Търсене

Добри практики в сектор животновъдство за по-ниски емисии на амоняк и нитрати

20.07.2020 г.
8969
Общественото обсъждане на добри земеделски практики, въз основа на които ще се разработят новите еко-схеми по директните плащания, както и мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в новата Обща селскостопанска политика, тече до 10 август. Село продължава да представя предложените от Министерството на земеделието зелени практики в сектор Животновъдство - намаляване на емисиите на амоняк във въздуха и за намаляване на емисии на нитратите във водите.

Практики за намаляване на емисиите на амоняк във въздуха, отделени от селскостопански източници. 

За намаляване на емисиите на амоняк, практиките в животновъдството са насочени към храненето, местата за съхранение на оборския тор, сградите в които се отглеждат животните и начините за разпръскване на оборския тор (от правилата за въздуха).

Прилагане на стратегии за балансирано хранене

Дажбите трябва да са балансирани и да съответстват на потребностите на съответния вид животно, като се отчете периода на лактация, възрастта, теглото на животните. Важен въпрос е храненето на животните с подходящи фуражи, изготвени със съставки, които допринасят за нормално физиологично състояние на животните, подобрят хигиенните параметри във фермите и подобряват благосъстоянието на животните, което води до устойчивост и намаляване на емисиите в околната среда и почвата.

Ако сте животновъд, практиката се прилага като се съблюдава да бъдат изпълнени следните условия:

При отглеждане на свине и птици
• да се използват дажби, които съответстват на възрастта, категорията и тяхната продуктивност. Същата е публикувана на официалната страница на МЗХГ в рубрика  Политики и програми – Политики и стратегии – Опазване на води и въздух от замърсяване – Правила за опазване на въздуха;
• съдържанието на протеин в дажбата да не надвишава допустимите нива;
• при дажби с ниско съдържание на суров протеин - оптимизиране на съдържанието на аминокиселини (напр. аргинин, лизин, метионин, треонин, триптофан, хистидин, валин, цистин) към диетата. 
• намаляване нивата на фосфор в почвата при използване на птича тор за наторяване на земеделски култури чрез използване на фуражни добавка от функционалната група „подобрители на смилаемостта на фуражите“. Фуражните добавки с общо наименование фитаза подобряват усфояването на фосфора от птиците, който в растителните фуражи около 30% е под формата на фитати. Трябва да се насърчава използвамнето на тези фуражни добавки във фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор, свързан с фитин.  Чрез пълното усвояване на фосфора от дажбата на птиците ще се намали съдържанието на неусвоения фосфор в екскрементите на птиците и от там в птичата тор и почвата върху която е наторявана;
• спазването на добрите фермерски практики и осигуряването на оптимално хранене на отглежданите животни с пълноценни фуражи и подходяща среща гарантира добро здравословно състояние на животните и намаляване на необходимостта от лечение.
• разумната и отговорна употреба на антимикробни средства при животните тъй като разумната употреба допринася за ограничаване на развитието и разпространението на АМР. При индустриално отглеждани животински видове (свине, птици), в ситуации, когато има болни и здрави животни в групата /хале, бокс/ се прилага третиране само след доказано заболяване и издадена рецепта от регистриран ветеринарен лекар. Медикаментозните фуражи са един от възможните начини за лечение на животните и те са фураж, който е готов за директно хранене на животни без по-нататъшна преработка и който се състои от хомогенна смес от един или повече ветеринарномедицински продукти или междинни продукти с фуражни суровини или комбиниран фураж и се произвежда и/или търгува от одобрен обект от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);


При отглеждане на преживни
• подобряване баланса между енергията и протеина в дажбата, чрез заместване на част от зелените фуражи с груб фураж, с по-малко съдържание на протеин (царевичен силаж, сено, слама и др.); чрез използване на завехнали зелени фуражи или порционно изхранване със зелени фуражи и включване на комбинирани фуражи.
• контролира се съотношението между зелените фуражи, силажа и сеното в дажбата, както и съдържанието на протеин в тях.
• да се увеличи периода на паша (в случаите, в които технологията на отглеждане го позволява). В тези случаи освен дажбата се контролира и количеството оборски тор, отделен от животните при изкарване на паша, върху единица площ от пасището.

Нискоемисионни системи за съхранение на оборския тор 

В стопанствата трябва да се изграждат подходящи съоръжения за съхранение на получения оборски тор в зависимост от вида и броя на животните, начина на отглеждане (пасищно или оборно) и количеството на използвания постелъчен материал,  както и наличието на земеделска земя.

