Меню

Какво предвижда новата Зелена архитектура на ОСП 2021-2027 в детайли (АНАЛИЗ)*

Предложението на Европейската комисия предвижда Новата зелена архитектура да включва базовите изисквания (т.нар. условност) и интервенциите, свързани с околна среда и климат в първи и втори стълб. Предложението отразява една от основните реформи в следващия програмен период - за подобряване на влиянието на селското стопанство към климата и околната среда. Три от деветте конкретни цели на бъдещата ОСП, които следва да реализира всяка държава-членка ще се отнасят за околната среда и климата, обхващайки въпроси като изменението на климата, природните ресурси, биоразнообразието и ландшафта. В своите стратегически планове за ОСП държавите членки ще трябва да посочат как възнамеряват да постигнат тези цели, уверявайки се, че земеделските стопани изпълняват всички изисквания във връзка с околната среда и климата. Поставянето на амбициозни цели по отношение на климата, околната среда и биологичното разнообразие ще се осигури по няколко начина, като единият от тях ще бъде въвеждането на задължителни за държавите членки изисквания, т.нар. условност, както и интервенции в първи стълб, финансирани от средствата за директни плащания и интервенции в рамките на втори стълб. 

Интервенциите ("екосхеми") в първи и ангажименти във втори стълб ще трябва да надхвърлят стандартите и изискванията от условността.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ЗАВИШЕНАТА УСЛОВНОСТ В НОВАТА ОСП?

Предложението на Европейската комисия вменява ангажимент на държавите-членки за установяване на правила, уреждащи предоставянето на финансова подкрепа от страна на ЕС към бенефициерите въз основа на стратегически план на ОСП. Държавите-членки следва да включат в своите стратегически планове система от условия предвидени в регламент, при която се налага административно наказание за земеделските стопани и другите бенефициери, които получават директни плащания (т.нар. условност, позната като кръстосано съответствие). 

Съгласно предложението на Европейската комисия всички земеделски площи, включително земята, която вече не се използва за производствени цели, следва да се поддържат в добро земеделско и екологично състояние. Държавите-членки определят минимални стандарти за земеделските стопани и бенефициери за добро земеделско и екологично състояние на земята в съответствие с основната цел на стандартите, като се вземат предвид размерът на стопанствата, тяхната структура, специфичните характеристики на засегнатите райони, включително почвеното и климатично състояние, съществуващите системи за земеделие, използване на земята, като например дела на залесените площи. 

Предварителните условия са разписани като неразделна част от бъдещата рамка на ОСП и включват досега прилаганите „зелени изисквания“ и системата за кръстосано съответствие изградена от стандарти и изисквания.

КАКВО ВКЛЮЧВА ЗАВИШЕНАТА УСЛОВНОСТ В НОВАТА ОСП ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ? 

Предварителните условия са разписани като неразделна част от бъдещата рамка на ОСП и компилират в себе си досега прилаганите „зелени изисквания“ и системата за кръстосано съответствие, която се състои от ДЗЕС: стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята и ЗИУ: законоустановено изискване за управление. Изискванията са в направленията: климат и околна среда, води, почва, биоразнообразие и ландшафт.

КЛИМАТ И ОКОЛНА СРЕДА ИЗМЕНЕНИЕ НА КЛИМАТА (СМЕКЧАВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ И АДАПТАЦИЯ) 

ДЗЕС 1: Изискването предвижда поддържане на постоянно затревени площи на основата на съотношението на постоянно затревените площи спрямо земеделската площ 

Цел на изискването: Обща предпазна мярка срещу преобразуване с цел друг вид земеделско ползване, предприета за опазване на запаса на въглерод

Изискването на ДЗЕС 1 е елемент, произхождащ от зелените изисквания. Изискване за запазване на съотношението на Постоянно затревените площи (ПЗП) спрямо земеделската площ се прилага като част от зелените изисквания за периода 2015-2020 г. Изискването се прилага на национално ниво. С цел недопускане на спад в съотношението е създаден слой ПЗП като част от СИЗП. за България, съотношението на ПЗП към общия размер на земеделските земи за периода 2015-2020 г. е формирано през 2015 г. При формиране на съотношението се използват данни за заявените площи. 

ДЗЕС 2: Ново изискване: Изискването предвижда подходяща защита на влажните зони и торфищата 

Цел на изискването: Защита на богатите на въглерод почви

Основната цел на този стандарт е "защита на богатите на въглерод почви". Влажните зони и торфищата представляват важен елемент зазапазване на въглерод на планетата и запазването на настоящите почвени органични въглеродни нива може да бъде поефективно от допълнителното улавяне на въглерод. Целта е да се избегне влошаване в области, считани за чувствителни към намаляване на нивата на въглерод. Следователно защитата на такива райони е много актуална в контекста на смекчаване последиците за климата и адаптация. Влажни зони и торфищата също са много ценни по отношение на проблемите на биологичното разнообразие и могат да допринесат за опазване на местообитанията, по-специално за птици, но също така и за качеството на водата, защита на качеството на почвите. 

ДЗЕС 3: Забрана за изгаряне на стърнища от полски култури, освен по фитосанитарни причини

Цел на изискването: Поддържане на нивото на органични вещества в почвата

Формулировката на ДЗЕС 3 в проекта на регламент се запазва почти без промяна в сравнение с формулировката на изискването в периода 2015-2020 и отразява ДЗЕС 6 от настоящия период. ДЗЕС 6 за България за периода 2015-2020 г. има следната формулировка: Забранява се изгарянето на стърнищата. Поддържане на нивото на органични вещества в почвата посредством подходящи практики, включително забрана за изгаряне на стърнищата от полски култури, освен от съображения, свързани със здравето на растенията. 

ВОДИ 

ЗИУ 1: Ново изискване: Включване на Рамкова директива за опазване на водите

Директива 2000/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2000 г. за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите: член 11, параграф 3, буква д) и член 11, параграф 3, буква з) по отношение на задължителните изисквания за контрол на дифузни източници на замърсяване с фосфати За всеки район на речен или част от международен басейн ДЧ разработва програма от мерки. В условността се включва мярката за контрол върху водочерпенето на пресни повърхностни и подземни води и събирането в резервоари на пресни повърхностни води, включващ и регистър или регистри на водочерпенето, както и изискването за предварително разрешение за водочерпене или събиране, както при дифузни източници, предизвикващи замърсяване се предприемат мерки за предпазване или контролиране навлизането на замърсителите. Те са под формата на изискване за предварително регулиране, като забрана за вкарване на замърсители във водите, предварително разрешение или регистрация, основаваща се на общи забрани, когато няма такова изискване по други законодателни актове на Общността. 

ДЗЕС 4: Изграждане на буферни ивици по протежението на водните басейни

Цел на изискването: Опазване на реките от замърсяване и оттичане

ДЗЕС 4 е елемент, който се запазва почти без промяна в сравнение с периода 2015- 2020 г. и отразява ДЗЕС 1. ДЗЕС 1 за България за периода 2015-2020 г. има следната формулировка: Забранява се използването на минерални и органични азотсъдържащи торове в буферните ивици: с ширина минимум 5 метра на равнинни площи, по протежение на повърхностни водни обекти (реки, потоци, канали, езера, язовири, море), с изключение на оризовите клетки; с ширина минимум 10 метра на равнинни площи при торене с течна фракция на оборския тор; с ширина минимум 10 метра при торене на площи с наклон; с ширина минимум 50 метра при торене на площи с остър наклон.

ЗИУ 2: Директива за опазване на водите за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (сега ЗИУ 1) 

Цел на изискването:  Опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници

Запазва се обхвата на ЗИУ 1 от 2015-2020 г. Връзка с Програмата за ограничаване на замърсяването с нитрати в нитратно уязвимите зони. Действащата в момента програма е за периода 01.01.2016 г. - 31.12.2019 г. ЗИУ 1 касае ограничаване на замърсяването на водите в нитратно-уязвимите зони. За 2016 г. и следващите години ЗИУ 1 включва задълженията на земеделските стопани в съответствие с Програмата от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони. ЗИУ 1 се прилага по отношение на стопанствата и земеделската дейност в рамките на нитратно уязвимите зони. 

ДЗЕС 5: Ново изискване: Използване на инструмента (приложение) за устойчивост на земеделските стопанства за хранителните вещества 

Цел на изискването: Устойчиво управление на хранителните вещества 

EK предлага чрез определен софтуер FaST tool всяка ДЧ да следи земеделските стопанства за устойчиво управление на хранителните вещества в почвата. Инструментът ще позволи на фермерите да знаят по-добре правилната норма на прилагане на торове. Това може да доведе до увеличаване на реколтата или до намаляване на използването на хранителни вещества. Това също ще подкрепи силна възвръщаемост по отношение на подобреното качество на водата, по-доброто качество на почвата, намаляването на емисиите и като цяло по-здравата и разнообразна екосистема. В текста на румънското председателство ДЗЕС 5 не е задължителен и е изваден от задължителната условност и прехвърлен към консултирациите в системата за съвети в земеделието, тъй като се избягва прекаленото натоварване за земеделските стопани

ПОЧВИ 

ДЗЕС 6: Управление на обработката на земята, чрез което се намалява рискът от влошаване на качеството на почвите, включително отчитане на наклона. 

Цел на изискването: Минимално управление на земите съобразно специфичните местни условия с цел ограничаване на ерозията 

ДЗЕС 6 е преформулиран елемент, който се основава на приложимия през 2015-2020 г. ДЗЕС 5. ДЗЕС 5 за България за периода 2015-2020 г. има следната формулировка: За ограничаване на ерозията на площи с наклон се прилага:- за обработваеми земи - обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите;- за трайни насаждения - укрепване на междуредията чрез затревяване частично/пълно, или засяване/засаждане с други култури, и/или обработката на почвата се извършва перпендикулярно на склона или по хоризонталите.

ДЗЕС 7: Недопускане на гола почва през най-чувствителния период (периоди) 

Цел на изискването: Защита на почвите през зимата 

ДЗЕС 7 е преформулиран елемент, който се основава на приложимия през 2015-2020 г. ДЗЕС 4. ДЗЕС 4 за България за периода 2015-2020 г. има следната формулировка: В земеделското стопанство с уникален идентификационен номер и обработваеми площи над 5 ха е задължително в общата сеитбооборотна площ да се включат минимум 30% култури със слята повърхност, с изключение на площи за производство на тютюн. 

ДЗЕС 8: Ново завишено изискване: Сеитбооборот 

Цел на изискването: Опазване на почвения потенциал 

Сега е част от зелените директни плащания за периода 2015-2020 г. Изискването на ДЗЕС 8 е елемент, произхождащ от зелените изисквания. Замества изискването за дивресификация на културите.  ЕК въвежда завишено изискване от диверсификация към сеитбооборот. В текста на румънското председателство предложението на ЕК за сейтобооборот е запазено, но е добавен текст с „или други практики с еквивалентна основна цел на стандарта, като диверсификация на културите“, което дава възможност и посочване на изискване само на диверсификация. 

БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ И ЛАНДШАФТ 

ЗИУ 3: Директива за опазване на дивите птици (сега ЗИУ 2)
 

Цел на изискването: Опазване на дивите птици 

Запазва се обхвата на ЗИУ 2 от 2015-2020 г. Съществува връзка със зоните по НАТУРА 2000, определени със заповеди на МОСВ. ЗИУ 2 касае опазването на дивите птици. За 2016 г. и следващите години ЗИУ 2 включва задължението, когато земеделското стопанство попада в границите на защитена зона за опазване на дивите птици съгласно Закона за биологичното разнообразие земеделският стопанин следва да спазва забраните и ограниченията, включени в заповедта за обявяване и плана за управлението й, в случаите, когато има приет такъв. Когато защитената зона за опазване на дивите птици съвпада изцяло или частично със защитена територия съгласно Закона за защитените територии и в заповедта за обявяването й няма разписани конкретни забрани и ограничения, земеделският стопанин спазва режима за опазване и ползване на защитената територия. 

ЗИУ 4: Директива за за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна (сега ЗИУ 3) 

Съществува връзка със зоните по НАТУРА 2000, определени със заповеди на МОСВ. ЗИУ 3 касае опазването на местообитанията. За 2016 г. и следващите години включва задължението, когато земеделското стопанство попада в границите на защитена зона за опазване на природните местообитания и за дивата флора и фауна съгласно Закона за биологичното разнообразие земеделският стопанин следва да спазва забраните и ограниченията, включени в заповедта за обявяване и плана за управлението й, в случаите, когато има приет такъв. Когато защитената зона за опазване на природните местообитания съвпада изяло или частично със защитена територия съгласно Закона за защитените територии и в заповедта за обявяването й няма разписани конкретни забрани и ограничения, земеделският стопанин спазва режима за опазване и ползване на защитената територия.

ДЗЕС 9: Поддържане на екологично насочени площи 

Цел на изискването: Поддържане на непроизводствени обекти и площи за подобряване на биологичното разнообразие в земеделското стопанство 

Минимален дял на селскостопанската площ, определена от държавите-членки, предназначена за непроизводствени цели и/или за райони с екологична стойност, междинни култури, или за площи с азот фиксиращи култури, отглеждани без продукти за растителна защита в райони, които са най-подходящи за тази цел. Изискването на ДЗЕС 9 е елемент, произхождащ от зелените изисквания (поддържане на екологично насочени площи) и инкорпориращ приложимия в периода 2015-2020 г. ДЗЕС 7. ДЗЕС 7 Запазване на особеностите на ландшафта, включително, където е приложимо, живи плетове, езера, канавки, дървета в редица, в група или изолирани, синори и тераси, включително забрана за рязане на живи плетове и дървета по време на размножителния период и периода на отглеждане при птиците и по възможност мерки за избягване на инвазивни растителни видове. ДЗЕС 7 за България за периода 2015-2020 г. има следната формулировка: Задължително е да се запазват и поддържат съществуващите: а) полски граници (синори) в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; б) съществуващите трайни тераси в блока на земеделското стопанство и/или земеделския парцел; в) постоянни пасища, мери и ливади от навлизането на нежелана растителност - орлова папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha fruticosa); г) живи плетове и дървета, които не се отрязват по време на  размножителния период и периода на отглеждане при птиците (от 1 март до 31 юли).

ДЗЕС 10:  Забрана за промяна на предназначението или разораване на постоянно затревени площи в зони по „Натура 2000“ 

Цел на изискването: Защита на видовете и местообитанията 

Изискването на ДЗЕС 10 е елемент, произхождащ от зелените изисквания. За България всички ПЗП в зоните по „Натура 2000“ са определени като екологично чувствителни ПЗП и са обект на защита. Общият размер на екологично  чувствителните ПЗП в зоните по „Натура 2000“, нотифициран на ЕК е 426 358 ха. Слой с екологично чувствителните ПЗП е част от СИЗП. В периода 2015-2020 г. има пълна забрана за разораване и преобразуване на екологично чувствителните ПЗП, която е на ниво земеделски стопанин.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, ЗДРАВЕ НА ЖИВОТНИТЕ И НА РАСТЕНИЯТА БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 

ЗИУ 5: Регламент за безопасност на храните

Запазва се обхвата на ЗИУ 4 от 2015-2020 г. ЗИУ 4 касае спазване на законодателството за храните и фуражите. През настоящия период ЗИУ 4 включва следните задължения: Земеделският стопанин не трябва да пуска на пазара храни и фуражи, които не са безопасни. Земеделският стопанин не трябва да храни животните, които са предназначени за производство на храни, с фуражи, които не са безопасни за употреба. 
Земеделските стопани трябва да осигурят проследимост на всички продукти, влизащи и напускащи стопанството. Земеделските стопани трябва да изтеглят от пазара храни и фуражи, които не съответстват на изискванията за безопасност.

ЗИУ 6: Директива за забрана за употреба на определени субстанции в животновъдството (Сега ЗИУ 5) 

Запазва се обхвата на ЗИУ 5 от 2015-2020 г. ЗИУ 5 касае ограничения при употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бетаагонисти в животновъдството. През настоящия период ЗИУ 5 включва следните задължения: Земеделските стопани не трябва да прилагат или дават на продуктивни животни или аквакултури следните забранени вещества: тиреостатични субстанции; стилбени, стилбенови производни, техни соли и естери; 17 бета-естрадиол и неговите естери; бета-агонисти; субстанции с естрогенно (различни от 17 бета-естрадиол и неговите естери), андрогенно или гестагенно действие. 

