Търсене

Започна прием по мярка 6.3 за малки стопанства по ПРСР в сектор Животновъдство

07.03.2020 г.
8896
Целевият прием на проектни предложения по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. започна, съобщи Земеделското министерство. Във връзка с установените в страната през последните години огнища на силно заразни болести по дребните преживни животни, свине и птици, подмярката е насочена към сектор „Животновъдство“ с цел повишаване на биосигурността. 

По този начин ще се предостави възможност на малките свиневъдни, птицевъдни, козевъдни и овцевъдни стопанства да преодолеят неблагоприятните икономически последици. 

Общият размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проектни предложения възлиза на над 11,7 млн. лв. Общият размер на финансовата помощ за един кандидат е 15 хил. евро. Помощта се предоставя за максимален срок от пет години при условие, че представеният към проектното предложение бизнес план е изпълнен коректно.

Проектните предложения се подават от кандидатите чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата 2020, на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Кандидатите могат да се възползват от услугите на Националната служба за съвети в земеделието, която ще им окаже безвъзмездна подкрепа при подготовката на документите, необходими за участие в подмярката.

Село припомня, че за приема през 2020 г. е направена промяна в критериите за допустимост на кандидатите по подмярка 6.3 с цел облекчаване на земеделски стопани при кандидатстване, а именно - отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване. 

Допустими проекти са на земеделски стопанства на физически лица, еднолични търговци, ЕООД, при които над 50 % от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО се сформира от свине, овце, кози и птици. Икономическият размер на земеделското стопанство може да бъде доказан и преди момента на настъпване на природното бедствие или усложнена епизоотична обстановка (само за посочените животни), в случай, че земеделското стопанство е било пряко засегнато от съответното събитие. 

Приоритет ще се дава на:
 
Кандидатите, които имат регистрирани животновъдни обекти за дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни към датата на подаване на проекта.

Проектни предложения на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.

Проектни предложения на земеделски стопани,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в населено място/община/административна област с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете (АЧС), Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;

Проектни предложения с по- малък размер на СПО на земеделското стопанствоПроектни предложения на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъден обект/обекти и използваните земеделски площи), са изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Проектни предложения на кандидати с  образование в областта на ветеринарната медицина и областта на животновъдството
 
Крайният срок за подаване на проектни предложения е на  15 май 2020 г.


 © 2020 Село - Selo.BG

 

 • мярка 6.3 ПРСР
  13.02.2020 г.
  10958
  До края на февруари започва прием по мярка 6.3 за малки стопанства по ПРСР
  До края на месец февруари ще бъде обявен прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства “ от Програмата за развитие на селските райони, каза пред земеделски стопани в Сливен Елена...
  Виж повече
 • прасета прием прокети
  05.09.2019 г.
  2347
  Подготвят целеви прием на проекти по мерки 4.1 и 6.3 за свиневъди
  Министерството на земеделието, храните и горите работи по отварянето на целеви приеми на проекти по Програмата за развитие на селските райони за изграждане на мерки за биосигурност срещу чума в свиневъдните...
  Виж повече