Практиката се прилага, като бъдат изпълнени следните условия:
• Осигуряване на непропускливи покрития на торохранилищата, при които емисиите могат да варират (по избор - твърд капак или покрив, гъвкава или плаваща покривка, напр. брезент, плаващо фолио, пластмасови тела; естествена или изкуствена кора, напр. слама, торф или други техники. 
• Да не се използват нефтени продукти, като изкуствена кора.
• Твърдият оборски тор трябва да се съхранява на определените за целта места, на тесни купчини не по-високи от 2 метра под формата на буквата „А”, което позволява бързо оттичане на водата.
• Според технологията на отглеждане и вида на животните да се използва специализирана сепарираща техника за механично разделяне на течната от твърдата фракция на оборския тор.
• Съоръженията за съхранение на тора се проверяват редовно и поддържат изправни, като при необходимост се предприемат незабавни действия за понижаване на температурата в тях (чрез вентилиране).


Нискоемисионни системи за сградите за отглеждане на животните.

Количеството амоняк отделен във въздуха при отглеждането на селскостопански животни зависи от системата на отглеждането им, гъстотата на животните върху единица площ, вида и продължителността на използване на системите за поддържане на микроклимата в помещенията и за отвеждане на оборския тор; прилагането на технологии за улавянето му във вентилационните системи със скрубери и свързването му във вид на амониеви соли.

Практиката се прилага, като се изпълнени следните условия:
В свинеферми:
• редуциране на площта на подовата система тип скара (чрез използване на частична подова система скара и частично решетъчен под);
• осигуряване на слаб наклон на пода при използване на твърди/монолитни подове;
• максимално бързо отвеждане на отделената тор (течна и твърда фракция) до канала. В тези случаи, каналът трябва да се изпразва често, като тора се насочва към подходящо торохранилище, разположено извън сградата. За отвеждане на оборския тор може да се използва вакуумна система, промиване с вода, аерирана суспензия.
• редукция на откритата повърхност на суспензията под скарата. За целта  каналите, по които се отвежда торовата маса се изработват от гладък материал и са с гладки стени;
• правилно разполагане на хранилките и поилките в боксовете;
• подобряване на вентилацията или контролиране на температурата на ниво  твърдата част от пода; 
• ограничаване на вентилацията директно над повърхността на суспензията в каналите. За целта е необходимо разстоянието между скарата и повърхността на оборския тор да е достатъчно голяма, което ще намали скоростта на въздуха.

В птицевъдни стопанства:
• при клетъчно отглеждане - редовно събиране и изнасяне посредством конвейер (лента)  от сградата на тора и неговото изсушаване; 
• при волиерна система и подово отглеждане - изграждане на торови канали, разположени  под волиерите или скаровия под;
• правилно разположение на поилките - разполагат се над каналите, така че да не позволяват разливане и намокряне на постелята
• влагане в постелята на силикатни материали - материали при технологии за отглеждане на бройлери (перлит, алуминосиликати – каолин, бентонит, зеолит (клиноптилолит) и др.). 

В стопанства, в които се отглеждат ЕПЖ
• при вързано отглеждане - периодично почистване и отвеждане на тора, като при почистването на помещенията може да се използва допълнително вода (увеличава се обема на  суспензията, която трябва да се съхранява и управлява); 
• при свободно отглеждане - добавяне на по-голямо количество слама за постеля за едно животно;
• редовно почистване на пода, чрез използване на скрепер, работещ над скаров/решетъчен под.

Нискоемисионни техники за разпръскване на оборски тор

За да се намалят емисиите от амоняк земеделските стопани могат да прилагат плитко впръскване, дълбоко заораване и инкорпориране, като се съобразяват с вида оборски тор (течен или твърд), почвения тип и начините на земеползване (обработваема земя или пасище), като емисиите варират според използваната техника  

Практиката се прилага, като бъдат изпълнени следните условия:
• Използване на различна специализирана земеделска техника за торене;; 
• Заораване (инкорпорирането) в почвата на твърдите органични торове да се извършва в рамките на 24 часа след тяхното разпръскване на големи по размер площи и до 4 часа за малки по размер площи, а на течните органични торове - непосредствено след тяхното внасяне.
• внасянето на органични торове в почвата да се извършва едновременно с поливната вода, съобразено с количеството на необходимата поливна норма, азотния дефицит на растенията и фазата на развитието им.
• Извозване на оборския тор да се извършва с открито ремарке само в случаите, в които фермата, торохранилището и полето са разположени в непосредствена близост, а на големи разстояния оборският тор задължително да се покрива. 

Практики за намаляване на емисии на нитратите във водите, отделени от селскостопански източници (от правилата за опазване на водите)

Изграждане на съоръжения за съхранение на оборски тор. 

Съоръженията за съхранение на оборския тор (твърд и течен) и техният вид зависи от размера на земеделското стопанство, от броя на животните, технологията на отглеждането им, продължителността на периода на съхраняване (в зависимост от начина на отглеждане на животните – оборно-пасищно или оборно), количеството на използвания постелъчен материал и наличието на земеделска земя. 

