Меню

Каква е разликата между кмет на село и кметски наместник?

27.05.2024 г.
505
Основната разлика между кмета на село и кметския наместник на село е в начина на тяхното избиране (пряк избор срещу назначаване) и в обема на техните правомощия (по-широки правомощия на кмета на село спрямо по-ограничени правомощия на кметския наместник).

В своята дейност кметът на кметство се ръководи от Конституцията на Република България, законите, актовете на общинския съвет и решенията на населението.

Кметът на кметството:
 • изпълнява бюджета на общината в частта му за кметството;
 • организира провеждането на благоустройствени, комунални и други мероприятия;
 • упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на кметството;
 • назначава и освобождава служителите от общинската администрация в кметството, които подпомагат неговата дейност, в съответствие с утвърдената структура и численост, както и по временните програми;
 • приема мерки за подобряване и възстановяване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • води регистрите на населението и за гражданско състояние и изпраща актуализационни съобщения до ЕСГРАОН;
 • осигурява извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • осигурява спазването на обществения ред; осъществява правомощията по чл. 70, 72, 80, 81, 83, 85 и 87 от Закона за Министерството на вътрешните работи на съответната територия до пристигане на полицейския орган;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • представлява кметството пред населението, пред обществени и политически организации и пред други кметства;
 • организира изпълнението на актовете на общинския съвет и на кмета на общината, отнасящи се до територията и гражданите на кметството;
 • свиква общо събрание на населението в кметството;
 • прави публичен отчет пред населението на кметството.
Кметовете на кметства участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждането на въпроси, отнасящи се за кметството.

Кметът на кметство изпълнява и други функции, възложени от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

Кметски наместници
Кметът на общината назначава за срока на мандата си кметски наместници в съответствие с утвърдената численост и структурата на общинската администрация. Кметските наместници са органи на изпълнителната власт в населеното място и могат да бъдат освобождавани предсрочно без предизвестие от кмета на общината.

Правомощия и задължения на кметският наместник:
 • организира провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането на населеното място;
 • упражнява контрол за законосъобразното използване и отговаря за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
 • предприема мерки за подобряване и опазване на околната среда и организира охраната на полските имоти;
 • осигурява спазването на обществения ред в населеното място;
 • организира и ръководи защитата на населението при бедствия и аварии;
 • представлява населеното място пред обществени и политически организации;
 • води регистъра на населението, регистри по гражданско състояние и отговаря за адресна регистрация на територията на населеното място;
 • следи за актуалното състояние на данните на физическите лица, изпраща актуализиращи съобщения и корекционни документи до Дирекция "Гражданска регистрация на населението" за отразяване в системата ЕСГРАОН.
 • организира съвместно с органите на полицията опазването на обществения ред и защитата на гражданите;
 • организира общи събрания за обсъждане или решаване на важни въпроси, отнасящи се до развитието на населеното място и обслужването на населението;
 • ръководи изпълнителната дейност и организира изпълнението на решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на общината;
 • изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние по делегация от кмета на общината;
 • осигуряват извършването на административни услуги на физически и юридически лица;
 • изпълняват нотариални функции, изрично определени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност;

Кметските наместници се отчитат писмено за дейността си пред кмета на общината след изтичане на всяка година от мандата.

Кметските наместници могат да участват в заседанията на общинския съвет с право на съвещателен глас и задължително се изслушват при обсъждане на въпроси, отнасящи се до населеното място.
Кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им от закон, подзаконови нормативни актове, решения на общинския съвет или от кмета на общината.

За повече информация и консултации:
Асоциация на българските села - 0878 11 11 21 ; info@selo.bg 

  kmetowe sela
  06.01.2021 г.
  3757
  Обнародвани са важни промени касаещи кметовете на всички села в България
  Обнародвани са важни промени касаещи кметовете на всички села в България. От сега нататък всеки Общински съвет трябва да приема финансова рамка за бюджета на всяко едно Кметство. Промените са част...
  Виж повече
  кметове села
  08.12.2019 г.
  4234
  Централизация на властта - 1493 села останаха без кметове
  В България се случва поредна уникална регионално - политическа ситуация, която няма аналог в цяла Европа. Вместо децентрализация на местното самоуправление, у нас се наблюдават все по-силни процеси на...
  Виж повече
  глифозат
  09.04.2020 г.
  8440
  АБС към кметовете на села: Тази пролет, не пръскайте с глифозат!
  Асоциация на българските села (АБС) призовава кметовете на села и кметските наместници, тази пролет да избягват дългогодишната лоша практика за пръскане на канавки, обществени зони в селата, паркове и...
  Виж повече
  Вдигат заплатите на селските кметове до 1100 лв./месец
  22.01.2020 г.
  6257
  Вдигат заплатите на селските кметове до 1100 лв./месец
  Да бъдеш селски кмет преди всичко трябва да е личностно призвание и отговорност, защото развитието на селата през последните години зависи най-вече от адекватното и будно мислене - за развитие на устойчиви...
  Виж повече
  Първа реализация на предложени от АБС мерки за подобряване на сигурността в селата
  21.11.2018 г.
  2276
  Първа реализация на предложени от АБС мерки за подобряване на сигурността в селата
  На лице е първа реализация на някои от предложените от Асоциация на българските села (АБС) мерки за подобряване на сигурността в селата. На територията на област Сливен се реализира "пилотна"...
  Виж повече
  Селата в Сливенско подобряват средата на сигурност с мобилни екипи и видеонаблюдение
  16.11.2018 г.
  1981
  Селата в Сливенско подобряват средата на сигурност с мобилни екипи и видеонаблюдение
  Селата в Сливенско подобряват средата на сигурност с мобилни екипи и видеонаблюдение. Това е изключително важно, за да се запазят темповете на развитие на земеделието в региона на Сливен. През последните 5...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете