Търсене

В сила са новите правила за наемане на сезонни работници в агросектора

15.05.2020 г.
9222
Новият пакет от мерки в подкрепа на земеделските производители за наемане на сезонни работници вече е в сила след обнародването в Държавен вестник на новия Закон за здравето (от 13 май 2020 г.).

Според новите правила, приети от Народното събрание, стопаните ще могат да наемат безработни лица, които получават обезщетение за безработица и такива, които получават социални помощи без да губят правото правото си на социално подпомагане..

Еднодневните трудови договори ще се сключват за повече от един ден до 31 октомври 2020 г. По този начин се дава възможност да се осигури работна сила за дейности по прибиране на реколтата. Това ще позволи по-голяма гъвкавост на земеделските стопани, за да се съобразят с особеностите на производството си и за да се позволи задоволяване на пазара с българска продукция, произведена от регионални производители.
 
Безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ и не са включени в програмите за заетост, могат да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок до 14 дни месечно, но не повече от 120 дни годишно.
 
Трайно безработните, които получават месечни помощи ще запазят подпомагането си и също ще могат да сключват трудови договори и да работят в селското стопанство. Процедурата по сключването на трудовите договори за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа е облекчена и няма да се изисква регистрация в Националната агенция за приходите, връчване на длъжностна характеристика и оформяне на съответните документи в трудовото досие.
 
Общинските администрации също ще се включат активно като координират и насочват съответния брой лица, които получават социални помощи към дейностите на територията на общината, в които в конкретен момент има най-голяма нужда от работна ръка. Националното сдружение на общините в Република България подкрепя подобна инициатива в свое писмо до министъра на земеделието, храните и горите и до министъра на труда и социалната политика.
 
Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева призова земеделските стопани да заявяват необходимост от работници в Бюрата по труда.

Извадка от Закона за здравето, обнародван в ДВ на 13 май 2020 г., в сила от 14 май 2020 г. 

§ 43. (1) До 31 октомври 2020 г. безработни лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от същия закон, може да сключват трудови договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за срок не повече от 120 дни, като това време не се признава за трудов стаж.
(2) Трудовият договор по ал. 1 е с нормална продължителност на работното време за деня до 8 часа, като страните по него може да уговарят работа за 4 или 6 часа.
(3) При сключване и при прекратяване на трудовия договор по ал. 1 не се прилагат чл. 62, ал. 3 и 4, чл. 127, ал. 1, т. 4 и чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда.
(4) Трудовият договор по ал. 1 съдържа данни за страните, място на работа, наименование на длъжността, размер на трудовото възнаграждение, дните и месеца на изпълнение на работата, продължителност на работното време, начало и край на работния ден и данни, служебно вписани от инспекцията по труда, регистрирала съответния образец.
(5) Трудовият договор по ал. 1 се изготвя по образец, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика, и се публикува на електронната страница на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“.
(6) Работодателят – регистриран земеделски стопанин по реда на Закона за подпомагане на земеделските производители или регистриран тютюнопроизводител по реда на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, може да получи регистрирани образци на трудовите договори по ал. 1.
(7) Образците на трудовите договори по ал. 1 може да се получат в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.
(8) Трудовото възнаграждение се изплаща в деня на изтичане на срока на трудовия договор по ал. 1 срещу разписка, неразделна част от него.
(9) Осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване за лицата по ал. 1 се внасят от осигурителите, сключили договор по ал. 1, в сроковете по чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване и по чл. 40, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
(10) Лицата по ал. 1 запазват правото си на месечна помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социално подпомагане за времето, през което имат сключен договор по ал. 1.
(11) До 31 октомври 2020 г. основната икономическа дейност „Растениевъдство“ – прибиране на реколтата“ се смята за дейност по смисъла на § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на Закона за насърчаване на заетостта.

© 2020 Село - Selo.BG

 • сезонни работници
  15.04.2020 г.
  8270
  Земеделци могат да сключват договори със сезонни работници за повече от ден
  Образец на трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа за повече от един ден (по чл. 114а от Кодекса на труда) е утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика Деница...
  Виж повече
 • сезонни работници
  06.04.2020 г.
  8821
  Десислава Танева: Земеделците да заявяват в Бюрата по труда сезонни работници!
  Липсата на работна ръка в селскостопанското производство през последните години е хронична и все по-трудно се намират сезонни работници, които да прибират реколтата от полето. И тази година въпросът за...
  Виж повече
 • работници
  31.03.2020 г.
  12201
  Франция набира безработни за работа на полето. Българският агробизнес иска същото
  Липсата на работна ръка за следващия селскостопански сезон представлява голямо предизвикателство за много от Западните европейски държави, предвид невъзможността да си осигурят чуждестранни сезонни работници...
  Виж повече
 • заетост в земеделието
  02.08.2019 г.
  10949
  Има сериозна криза за намиране на качествени работници в агросектора
  Проблемът с липсата на работната ръка в селскостопанския сектор се задълбочава с всяка изминала година. Все по-трудно се намират качествени общи работници, но и средни специалисти, алармират земеделците....
  Виж повече