Меню

Земеделски стопани повишават уменията си с безвъзмездно финансиране по ПРСР

09.01.2020 г.
8192
До 16 март е отворена процедура по прием на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 - 2020 г. 

Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на земеделските и горските стопани, както и заетите лица в стопанствата им чрез постигане на подходящо ниво на техническо и икономическо обучение и увеличаване на капацитета за достъп на знания в областта на селското и горското стопанство.

По процедурата могат да кандидатстват висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научните институти, Държавно предприятие „Научно-производствен център“ или опитни станции, създадени съгласно Закона за Българската академия на науките.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и с национални средства. Общият размер на средствата, които могат бъдат предоставени за всички одобрени проектни предложения възлиза на 15,646  млн. лв. Тя е с определен целеви бюджет, за кандидати висши училища, научни институти и Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), за провеждане на курсове и семинари, свързани с предотвратяване и/или преодоляване на усложнена епизоотична обстановка, включително и подобряване на биосигурността в стопанството в размер на 6 млн. лв.

Проектните предложения по процедурата могат да бъдат подадени от кандидатите чрез попълването на уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП).

Задължително условие за подаване на проекти по подмярката на ПРСР е да се изпълняват на територията на Република България.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

  ПРСР
  17.12.2019 г.
  5511
  Приемат проекти по мярката за професионално обучение от ПРСР 2014 - 2020 г.
  Започна приемът на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Подпомагането е насочено към повишаване на знанията и уменията на...
  Виж повече
  дуално обучение
  01.10.2019 г.
  66012
  Правят първи стъпки за дуално обучение в агросектора у нас
  Дуалното образование е една сравнително нова форма за обучение в България, която дава възможност на учениците в гимназиален курс да изучават на теория избраната професия и в същото време да работят във...
  Виж повече