Меню

ЕК ще задължи фермерите да намалят употребата на торове с 10% и променя пазара в ЕС

ЕК предвижда да задължи фермерите да намалят употребата на торове с 10% до 2023-а година. Детайлите по предложението в момента се разглеждат в работни комисии в Брюксел и се очакват становищата на земеделски и екологични организации. 

Целта на ограничението е свързана с намаляването на химизацията на почвите и намаляването на тяхното плодородие, което вече е голям проблем за страни с интензивно земеделие като Германия, Франция, Италия, Австрия, Чехия, Полша, Унгария, а все повече и в България и Румъния.

Според експерти по агроекология и аграрна икономика, намаляването на употребата на химически торове следва да бъде компенсирано от по-засилена употреба на био-торове, естествени торове от стопанствата и наторавяне от компостни материали.

Село припомня, че през месец Май 2019, ЕК  прие нови правила за пускане на продуктите за наторяване на пазара на ЕС. Също така бе приет регламент, който хармонизира изискванията за торове, произведени от фосфатни минерали и от органични или вторични суровини в ЕС, като открива нови възможности за тяхното производство и търговия в голям мащаб. Регламентът установява хармонизирани ограничения за редица замърсители, като кадмий, съдържащ се в минералните торове.

Съгласно регламента, продуктите за наторяване на ЕС, ще трябва да отговарят на определени изисквания, за да се възползват от свободното движение на вътрешния пазар на ЕС. Те включват задължителни максимални нива на замърсители, използване на определени категории материали и изисквания за етикетиране.

Производителите на торове, които не носят маркировка „СЕ“, все още ще имат възможност да ги пускат на националния си пазар.

Новият регламент, който заменя предишния регламент относно торовете от 2003 г., обхваща всички видове торове (минерални, органични, подобрители на почвата, растежни въпроси и др.).

Регламентът все още трябва да бъде подписан и публикуван в Официален вестник на ЕС. То ще влезе в сила на двадесетия ден след публикуването му. Той ще започне да се прилага три години след влизането му в сила.

Николае Бадалау, министър на икономиката на Румъния и представляващ румънското европредседателство заяви по темата:

Тези нови правила ще гарантират, че само торове, които отговарят на изискванията за качество и безопасност в целия ЕС, могат да бъдат продавани свободно в целия ЕС. Замърсителите в продуктите на ЕС за наторяване с фосфати, като кадмий, могат потенциално да представляват риск за здравето на хората, животните или растенията, за безопасността или за околната среда и поради тази причина съдържанието на такива замърсители е ограничено съгласно новите правила. Новите правила ще стимулират производството и използването на фосфатни торове с ниско съдържание на кадмий и на органични торове и ще осигурят по-голям избор за земеделските производители, ориентирани към по-екологосъобразно земеделие.