Меню

Има проект на индикативния график за прием по мерките на ПРСР през 2020 г.

Министерството на земеделието, храните и горите обяви проект на индикативен график за прием на проекти по мерките на Програмата за развитие на селските райони през 2020 г. 

Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП) - януари - март 2020 г.; допустими кандидати Земеделски стопанства – физически лица,еднолични търговци, ЕООД, отглеждащи свине, овце, кози и птици; допустими разходи - Разходи за развитие на малки земеделски стопанства, посочени в бизнес план;

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ - март - април 2020 г. Целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“, допустими кандидати от сектор Животновъдство; допустими разходи -  Строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство; закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване; закупуване на земя и сгради, необходими за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности; закупуване, включително чрез финансов лизинг на специализирани земеделски транспортни средства ; разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти; разходи за софтуер; общи разходи, свързани с проекта;

Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" -  април - юни 2020 г. Модернизиране на физическите активи на малките земеделски стопанства; допустими кандидати - Земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро измерен в стандартен производствен обем; категории допустими разходи - Изграждане, придобиване и подобряване на недвижимо имущество; Закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване; Общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги; съфинансиране - 60-80%; 

Подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“ - юни - септември 2020 г. ; Подпомагане за залесяване и създаване на горски масиви чрез почвоподготовка, закупуване на зелесителен материал, ограждане на зелесените територии и др.

Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ - септември - декември 2020 г. ; Цели - Подпомагане за малки  пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.; допустими кандидати - МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., но нямат одобрена за финансиране стратегия за ВОМР през програмния период 2014 – 2020 г.

Подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ - октомври - ноември 2020 г. ; допустим бенефициент е  Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ); цел - Дейностите по подмярката ще допринесат за удовлетворяване на идентифицираните в стратегията потребностите относно: повишаване квалификацията и управленските умения на земеделските производители; повишаване на тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска. Дейностите ще допринесат и за подобряване на капацитета на участниците в организацията за трансфера на знания и иновации и за облекчаване на достъпа на малките земеделски стопанства до съветнически услуги.; 

Подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване - октомври - декември 2020 г. ; Цел - Подпомагане на дейности по организирането и провеждането на демонстрационни дейности в областта на селското стопанство и горското стопанство.; 100% финансиране. 

Приемите на заявления за подпомагане по мерки 10 „Агроекология и климат“, 11 „Биологично земеделие“, 12 „Плащания по „Натура 2000” и Рамковата директива за водите“, 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“ и 14 „Хуманно отношение към животните“ от ПРСР 2014 – 2020 г. не се включват в ИГРП за 2020 г., тъй като редът и изискванията на ПМС № 162 от 2016 г. не са приложими за тях. Приемът на заявления по мерки 10, 11, 12 и 13 се извършва по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, се уточнява в документа на Земеделското министерство. 


 © 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Индикативен график ПРСР за 2020 г. 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА