Търсене

ЕК пита гражданите: Как ОСП влияе на почвите, водите и биоразнообразието?

10.07.2020 г.
8526
Европейската комисия започна обществена консултация относно влиянието на общата селскостопанска политика (ОСП) върху природните ресурси, включително биоразнообразието, почвите и водите. Консултацията има за цел да събере информация и отзиви от заинтересованите страни и гражданите относно ефективността, ефикасността и уместността на действащите инструменти на ОСП, свързани с природните ресурси, които се прилагат в държавите-членки.

Обществената консултация е отворена от 9 юли до 22 октомври 2020 г., съдържа 25 въпроса и е достъпна на следния линк (има опция за промяна на български език - бел. авт.):

ОСП - оценка на нейното въздействие върху местообитанията, ландшафта и биоразнообразието

Заинтересованите страни като представителите на секторите на хранителната промишленост, селското и горското стопанство (включително земеделските стопани, доставчиците на входящи материали, преработвателите, търговците на дребно и т.н.), както и администраторите, предоставящите консултантски услуги, неправителствените организации и широката общественост, разполагат с 15 седмици, за да дадат своята гледна точка във връзка с областите, обхванати от оценките на биологичното разнообразие, почвите и водите (в т.ч. защита на околната среда, развитие на селските райони и т.н.).

Защо се провежда консултацията?

Предотвратяването на ерозията на почвите и подобряването на управлението им, управлението на водите (количество, качество), възстановяването, опазването и укрепването на биологичното разнообразие (ландшафт, местообитания) съставляват важни елементи от тази обща цел на ОСП. Целта на настоящата обществена консултация е да се съберат информация и отзиви от заинтересованите страни и широката общественост във връзка с въздействието на ОСП върху биологичното разнообразие, почвите и водите. Тя допринася за предстоящ работен документ на службите на Комисията във връзка с оценяването на въздействието на ОСП по отношение на природните ресурси, като се допълват констатациите от подкрепящите проучвания за оценка на въздействието на ОСП върху биологичното разнообразие и водите, публикувани на 27 март 2020 г., както и извършваната в момента оценка на въздействието на ОСП върху почвите.

Общественото допитване ще бъде включено в предстоящ доклад на Комисията, който ще оцени въздействието на ОСП върху природните ресурси.

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • биоразнообразие
  17.06.2020 г.
  8693
  Биоразнообразието в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на ОСП
  Биологичното разнообразие в земеделските земи продължава да намалява въпреки приноса на Общата селскостопанска политика ( ОСП ). Това е основният извод от доклад на Европейската сметна палата, която е...
  Виж повече
 • ОСП
  20.05.2020 г.
  9239
  Земеделие в унисон с природата - ЕК прие две ключови стратегии за агросектора
  Две важни стратегии, пряко свързани с развитието на агросектора, прие днес Европейската комисия. И двете са в съответствие с Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка) - Стратегия за биологичното...
  Виж повече