Търсене

До края на февруари започва прием по мярка 6.3 за малки стопанства по ПРСР

13.02.2020 г.
10959
До края на месец февруари ще бъде обявен прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони, каза пред земеделски стопани в Сливен Елена Иванова от Дирекция Развитие на селските райони в Земеделското министерство.

Приемът ще бъде целеви с фокус върху развитието и укрепването на малки земеделски стопанства в сектор „Животновъдство“!

За  планирания прием през 2020 г. е  направена промяна в критериите за допустимост на кандидатите по подмярка 6.3 с цел облекчаване на земеделски стопани при кандидатстване, а именно - отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване, съобщи Иванова. 

Допустими проекти са на земеделски стопанства на физически лица, еднолични търговци, ЕООД, при които над 50 % от икономическия размер на стопанството, измерен в СПО се сформира от свине, овце, кози и птици. Икономическият размер на земеделското стопанство може да бъде доказан и преди момента на настъпване на природното бедствие или усложнена епизоотична обстановка (само за посочените животни), в случай, че земеделското стопанство е било пряко засегнато от съответното събитие. 

Приоритет ще се дава на:
 

Кандидатите, които имат регистрирани животновъдни обекти за дребни преживни животни, свине или птици с по-голям брой животни към датата на подаване на проекта.

Проектни предложения на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени (убити) в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците.

Проектни предложения на земеделски стопани,  чиито животновъден обект/обекти към момента на подаване на проектното предложение са разположени в населено място/община/административна област с установено огнище на заболяване от: Африканска чума по свинете (АЧС), Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;

Проектни предложения с по- малък размер на СПО на земеделското стопанство

Проектни предложения на кандидати, чиито земеделски стопанства (животновъден обект/обекти и използваните земеделски площи), са изцяло са разположени в планински район съгласно Наредбата за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват

Проектни предложения на кандидати с  образование в областта на ветеринарната медицина и областта на животновъдството

Предвижда се бюджет по приема в размер на 6 000 000 евро. Максималният размер на помощта е 15 000 евро. 

София Белчева, © 2020 Село - Selo.BG
 

 • мзхг
  11.11.2019 г.
  80456
  През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от ПРСР 2014-2020
  През 2020 г. ще стартират приеми по 11 мерки и подмерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. с бюджет близо 114 млн. евро . Това стана ясно по време на заседание на Комитета за...
  Виж повече