Меню

Затягат контрола в биопроизводството с промени в Наредба 5

18.11.2019 г.
53964
По-ефективен надзор върху контролиращите лица в биологичното производство - това е една от основните цели, заложени в проекта за промени в Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол. С промените, предложени от зам.-министър Чавдар Маринов се цели също създаване на възможности за подпомагането на операторите в система на контрол по Програмата за развитие на селските райони, както и подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с браншовите организации в сектора.

С проекта на Наредбата се прави промяна по отношение на лабораториите, с които контролиращите лица могат да сключват договори за извършване на анализи. Освен да са акредитирани съгласно ISO/IEC 17025/2017 както до сега, в наредбата е въведено изискване те да се одобряват от министъра на земеделието, храните и горите.

Създават се условия за безпрепятствено ползване на националния знак „Калинка“ при означаване на биологични продукти и храни. Разписани са задължения на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) да предоставя информация за резултатите от извършените проверки на биологични продукти и за установени нарушения и нередности при внос.

Направени са промени и в частта уреждаща регистрите на посевния и посадъчния материал и семената от картофи, произведени по правилата на биологичното производство, на производители, преработватели и търговци на земеделски продукти и храни, произведени по биологичен начин, включително подизпълнителите и на лицата, които осъществяват контрол за съответствие на биологичното производство. Основна цел на направените промени е пълното и точно отразяване в Наредбата на правилата на Закона за прилагане на Общата организация на пазара на земеделски продукти на Европейския съюз, уреждащи електронните регистри свързани с биологичното производство.

Съществени промени са направени на правилата, уреждащи системата на контрол на биологичното производство. От съдържанието на писменото доказателство е премахнато количеството произведена продукция. Същевременно по искане на оператора, контролиращото лице може да му издаде справка за количеството произведена продукция, както и за площите, животните и/или пчелните семейства, от които е произведена. По този начин се осигурява информация, която е нужна за подпомагането на операторите по Програмата за развитие на селските райони и за изпълнение на задължението на контролиращото лице за проверка на достоверността на добивите.

Доразвити са и други задължения на контролиращите лица при контрол на биологичното производство - инспекциите без предизвестие да се извършват без предварително уведомяване на операторите, да извършват риск анализ по методика одобрена със заповед от министъра на земеделието, храните и горите всяка година, както и при промяна на обстоятелствата, да извършват физическите проверки през най-подходящия за проверка на съответната дейност период от годината.

Най-важните изменения и допълнения на Наредба № 5 са свързани с надзорните проверки на контролиращите лица. Премахнати са ограниченията на броя на досиетата, които подлежат на административна проверка и на физическа проверка на място, при надзор на контролиращото лице. Това позволява да се увеличава процента на включените в надзора оператори в зависимост от повторяемостта на допуснатите от контролиращите лица несъответствия на контрола на правилата на биологичното производство. В съответствие с правилата на ЕС са уредени двата вида физически проверки на място - по време на инспекция, извършена от контролиращото лице или след извършена от контролиращото лице проверка. Всички физически проверки на място на оператори, в система на контрол, са уредени като част от надзорните проверки – регулярни и допълнителни. Като част от надзорните проверки са предвидени и проверки и анализи на продукти сертифицирани от проверяваното контролиращо лице, които се извършват от БАБХ.

С цел подобряване на сътрудничеството и взаимодействието с браншовите организации в сектора са разширени възможностите за участие на техни представители в работата на постоянната междуведомствена консултативна комисия по биологично производство. За увеличаване на прозрачността и обществения контрол върху дейността на комисията, е уредено публикуването на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите на протоколите от нейните заседания.

Наредбата е качена за публично обсъждане на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите до 16 декември 2019 г.

© 2019 Село - Selo.BG


 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на доклад (МОТИВИ) 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  био производство
  05.04.2019 г.
  4357
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте на база повишено търсене на био храни. Това сочат официални данни на Европейската комисия. Причината за спада у нас съчетава комплексни фактори - от...
  Виж повече
  ОЛАФ - ЕК - проверки
  24.06.2019 г.
  3848
  Европейската комисия спуска нови проверки срещу имитация на био-продукти
  Нарастващото търсене на биологични продукти през последните няколко години, както и бързо нарастващият дял на биологичното производство и търговията на дребно в ЕС създава все по-големи рискове и...
  Виж повече
  био пшеница
  12.11.2019 г.
  82028
  50 млн. лева от парите за биопроизводство са усвоени от фалшиви биофермери
  50 млн. лева или 30% от парите за биологично производство по мярка 11 на Програмата за развитие на селските райони са усвоени от нереални биофермери. Темата коментира пред БНР Албена Симеонова, председател...
  Виж повече