броят на мерките ще бъде определен в зависимост от идентифицираните нужди и определеното финансиране в бюджета на Евросъюза за ОСП.

В крайна сметка - важно е да се има предвид следното – схемите по директните плащания, мерките по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и мерките по секторните програми (Пчеларска и Лозаро-винарска) вече стават част от общ стратегически план - веднъж програмирани, за всяка година трябва да е ясно какви резултати ще се постигат и да бъдат изпълними.


След като вече има сформирана работна група за Стратегическия план, какво наложи промяна в Постановлението на МС, според което в ТРГ ще могат да влизат и юридически лица в частна полза?
Действащото Постановление 142 от 2019 г. урежда разработването на всички стратегически документи по всички фондове на национално ниво. То не отчита спецификата на сектор земеделие и не предвиждаше като членове на ТРГ да участват браншови организации.
За да се осигури пълноправно участие на земеделския бранш в разработването на стратегическия план, беше публикувано за обществени консултации със срок за обсъждане до 28 септември 2020 г. нов Проект на Постановление на Министерския съвет, което е специално за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. То ще осигури възможност като членове на тематичната работна група да участват представители на Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в частна полза, каквито са повечето земеделски асоциации.

Участието на браншовите организации е много важно при разработването на новите мерки за подпомагане. По този начин, изготвеният документ ще отразява и адресира реалните нужди от финансиране, ще отчете научените уроци и опита на тези, които реално ще го изпълняват и ще дефинира стратегическото развитие на целия сектор до 2027 г.


По отношение на финансирането, какво да очаква страната ни, предвид че вече има консенсус на европейско равнище по отношение на Многогодишната финансова рамка?
Очакваме финализиране и приемане на Многогодишната финансова рамка. По предварителни изчисления съгласно приетите заключения на Европейския съвет от юни за директни плащания се предвижда финансовият ресурс да позволи повишаване на средствата за директни плащания за България прогнозно с около 5% в сравнение с текущия финансов период, т.е. от 5,3 млрд. евро да станат 5,6 млрд. евро. По отношение на бюджета за втори стълб ще се осигури относително запазване на средствата, които ще са на разположение на земеделските производители и селските райони в България до 2027 г. Очаква се дебат в Европейския парламент по Многогодишната финансова рамка и нейното финално приемане.

Преди да се стигне до прилагането на Стратегическия план на практика, предстоят две години преходен период, нали така?
По отношение на дебата за ОСП, на първо място, 2021 г. и 2022 г. се очаква да бъдат преходни години. С приемането на частичен общ подход и тристранни преговори, се осигури възможност през 2021 и 2022 г. държавите членки да продължат да прилагат старите правила, действащи в периода 2014-2020 г. до влизане в сила на стратегическия план. На практика осигуряването на „преход“ между този и следващия програмен период ще се гарантира спокойствие за бранша и безпроблемно продължение на плащанията. Важен успех за българското селско стопанство, който беше постигнат в дебата в Брюксел през последната година е осигуряване на стабилно финансиране, запазване на обвързаната подкрепа, запазване на преходната национална помощ за преходния период, възможност за продължаване на компенсаторното плащане за отпадналите от новото прерайониране на ЕК земеделски земи през 2021 и 2022 г.

Очаквайте втората част от интервюто с Мария Христова по темата за екологизирането на ОСП и Наръчника за добри земеделски практики!

© 2020 Село - Selo.BG
 


 • Стратегически план ОСП
  31.08.2020 г.
  8556
  Кой ще влезе в работната група за Стратегическия план за ОСП? (Обществено обсъждане)
  В портала за Обществени консултации е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. на...
  Виж повече
 • ЕК
  26.08.2020 г.
  8727
  ОСП 2021-2027 - до къде стигнаха преговорите в Евросъюза? (КОМЕНТАР)
  С новата политика на ЕС в областта на храните, постигната тази пролет, европейските политици вече ще насочат вниманието си към дълго забавената реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП), основната...
  Виж повече
 • ОСП бюджет
  21.07.2020 г.
  11712
  Бюджетът за ОСП 2021-2027 - директни плащания, тавани, селски райони
  След преговори, продължили четири денонощия, европейските лидери са се споразумели за бъдещата многогодишна финансова рамка (МФР) на Европейския съюз за следващия програмен период 2021 - 2027 г....
  Виж повече
 • крави ОСП - преход
  08.07.2020 г.
  8696
  2-годишният преход към новата ОСП - положителен за България
  Постигнатото политическо споразумение за 2-годишен преходен период към новите правила на Общата селскостопанска политика (ОСП) е положително за България. В него е заложено до края на 2022 г. да се прилага...
  Виж повече
 • ферма
  20.05.2020 г.
  8596
  Стратегическите планове за ОСП - с решаващо значение за бъдещето на агросектора
  Визията на Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) на Европа е за по-целенасочена, по-гъвкава и по-ефективна ОСП , а за да се постигнат тези цели е необхом нов начин на работа -...
  Виж повече