Търсене

Значителен ръст в рентите за постоянно затревени площи, отчита НСИ

22.06.2020 г.
8727
Националния статистически институт публикува данни за цената на рентата на земеделска земя в България през 2019 година, от която се вижда значителен ръст в рентите за постоянно затревени площи. Средната цената за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е 23 лв., и е с 43.8% по-висока спрямо предходната година. 
 1. Средни цени на рентата на земеделска земя по категории за

използване на земята през периода 2014 - 2019 година

 

 

 

 

 

 

Лв./дка

Категории на земята

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Ниви

43

44

44

47

50

49

Овощни насаждения

35

32

41

#

#

#

Лозя

24

36

31

#

#

#

Постоянно затревени площи

17

18

15

16

16

23


Средната цена в страната за наем/аренда на един декар ниви достига 49 лв., което е с 2.0% по-малко спрямо 2018 година. 

Според националната статистика, традиционно, през миналата година най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Североизточния район - 69 лв., като спрямо 2018 г. тя отбелява незначителен спад с 1.4%. Цената, платена за наем/аренда на един декар ниви в Северния централен район, достига през 2019 г. 60 лв., а в Северозападния - 50 лева. И в двата района е отчетено увеличение на цената на рентното плащане спрямо предходната година - съответно с 1.7 и 4.2%. Спрямо предходната година цената на рентата на ниви в Югозападния и Южния централен район остава без промяна. 
 
 1. Средни цени на рентата на ниви по статистически райони през

периода 2014 - 2019 година

 

 

 

 

 

 

Лв./дка

Статистически райони

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Общо за страната

43

44

44

47

50

49

Северозападен

39

41

42

45

48

50

Северен централен

50

53

54

57

59

60

Североизточен

62

64

65

68

70

69

Югоизточен

31

31

32

34

35

37

Югозападен

19

21

23

28

30

30

Южен централен

27

28

27

31

32

32


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg


 • споразумения за пасища
  09.10.2019 г.
  97033
  Важни срокове за споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за 2020 г.
  До края на месец октомври стопаните могат да кандидатстват за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г. по реда на чл.37ж от Закона за...
  Виж повече
 • пасище
  22.01.2020 г.
  16762
  Нови изисквания към пасищата влязоха в сила с Наредба 44 (ВИДЕО)
  Нови ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към пасищата влязоха в сила с обнародваната преди дни Наредба  № 44 от 2006 г.. “За първи път в Наредбата позиционираме изисквания, свързани с пасищното...
  Виж повече