Меню

Кирил Боянов: Нужно е създаването на специализирана земеделска банка в България (АНАЛИЗ)

Българската земя е национално богатство. Национална сигурност и продоволствен ресурс за изхранването на нацията и износ на селскостопанска продукция. Земята казва Александър Стамболийски е на тези, които я обработват. Изхождайки от това , че тя земята е национално богатство и национална сигурност би било след демократичните промени нейното персонифициране от държавна в частна собственост с възстановяването на собствеността и пазарът на земята да се управлява, регулира и контролира от държавата. В условията на пазарно стопанство тя земята е стока, която има своята потребителна и разменна стойност. Земята, като средство за производство поражда сложни поземлени отношения с правно икономически изисквания. Веднъж тези поземлени отношения са между собственика на земя и наемателя, второ между стопанският субект и държавата и трето между държавата и Европейският съюз, който осигурява европейски средства за целевото използване на тази земя. Намесата на държавата в поземленият пазар и недостатъчното правно регулиране на тези поземлени отношения т.н. рентиерство, което е присъщо за първоначалното натрупване на капитали и в днешно време лексиката в публичното пространство не се казва капитализъм, а пазарно стопанство и пазарна икономика. Настоящата разработка е по идея на автора базирайки се на натрупаният професионален опит да направи опит /предложение/ как вижда бъдещето развитие на земеделието в условията на Общата селскостопанска политика /ОСП/ на ЕС.

Усъвършенстването на поземлените отношения разглеждани, като правно-икономически и преструктурирането на производствените структури са в основата на земеделското производство. С тяхното усъвършенстване се цели постигането на интереси и равновесие в управлението и ефективното използване на земята, като специфично средство за производство.

Възникналите проблеми и настъпилите промени след приемането ни в ЕС предизвикаха предприемането на мерки от нашето законодателство с цел синхронизиране с европейските изисквания чрез подходящи инструменти и механизми.

Необходимостта от разработването на стратегия и в това число концепция произтича от следните мотиви:
- Непреструктурираните поземлени отношения с техните елементи: земевладение и земеползване; поземлен пазар, аренден пазар и арендни отношения. Поземлен данък и аграрно законодателство;
- Непреструктурирани земеделски производствени структури в производствено, организационно отношение;
- Нарушено съотношение и равновесие между отделните сектори на земеделието, растениевъдство и животновъдство, с критичното състояние, в което се намират производството на животинска продукция, на плодове и зеленчуци;
- Отчайващо ниска професионална подготовка на преобладаващата част от земеделските стопанства /предимно малките/;
- Недостатъчен ангажимент на общините към земеделието;
- Силно изоставащи селски райони с влошена инфраструктура, обезлюдяване на селата, продължаващата миграция и емиграция на младите хора, висока безработица;

Основна идея на тази концепция е промяната! Подпомагането на земеделските производители от ОСП /Общата селскостопанска политика/ на ЕС ще бъде само за тези, които успяха най-бързо да се преструктурират към високите изисквания. Преструктурирането следва да се възприема, като необходимост от поемането на определени ангажименти на всички управленски нива и се стигне до прекият земеделски производител. Изпълнението на тази задача изисква държавна намеса, която е крайно необходима по отношение на аграрната политика и нейното прилагане в земеделието. Изхождайки от тази позиция ще направим опит да изложим аргументирано през земеделската общност своето становище позовавайки се на богатият опит на развитите страни, но съобразено с местните условия.

Преодоляването на натрупаните неудачи и пропуски в преходният програмен период може да се реши чрез разработване на национална аграрна политика и в последно време със стратегическият план за развитието на земеделието за периода 2021-2027г. се поставя научно-обосновано начало за развитие на отрасъл земеделие у нас. В страни с развита пазарна икономика, държавата не допуска разпределянето на земеделската земя при онаследяване и продажба, както и свръх концентрация на поземлената собственост. Тя регулира поземлените отношения и тяхното правно-икономическо проявление и зависимост не само със закони, а и чрез пряка намеса на пазара, като по този начин създава еднопосочност между интересите на земеделските стопанства и държавата. Европейската аграрна политика изисква ускорено преструктуриране на земеделието чрез държавно участие в регулирането на пазара.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ АНАЛИЗ и СТРАТЕГИЯ в прикачения файл по-долу:

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

К О Н Ц Е П Ц И Я З А УСЪВЪРШЕНСТВУВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ ОТНОШЕНИЯ 619.22 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  imoti sela
  28.03.2022 г.
  2023
  Над 200 000 са новите жители в българските села от началото на пандемията
  Над 200 000 са новите жители в българските села от началото на пандемията. Това стана ясно по време на първата от серията бизнес дискусии, които водещият сайт за обяви за недвижими имоти Imoti.net...
  Виж повече
  аграрна политика
  27.04.2022 г.
  4763
  Заради европейската аграрна политика у нас, броят на фермерите устойчиво намалява, за сметка на вноса на храни
  Заради налаганата европейска аграрна политика у нас, броят на фермерите устойчиво намалява - това са предимно фамилните, малки и средни фермери, за сметка на постоянно нарастващият внос и дистрибуция на...
  Виж повече
  Защо европейската ОСП е вредна за селата и как дисбалансира аграрния сектор?
  05.11.2018 г.
  15548
  Защо европейската ОСП е вредна за селата и как дисбалансира аграрния сектор?
  Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз е счупена , както по логика, така и по актуалност на бързо променящите се геополитически и глобални ситуации. През последните месеци се...
  Виж повече
  внос от Украйна
  21.07.2022 г.
  3105
  Фермери от цяла България се обединяват в протест срещу дъмпинговия внос от Украйна
  И малки и големи фермери се обединяват в протест срещу дъмпинговия внос от Украйна. Не става въпрос само за вносът на зърно, но също на плодове и зеленчуци от други страни. В района на Пловдив, местни...
  Виж повече
Коментари 2

За да коментирате, е нужно да влезете