Практиката се прилага, като са изпълнени следните условия:
• с водонепропускливи основи – дъна и стени, по начин, който не позволява проникване и замърсяване на почвата и подземните води;съобразен капацитет спрямо броят на отглежданите животни и необходимия 6 месечен период на съхранение на тора (твърд и течен), При оборно-пасищно отглеждане на животни капацитетът на изградените съоръжения да е достатъчен за съхраняване на генерирания в стопанството оборски тор, най-малко за 4 месеца.
• да не се изграждат съоръжения за съхранение на твърд оборски тор в близост до повърхностни водни обекти. Разстоянието от тях да е най-малко 20 м.
• да не се изграждат съоръжения за съхранение на течен оборски тор върху терени с наклон по-голям от 6о и в близост до повърхностни водни обекти 
• да се поддържат изправни резервоарите, цистерните и тръбопроводите за предотвратяване на течове.
• когато ползвате земя за оползотворяване на оборския тор, съхранената тор се разпръсква равномерно при спазване на изискванията за влагане на не повече от 17 кг азот на декар годишно. В случаите, когато не стопанисвате земя или стопанисвате, но в по-малък размер от тази, необходима за оползотворяване на тора, е необходимо сключване на договор с друго лице (преработвателно предприятие) за ежедневното му извозване и последващо оползотворяване.

Управление на процесите по прилагане на органичен тор в почвата

Практиката се прилага, като са изпълнени следните условия:
• не се внася пресен оборски тор;
• не се внася на замръзнала, както и на почва, изцяло или отчасти покрита със снежна покривка; преовлажнена или наводнена почва;
• да не се надвишава нормата от 17 кг азот на декар;
• да се спазват отстоянията от водните обекти при прилагане (при равнинни терени - не по-малко от 5 м.; в случаите на използване на течната фракция на оборския тор - не по-малко от 10 м.);
• да се съобразява наклона на терена при прилагане (Не се извършва торене на площи с наклон, по-голям от 6о и разстояние до повърхностни водни обекти по-малко от 50 м. При терени с наклон по-голям от 12º не се извършва внасяне на оборски тор); 
• да се спазват забранителните периоди, в които не е препоръчително торенето (от 1 ноември до 20 февруари за Южна България; от 1 ноември до 25 февруари за Северна България; от 1 ноември до 5 февруари на площи с едногодишни култури, засети през есента (есенници); от 1 ноември до 25 февруари на свободни площи, подготвени за засяване и засаждане на земеделски култури; от 15 ноември до 25 февруари при създаване на нови овощни насаждения. При тях по изключение се допуска внасяне на оборски тор до 15 ноември.);
• да се прилага непосредствено преди възможен дъжд или по възможност да се извършва поливане след прилагането и т.н.
• Оборският тор се внася с подходяща почвообработваща техника, непосредствено преди основната обработката на почвата, във връзка с подготовката й за засяване или засаждане на културите.Ефективно оползотворяване на биомаса с животински произход

Биомасата е един от най-ценните и многофункционални ресурси на Земята, която представлява слънчева енергия, съхранявана под химическа форма в растителните и животинските тъкани. Биомасата включва всички органични материали, синтезирани от растенията, отпадните органични продукти от животинския свят, както и всички органичните отпадъци от дейността на човека. 

Биомасата има потенциал като енергиен ресурс да отговори на предизвикателства свързани с опазване на околната среда и подобряване на икономическата активност в селските райони. Към биомасата се включва и оборският тор, който може да бъде използван за производство на биогаз и задоволяване на част от потребностите на фермата от енергия. От енергийна гледна точка интерес представлява биогазът. Той може да се използва като гориво за котли или за бутални двигатели, използвани за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

Предимство на технологиите за производство на електроенергия от биомаса е използването на горивни процеси, поради което е възможно генериране на електричество по всяко време.

Основни ограничения за широкото използване на биомасата за производство на електроенергия са свързани предимно с необходимите разходи, ниската ефективност на преобразуване и ограниченията, свързани със суровините.
За ефективното оползотворяване на биомасата от животински произход е подходящо земеделските стопани да се организират и съвместно да изграждат съоръжения за производство на биогаз и електричество, а остатъка от биомасата да се използват за торене на техните площи.

Списъкът с добри земеделски практики е публикуван за обществено обсъждане на сайта на агроминистерството, раздел ОСП 2021-2027. До 10 август се приемат становища от заинтересованите страни, кои от добрите земеделски практики, представени в списъка, могат да намерят място като мерки в Стратегическия план за подпомагане на сектор селско стопанство в новия програмен период. Село ще публикува и останалите предложения за добри земеделски практики в растениевъдство, животновъдство, пчеларство.


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg
 

 

 • зелена сделка ОСП
  16.07.2020 г.
  8520
  Обществено обсъждане на зелените мерки, които ще се финансират в новата ОСП - до 10 август
  Земеделското министерство представи списък с добри зелени практики (виж приложения файл след текста - бел.ред.), въз основа на който ще се разработят новите еко-схеми по директните плащания, както и мерки в...
  Виж повече