Меню

ДФЗ няма да изисква екологична оценка за проекти по мярка 4.1 от ПРСР

24.07.2020 г.
2223
ДФЗ няма да изисква екологична оценка от фермерите за проектите по мярка 4.1. Приемът на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на ПРСР 2014-2020 г. ще продължи до 30 септември 2020 г. Общият бюджет на приема е 58 674 000 лв. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение. Минималният размер на помощта за един кандидат е с таван до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв..

Екологичната оценка няма да се изисква, с което се изчиства спорна тема сред много от фермерите и консултантските фирми, които подготвят инвестиционните проекти. Съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) оценка на въздействието върху околната среда се извършва единствено на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, ако те могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Дейностите по закупуване на земеделска техника не попадат в този обхват и затова няма основание да се изискват процедури за тези намерения. 

Средствата по подмярка 4.1 са целево насочени към инвестиции в земеделски стопанства от сектор „Животновъдство“. Основен приоритет ще имат проекти, които се реализират в райони в близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка. По-голям брой точки ще получават и проекти, представени от по–малки земеделски стопани и такива, които планират инвестиции за повишаване на биосигурността в стопанствата. Чрез финансовата подкрепа по подмярката ще се стимулира първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти, получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовката им за продажба.

За подаване на проектните предложения по подмярка 4.1 бенефициентите попълват уеб базиран формуляр за кандидатстване, който заедно с придружителните документи се подава чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г. (ИСУН 2020).

Условията за кандидатстване, изпълнение и приложенията към тях са публикувани на интернет страницата на Министерство на земеделието, храните и горите: www.mzh.government.bg и на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) на следния интернет адрес: http://eumis2020.government.bg/.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете