Търсене

Кой ще влезе в работната група за Стратегическия план за ОСП? (Обществено обсъждане)

31.08.2020 г.
8492
В портала за Обществени консултации е публикуван Проект на Постановление на Министерския съвет за разработване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021 – 2027 г. на България. 

С приемането на постановлението ще се създаде нормативна уредба за изготвяне на стратегическия план на Република България за участие в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз през програмния период 2021 – 2027 г., отразяваща спецификите на заинтересованите страни. С приемането на проекта се стимулира по-ефективното участие на неправителствения сектор в подготовка на програмния документ, пише в мотивите към документа, подписан от земеделския министър Десислава Танева.

В проектопостановлението се посочва, че настощата тематична работна група за разработване на Стратегически план за ОСП, създадена на основание чл. 7, ал. 1 от Постановление № 142 на Министерския съвет от 2019 г., продължава своята работа до издаване на заповед за новата работна група. Вече избраните членове и техни представители в тематичната работна група се включват в заповедта за новата без повторен подбор.

В проектопостановлението е записано, че министърът на земеделието, храните и горите ръководи изготвянето на Стратегическия план. Предвижда се и създаване на работна група за разработване на плана.

Описани са съставът и функциите на работната група, както и механизмите на взаимодействие с работните групи за разработване на другите програми, финансирани от европейски фондове за периода 2021 – 2027  и споразумението за партньорство. Предвидено е в работната група да участват представители както на централната администрация, така и на регионалните и местни власти, социалните партньори, структури на гражданското общество, академичната общност и др.

В проектопостановлението се посочва, че Председателят на работната група се определя от министъра на земеделието, храните и горите. Предвижда се в работата на групата да участват представители на:

1. Централното координационно звено, сертифициращите и одитните органи по програмите за програмния период 2014 - 2020 г., „Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция и определените от Министерския съвет водещи ведомства за разработването на програмите, финансирани от фондове за програмния период 2021 - 2027 г.;
2. ведомствата, отговорни за политиките, мерки по които ще се финансират от стратегическия план;
3. дирекция „Икономическа и социална политика“ в администрацията на Министерския съвет;
4. дирекция „Икономическа и финансова политика“ на Министерството на финансите;
5. дирекция „Права на човека“ на Министерството на външните работи;
6. Националния статистически институт;
7. Комисията за защита от дискриминация;
8. Агенцията за хората с увреждания;
9. регионалните съвети за развитие в районите от ниво 2;
10. представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда;
11. национално представителните организации на и за хора с увреждания, признати от Министерския съвет по реда на Закона за хората с увреждания;
12. Националното сдружение на общините в Република България;
13. академичната общност;
14. следните групи юридически лица с нестопанска цел, работещи в обществена полза, според мерките, които ще се финансират по съответната програма:
а) организации, работещи в сферата на равенството между мъжете и жените, недискриминацията и равните възможности;
б) организации, работещи в сферата на социалното включване и интегрирането на маргинализираните групи;
в) екологични организации;
г) организации, работещи в сферата на образованието, науката и културата;
д) организации на местните инициативни групи за изпълнение на Подхода „Водено от общностите местно развитие“;
15. юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в частна полза и работещи в сферата на селското стопанство, горите или развитие на селските райони.
16. Фонда на фондовете по смисъла на чл. 5, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

За членове могат да бъдат определяни представители и на други групи юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, имащи отношение към мерките, които ще се финансират по стратегическия план.

Поименният състав на работната група по ал. 1 се определя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите или оправомощено от него лице,  съгласувано със заместник министър-председателя.

Председателят на работната група може да кани за участие в заседанията  представители и на други ведомства и организации, имащи отношение към изпълнението на политиките, финансирани от фондовете за програмния период 2021 - 2027 г.

В документа са описани и критерии, на които трябва да отговарят участниците в работната група, както и техните отговорности по писане на Стратегическия план за новата ОСП.

Общественото обсъждане на проекто постановлението е до 28-ми септември 2020 г. 


© 2020 Село - Selo.BG
 
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на постановление на Министерски съвет 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на Доклад (мотиви) 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • ферма
  20.05.2020 г.
  8517
  Стратегическите планове за ОСП - с решаващо значение за бъдещето на агросектора
  Визията на Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) на Европа е за по-целенасочена, по-гъвкава и по-ефективна ОСП , а за да се постигнат тези цели е необхом нов начин на работа -...
  Виж повече