Търсене

Зелената сделка - амбициозната идея за иновации, цифровизация и устойчиво земеделие 

Проектопланът „Зелена сделка пакет за възстановяване", който все още подлежи на промяна преди публикуването му, се фокусира върху цифровизацията, намаляването на въглеродните емисии и биоенергията. Неофициалният вариант, който се разпространява, предлага огромни инвестиции в бърз интернет в селското стопанство и селските райони, намаляване на емисиите от парникови газове и биоенергия, произведена от отпадъци или култури, за да се изгради устойчиво земеделие. Европейската комисия подчертава, че селското стопанство и хранителната верига са засегнати от кризата COVID-19 в различни аспекти и по различен начин от другите отрасли. Последиците от пандемията показват, че сега повече от всякога, трябва да се поддържа устойчивото земеделие и по-специално диверсификация на доходите на земеделските стопани и земеделската дейност. 

В проектоплана се посочва, че предстоящата стратегия “От фермата до трапезата“, която трябва да бъде публикувана на 20 май, ще установи по-доброто хранене и ще превърне европейската храна в "световен стандарт за устойчивост". 

Пакетът за възстановяване се очаква да насърчи дейности, свързани с опазване на околната среда и благоприятни за климата инвестиции и практики. Бързият интернет се определя като ключова област за създаване на работни места и бизнес, както и за подобряване на качеството на живот в селските райони. Необходими са инвестиции, за да се въведе широколентов достъп в селските райони. През 2018 г. малко под половината от домакинствата в селските райони са имали достъп до услугата. Инвестицията в бърз интернет ще доведе до по-добър достъп до консултантски услуги и онлайн курсове.

Модернизацията на селското стопанство, чрез иновации и цифровизация в прецизно земеделие ще намали разходите и ще подобри управлението на почвите и качеството на водите, както и ще намали използването на торове и пестициди, заедно с емисиите на парниковите газове. Инвестицията за въвеждане на широколентов достъп в селските райони възлиза общо на 130 милиарда евро, със съпътстващи 35 милиарда евро за цифровизация на хранително-вкусовия сектор през следващите две години. 


Проектопланът включва приоритизиране на инфраструктура, особено в селските райони, намаляване на несигурността на пазара, както и издигане на лидерството на ЕС в областта на сателитните технологии и инвестиции в диверсификацията на земеделието. 

Проектът предвижда също така инвестиции в намаляването на емисиите на парникови газове в размер на 14 млрд.евро, които ще се насочат към горите, торфищата и почвите през следващите две години. Целта е да се засадят 3 милиарда дървета до 2030 г., да се възстановят достатъчно торфища и да се подобри управлението на почвите. В проекта се предлага инвестиция в размер на 4 милиарда евро, като се дава приоритет на производството на биоенергия и енергийни култури. Европейските земеделски стопани имат потенциал да произвеждат енергия от възобновяеми източници, стига тези инвестиции да се извършват в устойчива среда, без да се застрашава продоволствената сигурност. 

Европейският комисар по безопасност на храните Стела Кириакидес е направила преглед на стратегията „От Фермата до трапезата“, която се очаква да бъде приета от ЕК. Без да предоставя конкретни данни тя призова за намаляване на употребата на пестициди, торове и антибиотици в животновъдството. Стела Кириакидес подчертава, че стратегията „От фермата до трапезата“ е един от основните компоненти на Европейската Зелена сделка, която ще помогне за установяването на „нов курс“. 

Наред с преразглеждане на директивите за пестицидите (през 2022 г.), хармонизиране на задължителното етикетиране на хранителните вещества върху опаковките (през 2023 г.) и цялостен план за интегрирано управление на хранителните вещества за намаляване на замърсяването, особено от торовете в селското стопанство (очаквани през 2022-2023 г.), се появява и един нов елемент, свързан с коронавируса. Създава се  Обсерватория за безопасност на храните в ЕС, която да наблюдава и докладва за способността на ЕС да гарантира наличност на доставките, да обхваща производството на храни и инфраструктура, като гарантира прозрачност и координация по време на предизвикателството. Новият орган трябва да гарантира, че търговията със селскостопански продукти ще продължава да играе своята важна роля, допринасяйки за глобалната продоволствена сигурност. Съществува и план за действие в извънредни ситуации, за да се осигури снабдяване с храна и сигурност, в случай на криза от всякакъв вид. /източник: МЗХГ


© 2020 Село - Selo.BG
 

 • почвено плодородие
  10.03.2020 г.
  9174
  Намалената употреба на пестициди е ключът към здравата почва (АНАЛИЗ)
  За земеделската наука е ясно, че пестицидите разрушават почвените биотични съобщества. Намалената употреба на химически пестициди вече е цел не само за науката и много земеделски производители, тя е фокус...
  Виж повече
 • бюджет ОСП
  10.03.2020 г.
  8455
  Европарламентът: Бюджетът за фермерите в ОСП 2021-2027 трябва да се запази! (ИНФОГРАФИКА)
  Европейският парламент иска запазване на средствата за селско стопанство и подкрепа за по-слабо развитите региони в дългосрочния бюджет на Европейския съюз за период 2021-2027 г.  Днес...
  Виж повече
 • farm to fork
  11.12.2019 г.
  5280
  Стратегията „От фермата до трапезата“ се фокусира в производството на чиста храна
  Новата Европейска комисия представя своята инициатива  „Зелената сделка на ЕС“ /European Green Deal/, а заедно с това и Стратегията Farm to Fork - „От фермата до трапезата“ за трансформация на хранителните...
  Виж повече
 • крави
  21.11.2019 г.
  42962
  Д-р Мирослав Първанов: Тонове антибиотици се използват нерегламетирано във фермите!
  Наред с опазването на околната среда и климата, друго голямо предизвикателство в световен мащаб през последните години, е антимикробната резистентност. Това е невъзможността много хора да бъдат излекувани...
  Виж повече
 • пчели
  24.10.2019 г.
  115203
  Европарламентът иска по-строг контрол за защита на пчелите от пестициди
  Европейският парламент иска въвеждане на по-строги мерки за защита на пчелите. На заседанието се в сряда евродепутатите отхвърлиха занижените мерки от държавите членки и поискаха от Комисията да предложи...
  Виж повече