Търсене

До 21 септември е срокът за заявления за възстановяване на акциз за дизел

09.09.2020 г.
10353
До 21 септември е срокът за заявления за възстановяване на акциз за дизелово гориво за земеделие. Паралелно с документите за акциза за горивата фермерите могат да подават в общинските служби по земеделие и актуалните заявления за подпомагане по мерките Covid 1 и Covid 2.

Право на финансова подкрепа по схемата "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" имат всички, които са регистрирани като земеделски производители и имат заверена регистрационна карта за годината на кандидатстване и предходната година. Друго условие е кандидатите да имат и валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за годината, предхождаща годината на кандидатстване по схемата за държавна помощ. Земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Ставката на литър гориво ще бъде определена на по-късен етап, на базата на бюджета и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани. 

По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. Кандидатите трябва да са регистрирани земеделски производители. 

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г.. Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими за финансиране по подмярка COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката, в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

Кандидатите за подпомагане не трябва да имат санкции и задължения. И по двете COVID - мерки един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една дейности, но до левовата равностойност на 7000 евро. Еднократната финансова помощ се изплаща след проверка на заявленията от ДФ "Земеделие" в периода 28 септември - 2 октомври за подмярка COVID 1, и от 10 до 20 ноември- за подмярка COVID 2.