Земеделските стопани не трябва да отглеждат или пускат на пазара животни или месо от животни, да преработват или изпращат за преработване месо от животни, които са били третирани със забранените вещества. 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ НА ЖИВОТНИТЕ 

ЗИУ 7: Директива за идентификация на прасета 

Запазва се обхвата на ЗИУ 6 от 2015-2020 г. ЗИУ 6 касае идентификацията и регистрацията на прасета. През настоящия период ЗИУ 6 включва следните задължения: Всеки собственик или ползвател на животновъден обект, който отглежда свине, подлежащи на идентификация е длъжен да го регистрира. Собственикът или ползвателят на животновъден обект е длъжен да поддържа актуален регистър на животновъдния обект. Всеки собственик или ползвател на животновъден обект е длъжен да уведомява писмено ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за настъпилите промени в числеността на свинете. 

Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти със свине са длъжни да осигурят при транспортирането животните да бъдат придружени от ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на територията на страната, при вътреобщностна търговия - ветеринарномедицински сертификат, издаден чрез система „ТРЕЙСИС“, а при износ за трета страна свинете - ветеринарномедицински сертификат. Собственикът или ползвателят на животновъден обект е длъжен да предостави на официалния ветеринарния лекар, контролиращ животновъдния обект, документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните. Собствениците или ползвателите на животновъдни обекти са длъжни да осигурят идентифициране на свинете в тях, чрез индивидуални средства за идентификация - ушни марки. 

ЗИУ 8: Регламент за регистрация и идентификация на едър рогат добитък 

Запазва се обхвата на ЗИУ 7 от 2015-2020 г. ЗИУ 7 касае идентификацията и регистрацията на едър рогат добитък (ЕРД). През настоящия период ЗИУ 7 включва следните задължения: Всеки собственик или ползвател на животновъден обект, който отглежда говеда и/или биволи, подлежащи на идентификация, е длъжен да го регистрира, да поддържа актуален регистър на животновъдния обект, да уведомява писмено ветеринарния лекар, а настъпилите промени, да осигурят при транспортирането животните да са придружени от ветеринарномедицински паспорт и ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на територията на страната, при вътрешнообщностна търговия - паспорт и ветеринарномедицински сертификат, издаден чрез система „ТРЕЙСИС“, а при износ за трета страна - паспорт и ветеринарномедицински сертификат./, да предостави на официалния ветеринарния лекар, контролиращ животновъдния обект документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните, да осигурят идентифициране на говедата и биволите в тях с по една ушна марка на всяко ухо.

ЗИУ 9: Регламент за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите (сега ЗИУ 8) 

Запазва се обхвата на ЗИУ 8 от 2015-2020 г. ЗИУ 8 касае идентификацията и регистрацията на овце и кози. През настоящия период ЗИУ 8 включва следните задължения: Всеки собственик или ползвател на животновъден обект, който отглежда овце и/или кози, подлежащи на идентификация е длъжен да го регистрира. - Собственикът или ползвателят на животновъден обект е длъжен да поддържа актуален регистър на животновъдния обект, да уведомява писмено ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, за настъпилите промени в числеността на животните, длъжни да осигурят при транспортирането животните да бъдат придружени с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране на територията на страната, при вътрешнообщностна търговия - ветеринарномедицински сертификат издаден чрез система „ТРЕЙСИС“, а при износ за трета страна - ветеринарномедицински сертификат, да предостави на официалния ветеринарния лекар, контролиращ животновъдния обект, документ, удостоверяващ придобиването на собствеността върху животните, да осигурят идентифициране на овцете и козите в тях в срок до 6 месеца от тяхното раждане, но при всички случаи преди да са напуснали животновъдния обект, в който са родени, с ушни марки. 

БОЛЕСТИ ПО ЖИВОТНИТЕ 

ЗИУ 10: Регламент за правилата за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (сега ЗИУ 9) 

Запазва се обхвата на ЗИУ 9 от 2015-2020 г. ЗИУ 9 касае превенция и контрол на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ). През настоящия период ЗИУ 9 включва следните задължения: Земеделските стопани следва да спазват забраната да хранят животните с животински протеини, да уведоми незабавно ветеринарният лекар, обслужващ животновъдния обект, ако има наличие или съмнение за наличие на болестта трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) по животно или животни от неговото стопанство. Ако в стопанството има съмнение за наличие на ТСЕ, земеделският стопанин трябва да изпълнява поставените забрани за придвижване на животните. Земеделският стопанин трябва да сътрудничи на компетентните власти. Земеделският стопанин не трябва да пуска на пазара или да изнася животни или производни продукти (сперма, яйцеклетки, ембриони), без съответните документи за движение – ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване/транспортиране или сертификат за вътреобщностна търговия. 
ЗИУ 11: Ново изискване: Регламент за заразните болести по животните 

Изискването не се прилага в периода 2015-2020 г. През 2014 г. в България и ЕС се прилага изискване за обявяване от страна на земеделските стопани на болестите шап, везикулозна болест по свинете и син език. От 2015 г. с влизането в сила на изискванията по Регламент 1306/2013 тези ЗИУ отпадат за периода 2015-2020 г

ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА 

ЗИУ 12: Регламент относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (сега ЗИУ 10) 
Запазва се обхвата на ЗИУ 10 от 2015-2020 г. ЗИУ 10 касае продуктите за растителна защита. 

ЗИУ 13: Ново изискване Директива за устойчива употреба на пестициди

Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за действие на Общността за постигане на устойчива употреба на пестициди (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 71): член 5, параграф 2 и член 8, параграфи 1—5 член 12 предвижда ограниченията за употреба на пестициди в защитени зони, определени на основание на Рамковата директива за водите и законодателството по „Натура 2000“  член 13, параграф 1 и 3 относно боравенето със и съхранението на пестициди и обезвреждането на остатъчни количества от тях. 

ХУМАННО ОТНОШЕНИЕ КЪМ ЖИВОТНИТЕ 

ЗИУ 14: Директива за минимални стандарти за защита на телетата (сега ЗИУ 11) 

Запазва се обхвата на ЗИУ 11 от 2015-2020 г. ЗИУ 11 касае минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета. ЗИУ 15: Директива за минималните стандарти за защита на свинете Запазва се обхвата на ЗИУ 12 от 2015-2020 г. ЗИУ 12 касае минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Всички елементи в този материал отразяват преговорния процес по предложение на Европейската комисия и Съвета на ЕС от Анекс 3 на Проекта за регламент за стратегическите планове. Предложението на ЕК за законодателна рамка се обсъжда в рамките на Съвета на ЕС и на Европейския парламент и все още не е прието. След приемане на законодателния пакет за ОСП предварителните условия ще бъдат разписани на национално ниво в съответствие с регламентите и като неразделна част от бъдещата рамка на ОСП. Те ще компилират в себе си досега прилаганите „зелени изисквания“ и системата за кръстосано съответствие, изградена от стандарти и изисквания, като се имат предвид и новите и завишени изисквания. В рамките на стратегическия план ще бъдат включени Стандартите за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС). 

* Материалът е изготвен от Координационна група за Новата ОСП, Министерство на земеделието, храните и горите. Материалът отразява предложението на ЕК. Законодателната рамка все още не е приета. 

  Вергиния Кръстева
  13.11.2019 г.
  72636
  България и Германия ще си сътрудничат в намирането на зелени практики
  България и Германия ще си сътрудничат в намирането на зелени практики. За това се договориха заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева и Йоахим Руквид, президент на Асоциацията...
  Виж повече
  еко
  09.11.2019 г.
  88117
  Десислава Танева: Земеделците ще имат думата за новите еко правила в ОСП! (Видео)
  Новият програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП), който в момента се договаря, има далеч по-високи зелени изисквания - да се прави земеделие с по-щадящи околната среда земеделски практики. В...
  Виж повече
  Радостина Димитрова НАЗ
  26.10.2019 г.
  119078
  Радостина Димитрова, НАЗ: Полезащитните пояси да влязат като еко площи в ОСП! (ИНТЕРВЮ)
  В условията на трайно засушаване през последните години и загубата на почвено плодородие, все повече земеделски производители търсят нови технологии и екологични практики, които да прилагат в стопанствата...
  Виж повече
  no till земеделие
  21.10.2019 г.
  132859
  Истината за No-Тill земеделието в България (АНАЛИЗ)
  Тенденцията на навлизане и прилагане на нулеви почвообработки No till е факт у нас през последните години и все повече земеделци обръщат поглед към тази технология. В държави като САЩ и Украйна, където...
  Виж повече
  Милена Горанова
  15.10.2019 г.
  121900
  Милена Горанова: Неуредените поземлени отношения ще са спънка в новата ОСП!
  Неуредените поземлени отношения може да се окажат голяма спънка в прилагането на екологичните изисквания в новата Обща селскостопанска политика от 2021 г. Проблемът със земеползването се задълбочава с...
  Виж повече