Търсене

Днес ДФЗ започва прием по мерките заради Covid19. Кой колко ще получи?

19.08.2020 г.
10375
Днес ДФЗ стартира прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1 и подмярка 21.2 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 2" от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г. 

Прием по подмерки COVID 1 и COVID 2 се обявява със Заповед № 03-РД/2418 от 10 август 2020 г. на изпълнителния директор на ДФЗ – РА. Заявленията за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. По COVID мерките се подпомагат земеделски стопани, микро-, малки и средни предприятия и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лева и обхваща чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци", „Маслодайна роза" „Винени лозя", „Декоративни растения", „Животновъдство" (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство". 
Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г., както и  бенефициенти с действащ договор/ангажимент или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Кой колко субсидии ще получи?

Финансовата помощ по подмярка COVID 1 се изплаща под формата на еднократна сума в
размер на:

За плодове:
до 1,5 ха – 750 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 1700 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 4000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 8000 лв.;
над 20 ха до 30 ха – 12 000 лв.;
над 30 ха – 13 500 лв.;

За зеленчуци оранжерийно производство:
до 0,5 ха – 2700 лв.;
над 0,5 ха до 1 ха – 5000 лв.;
над 1 ха до 2 ха – 9000 лв.;
над 2 ха – 13 500 лв.;

За зеленчуци, отглеждани на открито:
до 1,5 ха – 950 лв.;
над 1,5 ха до 5 ха – 3000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 6000 лв.;
над 10 ха до 15 ха – 8000 лв.;
над 15 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;

За маслодайна роза:
до 1 ха – 900 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 4000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 7000 лв.;
над 10 ха до 20 ха – 10 000 лв.;
над 20 ха – 13 500 лв.;

За винени лозя:
до 1 ха – 300 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 1500 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 2500 лв.;
над 10 ха до 30 ха – 5000 лв.;
над 30 ха до 50 ха – 9000 лв.;
над 50 ха – 13 500 лв.;

За декоративни растения:
до 1 ха – 2000 лв.;
над 1 ха до 5 ха – 8000 лв.;
над 5 ха до 10 ха – 12 000 лв.;
над 10 ха – 13 500 лв.;

За овце и кози:
от 10 бр. до 49 бр. – 500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 900 лв.;
от 100 бр. до 199 бр. – 1800 лв.;
от 200 бр. до 299 бр. – 2200 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 3000 лв.;
от 500 бр. до 999 бр. – 7000 лв.;
над 999 бр. – 13 500 лв.;

За говеда:
от 5 бр. до 9 бр. – 500 лв.;
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 3500 лв.;
от 100 бр. до 249 бр. – 9000 лв.;
над 249 бр. – 13 500 лв.;

За биволи:
от 10 бр. до 49 бр. – 1500 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 4500 лв.;
от 100 бр. до 200 бр. – 9500 лв.;
над 200 бр. – 13 500 лв.;

За пчелни семейства:
до 49 бр. – 250 лв.;
от 50 бр. до 99 бр. – 500 лв.;
от 100 бр. до 149 бр. – 700 лв.;
от 150 бр. до 299 бр. – 1300 лв.;
от 300 бр. до 499 бр. – 1700 лв.;
над 499 бр. – 3000 лв.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и  "Животновъдство" (свине и птици). Всички кандидати следва да имат регистрация по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020, или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците" и/или схема "Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете".

Финансовата помощ по мерките се изплаща под формата на еднократна сума. Таванът на подпомагането за един земеделски стопанин по подмерките COVID 1 и COVID 2 е не повече от левовата равностойност на 7000 евро.
Подробните изисквания и наборът документи за кандидатстване по подмерките са разписани в Наредба № 2 от 5 август 2020  г.  за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Финансовата помощ по подмярка COVID 2 се предоставя за лице, заето в стопанство и се изплаща под
формата на еднократна сума в размер на:

• 30 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати,
отглеждащи селскостопански култури;
• 245 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати,
отглеждащи свине;
• 430 лв. за едно заето лице, приравнено към средносписъчния брой на персонала – за кандидати,
отглеждащи птици. Един земеделски стопанин може да получи подпомагане за повече от една от
изброените дейности, но не повече от левовата равностойност на 7000 евро.© 2020 Село