Търсене

Как европейският агро сектор реагира на стратегиите От фермата до трапезата и Биоразнообразие

27.05.2020 г.
8508
Фермерските лобита и заинтересованите страни настояват за предпазливо отношение към Стратегиите „От фермата до трапезата“ и “Биологично разнообразие 2030“. 

Най-голямата фермерска организация в ЕС Копа-Кожека предупреди за застрашаване на стратегическия интерес на ЕС към храните, стабилността, конкурентоспособността на селското стопанство и селскостопанските доходи, които без това  са силно повлияни от пандемията COVID-19, след публикуване на Стратегиите „От фермата до трапезата“ и  “Биологично разнообразие 2030“ на 20 май  2020 г. Копа-Кожека настоява за независима оценка на въздействието, преди да се предприемат законодателни действия. Преди публикуването на предложението за Многогодишната финансова рамка и Инструмента за възстановяване на 27 май, организацията отправя предложение за съгласувани политики на ЕС, както и за достатъчно финансиране, за да могат земеделието и горското стопанство да продължат да допринасят за различните цели на Общностт, като осигуряване на безопасност и устойчивост на храните, снабдяване с възобновяеми суровини и осигуряване на работни места в селските райони. В същото време трябва да продължат екологичните и биологичните практики и борбата за изменението на климата.

Визирайки Стратегията „От фермата до трапезата“, лобистите от Копа-Кожека биха искали да видят бъдещите цели съпътствани от цялостна оценка на въздействието за земеползването в сектора. Те предлагат да има подходяща консултация със съответните заинтересовани страни, по-специално относно използването на продукти за растителна защита, продажби на антимикробни средства, използване на торове и правила за хуманно отношение към животните. По отношение на целта 25% от земеделската земя да бъде за биологично земеделие до 2030 г., Копа- Кожека счита, че ЕК трябва да отчита кумулативното социалното и икономическото въздействие на типично по-ниските органични добиви, както и пазара, реалностите и намаляването на конвенционалните добиви поради липсата на необходимите инструменти. В допълнение, от Копа- Кожека подчертават, че всеки тип етикетиране на хранителните стойности и насоките за диети трябва да се основават на здравата наука и да се избягва опростения подход, който може да бъде подвеждащ. Според тях, успехът на двете стратегии ще зависи от земеделските стопани, собствениците на гори и техните кооперации. 

Конфедерацията на европейските собственици на гори (CEPF) приветства целта за запазване и засилване на биоразнообразието вкл. в европейските гори. Конфедерацията обаче подчертава, че Стратегията за биологичното разнообразие 2030, пропуска възможността да гарантира съгласуваност и правилна политика относно ползите за климата и биоразнообразието, произтичащи от използването на дървесина, която е устойчив и локален източник. 

Международната федерация на биоземеделското движение, група към ЕС (IFOAM ЕС) приветства  двете стратегии и целта 25% от земеделската земя да е за биологично земеделие до 2030 г., както и мерките за повишаване на търсенето на биологични продукти чрез схеми за насърчаване. Федерацията подчертава, че трябва да се преобразува селското стопанство на ЕС за справяне с кризите от климатичните промени и биологичното разнообразие. Селскостопанските системи трябва да станат по-устойчиви. 

Междувременно Европейският съвет на младите земеделски производители (CEJA) подчертава, че двете Стратегии не са успели да предложат дългосрочна визия и е подценена ролята на фермерите и новите поколения в бъдещето на хранителните системи. Те допълват, че ограниченият достъп до земя - най-голямото предизвикателство за младите бъдещи земеделски стопани в ЕС, дори не е споменато в документа и показва, че стратегията „От фермата до трапезата“ не успява да разпознае нуждите и амбициите на земеделските производители в този дебат. 
От своя страна Европейският съюз за търговия с животни и месо (UECBV) заяви, че иска да види „балансирано подобрение“ на стратегията  „От фермата до трапезата“, за да се гарантира, че тя постига целта „никой да не изостава”. Приносът на Съюза към Зелената сделка ще стане чрез продължаване на промоцията за устойчиво животновъдство плюс производство и консумация на месо, като не се забравя, че те имат дълбоки корени в европейската култура и хранителни навици.

Индустрията за производство на храни и напитки в ЕС (Food Drink Europe ) подкрепя амбицията, че хранителните системи трябва да станат златен стандарт за екологична, социална и икономическа устойчивост и заявяват, че „докато хранителните системи проявяват устойчивост през цялата пандемия COVID-19, осигурявайки на потребителите непрекъснат достъп до безопасни, питателни и достъпни храни и напитки, тази устойчивост трябва да бъде допълнителна подобрена, за да се подготви за други значителни предизвикателства, по-специално за промените в климата“. 

Производителите от федерацията на Европейските комбинирани фуражи (FEFAC) приветстват готовността на ЕК за засилване на продоволствената сигурност, както на глобално ниво, така и на равнище ЕС и за устойчивост на селското стопанство и хранителните системи. 

Международната платформа за храни и фуражи (IPIFF) приветства публикуването на стратегията "От фермата до трапезата". Платформата стартира брошура, озаглавена "Етапи от сектора на насекомите за устойчиви вериги за доставка на храни". Организацията подчертава, че преходът към по-устойчива храна е взаимосвързан с диетичните модели, докато ролята на производството на насекоми е ключова за осигуряването на разнообразие и местни и питателни хранителни продукти, които са от съществено значение за подпомагане на прехода към по-здравословни и устойчиви в бъдеще диети. 

Организацията представляваща интересите на европейската растително-маслена и протеино-брашнена промишленост (FEDIOL) споделя целта за подпомагане на прехода към по-устойчива хранителна система на ЕС. Организацията заявява, че предложените пътни карти водят до промени на моделите на потребление и производство, към подобрена устойчивост с потенциални далечни последици за всички участници във веригата вкл. за потребителите. 
Организацията за хуманно отношение към животните в Европа (Animal health Europe) подкрепя амбицията на ЕК да „върви към справедлива, здрава и екологично чиста хранителна система, с трансформация, основана на иновативни и благоприятни технологии, като същевременно се зачита биоразнообразието и околната среда“. Те казват, че приоритизиране на финансирането на национално и европейско равнище за „иновативно ранно здравеопазване на животните, изследвания чрез програми като „Хоризонт Европа“ ще бъдат ключови за „разработване на нови поколения ваксини и други превантивни инструменти и терапии. 

Европейската асоциация за защита на културите (ECPA) заявява, че "би приветствала реалистични цели, отразяващи резултатите от оценка на въздействието. 

Комитетът на регионите (КР) приветства предложените екологични цели, които са много подобни на тези, предложени от институцията в становището за ОСП след 2020 г., прието на 5 декември 2018 г. КР предлага да се включат пет количествено определени екологични цели до 2027 г. в бъдещата ОСП, а именно: 30% намаление на парниковите газове от селското стопанство  във всяка държава-членка (ДЧ); удвояване на площта на земята, използвана за биологично производство на ниво държава-членка или поне 30% от използваната земеделска площ (в сравнение с 2017 г.); минимум 30% намаление на употребата на пестициди на ниво държава-членка (в сравнение с 2017 г.); гаранция, че 100% от повърхностните и подземните води ще отговарят на Директивата за нитратите, без изключения.

източник: МЗХГ

 • земеделие
  21.05.2020 г.
  8502
  От фермата до трапезата - Как могат да се постигнат високите цели на стратегията?
  В стратегията "От фермата до трапезата" Европейската комисия поставя много високи и амбициозни цели по отношение на селскостопанския сектор. Как Комисията смята, че те могат да се постигнат? Село...
  Виж повече
 • ОСП
  20.05.2020 г.
  9296
  Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора
  Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното...
  Виж повече
 • ферма
  20.05.2020 г.
  8579
  Стратегическите планове за ОСП - с решаващо значение за бъдещето на агросектора
  Визията на Европейската комисия за бъдещата обща селскостопанска политика (ОСП) на Европа е за по-целенасочена, по-гъвкава и по-ефективна ОСП , а за да се постигнат тези цели е необхом нов начин на работа -...
  Виж повече