Меню

Кметовете на села натопени от фалшива новина за възможно изсичане на гори чрез Закон за пчеларството

26.01.2021 г.
1931
В закона за пчеларството няма вмъкната 'вратичка' за изсичане на 3.7 млн.декара гори. От няколко дни в цялото интернет пространство се върти фалшивата новина, че с поправка в закона за пчеларството, по който се приемаха предложения до 21-и Януари, се вмъква възможността кметовете на села сами да се разпореждат за изсичането на горите. 

Фалшивата новина, която обикаля из всякакви сайтове и фейсбук групи "алармира" за предстоящо изсичане на 3.7 млн.декара гори, като обвързва с това политически теми - насочени срещу няколко партии във властта.

Въпросният текст за "либерализация" на изсичането на милионите декари гори, приписан на депутата Александър Сабанов е всъщност следния:

1. В чл. 37в да се създадат ал. 18 и ал. 19:
„ (18) В срок до 25 юли държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите предоставят на областните дирекции „Земеделие“ и на общинските съвети списък на имотите полски пътища, осигуряващи достъп до горски територии. Списъците са по землища и не включват проектираните в планове за земеразделяне имоти, полски пътища – публична общинска собственост по ал. 16.
(19) Средствата, събирани по реда на ал. 16 и санкциите по чл. 38, ал. 2 и 3, постъпили по сметка на общината, се разходват по заповед на кмета на общината за трасиране и поддържане на съответните полски пътища, както и за почистване на самозалесили се земеделски имоти, общинска собственост.“
2. В чл. 42 да се създаде ал. 3:
„(3) Кмет на община, който не изпълни задължение по чл. 37в, ал. 18 или ал. 19, се наказва с глоба от 5 000 до 10 000 лв.“


Иначе, по отношение на пчеларството, промените целят премахване на двойната регистрация на пчелините, които по реда на Закона за пчеларството се регистрират в кметствата, а по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност – в областните дирекции по безопасност на храните.

В тази връзка, със законопроекта се предлага да отпадне режимът на регистрация на пчелините и пчелните семейства от кметовете на населените места. Предвидено е пчелните семейства да се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, като остава изискването за наличие на ограда и табелка с регистрационния номер на пчелина.

Когато постоянните пчелини са разположени в урегулирани поземлени имоти, оградата следва да осигурява безопасност на обекта и да препятства свободния достъп на хора и животни, а когато са разположени в горски територии, ограждението, не следва да представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията. Изключение от изискванията за ограждение и табелки е направено за пчелини, намиращи се в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии.

Прецизирани са текстовете, свързани с данните в регистъра на пчелните семейства на подвижно пчеларство, който се води в кметствата. Дадена е легална дефиниция на понятието „временен пчелин“.

От Националния браншови пчеларски съюз категорично заявиха, че не подкрепят предложените промени, че настояват законопроектът да бъде оттеглен и да бъде формирана междуведомствена работна група, която да подготви проект на изцяло нов закон.

Всички предложения и целия проект на Закона за пчеларството можете да видите в прикачените файлове по-долу

© 2021 АгроКлуб

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете