Търсене

Защо биосигурността става ключова за устойчивото развитие на фермите?

18.12.2020 г.
1967
БиоСигурността е система за превенция, съдържаща набор от мерки във фермата, които имат за цел да предпазят стопанството от навлизането и разпространението на патогенни микроорганизми и вредители. БиоСигурността е отговорност на всеки, който посещава или работи във вашата собственост. Тя е от изключителна важност за устойчивото развитие на стопанството, защото всяка нова болест се отразява на бизнеса чрез увеличаване на разходите (за ветеринарна намеса, медикаменти, мониторинг, допълнително третиране с химически препарати и труд), намалена продуктивност (като количество и качество на произведената продукция или най-лошото – може да доведе до загуба на животни.

БиоСигурността е система за управление на фермата – тя предоставя систематизиране на работните процеси, правилно разпределение на площите на стопанството и създаване на ефикасен мониторинг. Идентифицирането и набелязването на критични точки във фермата, които могат да бъдат ключови в опазването на хигиената на площите и сградите, помага за по-ефективния контрол и спазването на работна дисциплина от страна на служителите.

Как да се изготви план за БиоСигурност във фермата?

Изготвянето на контролен списък за самооценка за биологична безопасност и установяване на силните и слабите страни в стопанството е началната стъпка за определяне нивото на БиоСигурност. Това включва създаването на индивидуална карта на фермата, на която да се отразят:
  • входовете на обекта;
  • административните сгради;
  • производствените помещения;
  • складове;
  • стопанските сгради и др.

В направената по този начин карта се отразяват подробно всички пътища за придвижване на персонал и транспортни средства. Така ще могат да се оценят рисковете и ще има възможност да се илюстрират стъпките за тяхното минимизиране. Важно е периодично да се следи напредъкът на фермата, защото е възможно да има нужда от актуализация на плана.За стартиране на план за БиоСигурност фермата трябва да бъде в добро начално здраве.
Съществени елементи за БиоСигурност, върху които трябва да се гради надеждна система за превенция, са:

Външна среда
Отговорността за БиоСигурност не завършва, когато продуктите или животните напускат портите на фермата. Редовните мерки в стопанството подпомагат БиоСигурността и на околните ферми.

Вътрешна среда
Почти всичко, което е доставено във фермата, е потенциален преносител на заболявания и вредители. Наблюдението на материалите, свързани с животните или растенията, които влизат в стопанството е много важно. Пример за източници на зарази са водата, фуражите, леглата и торовете.

Хора, превозни средства и оборудване
Всичко, което се движи може да е преносител на болести, вредители или плевели! По тази причина, хората, превозните средства и оборудването представляват висок риск за БиоСигурността и е необходимо да бъдат управлявани по съответния план за превантивни мерки. Необходимо е на всички служители да бъдат осигурени необходимите лични предпазни средства и на ключовите места да бъдат поставени средства за дезинфекция. Важно е да се поддържа добрата хигиената на оборудването и да се наблюдава и проверява дали превозните средства са добре почистени и добре дезинфекцирани.

Стопански и производствени сгради
Добрата хигиена на фермата намалява риска от разпространение на вредители и болести. Прилагането на прости хигиенни практики при хранене и поене, поддържане на чистота в складовите помещения и в оборите са определящи за нивото на БиоСигурност.

Прилежащи стопански и дворни площи
Вредителите и плевелите са широко разпространена напаст, която може да бъде основна причина за икономическите загуби на фермата, за това е необходимо да бъдат контролирани.

Животни
Персоналът трябва да е обучен да проследява успешно движението на животни и суровини, влизащи или излизащи от фермата. Поддържането на подробни записки на доставките, продажбите и движението на всички продукти, е много успешна практика за добро управление на стопанството.

БиоСигурността може да се превърне в навик, ако се създаде план за ежедневна, месечна или годишна работа, в която да се минимизира рискът от бактерии, вируси и вредители на всяка от бариерите и ключовите позиции. За качествен мониторинг е необходимо да бъде осигурен отговорен човек, който да следи за изпълнението на действията за сигурност. Не е необходимо добрата практика да е скъпа, а да бъде улеснено нейното прилагане. Ще е необходимо време за резултати, но в дългосрочен план, фермерът ще може да се убеди в нейното благоприятно влияние върху микроклимата на фермата.

След като се класифицират приоритетите, следва да се определи кои от тях може да бъдат постигнати в краткосрочен и дългосрочен план:

Краткосрочни дейности могат да бъдат:
• спазването на регулаторните изисквания на регулаторните органи;
• планирани и изпълнени в рамките на 12 месеца;
• финансово осъществими в краткосрочен план;
• включвани в ежедневните ангажименти по време на работа в предприятието.

Дългосрочни дейности:
• се планират и изпълняват за повече от една година;
• се нуждаят от допълнителни финансови или персонални ресурси, които понастоящем не са налични.
• водят до повишаване на цялостното качество на услугите, естетиката или административните процедури.

БиоСигурността може да се реализира успешно във всяка ферма. Индивидуалният план подобрява не само биосигурността в дадена ферма, но и тази в региона. Добрата превенция е навременната грижа за намаляване на производствените загуби, както и за предотвратяване на ненужните разходи. Крайният резултат е по-здрава ферма и сведени до минимум загуби, което е равно на по-успешен бизнес.

Още по темата: проследяване на спедиция в агро сектора и маркиране на агро продукция срещу фалшифициране.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg