Търсене

ЕК не одобри предложената занижена ставка за полски култури по мярка Биоземеделие

26.03.2020 г.
8495
Европейската Комисия е изпратила официално становище относно предложеното прехвърляне на средства в размер от 40 млн. евро от резерва на ПРСР 2014-2020 г. към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“, за да бъде отворен прием по мярката през 2020 г. От Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на са приели предложената от България намалена ставка за подпомагане над 50 ха на полските, ароматните и медицинските култури по мярка 11. 

Село припомня, че на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. през януари беше одобрено и диференцирано плащане за групите на полските култури и ароматните и медицински растения, като за първите 50 ха подпомагането да е в размер на 100% от размера на подпомагането за хектар, а за площите над 50 ха – 5% от подпомагането за хектар. Мотивите бяха, че по този начин ще се гарантира, че средствата ще бъдат насочени към малките стопанства до 50 ха., като се даде възможност на по-голям брой земеделски стопани да се включат за участие в мярката и да развиват своите стопанства по метода на биологичното земеделие. Именно това беше и официалната позиция, която след обществено обсъждане, България изпрати към ЕК. 

След полученото официално становище от ГД Земеделие на ЕК , се предлага подпомагането за групите на полските и ароматните култури да е в размер на 100% за първите 50 ха на стопанството, в частта над 50 ха до 65 ха – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха – 10% от размера на подпомагането за хектар. Именно това предложение е направено в нов проект за промени в  Наредба № 4 от 2015 г на зам.-министър Лозана Василева. От днес до 9 април 2020 г. Наредбата е на обществено обсъждане.

Без промяна в проекта на Наредба 4 остават следните предложения, гласувани на 13-тото заседание на Комитета по наблюдение за включването им в текстовете на мярка 11 в ПРСР 2014-2020 г.:

През 2020 г. няма да се подпомагат площи, животни и пчелни семейства, които са в период на преход. Площи, животни и пчелни семейства, които участват в продължаващ ангажимент или, с които се поема нов ангажимент по подмярката, трябва да са с биологичен статут към 31 декември 2019 г.  бенефициентите, които удължават поетия си многогодишен ангажимент или поемат нов такъв ще получат компенсаторно плащане за постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ при спазване на съотношението минимум 1 животинска единица на 2 ха., като животните трябва да бъдат биологично сертифицирани. Постоянно затревени площи, заявени без животни, няма да се подпомагат по мярка Биоземеделие.

Стопани, приключили 5-годишния си ангажимент през 2019 г. по мярката, могат да удължат изтеклия им ангажимент като продължат изпълнението му с първоначално одобрените площи и/или добавят нови биосертифицирани площи, без да поемат нов ангажимент.

Земеделски стопани с площи, животни, пчелни семейства, които до момента не са участвали по мярка 11 могат да поемат нов многогодишен ангажимент.

Няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи, животни и пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента.

София Белчева,  © 2020 Село - Selo.BG
 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на Наредба 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на Доклад и мотиви 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • пшеница
  22.02.2020 г.
  8713
  Субсидирането на полските култури по мярка Биоземеделие все още се дискутира с ЕК (ВИДЕО)
  Новите изисквания, по които ще се кандидатства по мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони, все още нямат официално одобрение от Европейската комисия и могат да претърпят...
  Виж повече
 • биоземеделие
  15.01.2020 г.
  8503
  Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри промени по мярка 11 Биоземеделие 
  Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020 обсъди и прие предложението на Управляващия орган (УО) на Програмата за промяна в текста на мярка 11 „Биологично...
  Виж повече
 • био пшеница
  12.11.2019 г.
  81828
  50 млн. лева от парите за биопроизводство са усвоени от фалшиви биофермери
  50 млн. лева или 30% от парите за биологично производство по мярка 11 на Програмата за развитие на селските райони са усвоени от нереални биофермери. Темата коментира пред БНР Албена Симеонова, председател...
  Виж повече