Меню

ДФЗ: Проектите в мониторинг по ПРСР ще могат да се анексират заради COVID-19

23.07.2020 г.
1501
ДФ „Земеделие“ дава възможност на бенефициентите по ПРСР 2014-2020 да анексират подписаните договори. От облекчението могат да се възползват кандидати с контракти, по които е извършено окончателно плащане и са в мониторинг. Промяната има за цел да помогне на кандидатите по-лесно да преодолеят определени затруднения, възникнали следствие на мерките за ограничаване на пандемията от COVID-19.

Всеки бенефициент може да подаде индивидуално искане за изменение на договора за финансово подпомагане по ПРСР 2014-2020. В него трябва да бъде посочен периода, през който ползвателят е възпрепятстван да изпълнява критериите за подбор, ангажименти или други задължения, да опише конкретно кои са те, както и за какъв срок няма да може да ги изпълнява. При удовлетворяване на искането, срокът на мониторинг по конкретния проект ще бъде удължен с времето, през което ползвателят не е могъл да изпълнява поетите ангажименти.

В случай че не подаде искане за сключване на анекс, при последващи извършвани проверки от страна на ДФЗ и констатиране на неизпълнение на заложените дейности, ползвателят няма да може да се позовава на непреодолима сила и извънредни обстоятелства, свързани с пандемията от COVID-19.

Чрез удължаване на мониторинговия период на проектите по ПРСР 2014-2020 се прилага гъвкав подход, който има за цел да облекчи кандидатите при изпълнение на поетите от тях ангажименти. Ръководството на ДФЗ полага максимални усилия да подпомогне както работата на земеделските стопани, агробизнеса и общините, така и да съдейства за максималното изпълнение на ПРСР 2014-2020.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете