Меню

В новата ПРСР отпада ограничението за европроекти в села, част от градски общини

02.02.2021 г.
5797
14 години след като Асоциация на българските села изпрати становища и организира срещи в ЕК по повод дискриминационното изключване на повече от половината села в България от възможност за участие по #проекти по линия на ПРСР, то чак сега се предвижда премахване на териториалното ограничение.

Вече ще има шест региона за планиране - Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен район.

С шестте териториални стратегии ще се покрие цялата територия на страната, което няма да позволи да се получат „бели петна“, оставащи извън обхвата на стратегиите и съответно извън подкрепата по европейски фондове. Целта е да се намалят диспропорциите и деленето на градски и селски територии.

Самият индикативен бюджет за преходния двугодишен период е в размер на 683,5 млн.EUR , но към него следва да се добави и сумата от близо 202 млн.EUR публични средства по линия на европейския инструмент NextGeneration EU - временния инструмент за стимулиране на възстановяването на икономическите и социалните щети, причинени от пандемията от коронавирус.

От общите 885,4 млн.  EUR 589 340 472 EUR ще бъдат използвани за подпомагане на проекти по инвестиционните мерки (4.1, 4.2, 6.1, 6.3, 6.4.1, проекти за Интегрираните териториални инвестиции ИТИ и за местните общности ВОМР). Останалите 284 760 000 EUR ще отидат за компенсаторните плащания (мерките 10 „Агроекология и климат”, 11 „Биологично земеделие”, 12 Натура 2000, 13 „Необлагодетелствани райони” и 14 „Хуманно отношение към животните”).
По първата инвестиционна мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” стопаните са предвидени 215 880 000 евро (от които 66 720 000 са по NextGeneration, а останалите 149 160 000 – по индикативния бюджет ) , по 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” бюджетът е 197 953 522 евро, сформиран както от NextGeneration, така и от планирания бюджет.

По подмерки 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” и 6.3 „Помощ за развитие на малки земеделски стопани” целият бюджет идва от инструмента NextGeneration – за младите фермери се дават 24 600 000 EUR, а за малките стопани – 20 млн.EUR.

Подмяркa 6.4.1 „Инвестиции в неземеделски дейности в селските райони” ще получи сравнително голям бюджет в размер на 29 млн. EUR , от които 25 млн. са заложени в индикативния бюджет на ПРСР.

Така наречените „Интегрирани териториални инвестиции” ИТИ, разполагат с бюджет от 71 млн. евро. Тези средства ще се използват за подпомагането на регионите в страната. Припомняме, че с решение на Министерския съвет 335 от 7 юни 2019 г. е предвидено всяка от оперативните програми, съфинансирани от Европейския социален фонд+, Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд за програмен период 2021-2027 г., да задели ресурс от финансовата си алокация за осъществяване на интегрирани подходи за териториално развитие.

При компенсаторните плащания прогнозните бюджети са следните. За мярка 10 „Агроекология и климат” са предвидени 45 300 000 EUR, от които 8 млн.EUR са от NextGeneration, и 37 300 000 – от индикативния бюджет.

За останалите компенсаторни мерки средства от NextGeneration не са включени. Те разполагат само с индикативните си бюджети, а именно за мярка 11 „Биологично земеделие” - 54 350 000, за мярка 12 „Натура 2000” е 70 млн.EUR, за мярка 13 „Необлагодетелствани райони” е 107 060 000 EUR и за 14 „Хуманно отношение към животните”  - 8 050 000 EUR.

Към момента МЗХГ не предвижда промени по отношение на максималният размер проектите по двете най-атрактивни за аграрния сектор инвестиционни мерки – 4.1 и 4.2 - за закупуване на нова земеделска техника и оборудване на предприятия. Предвид специфичният характер на допълнителния ресурс, който се добавя към бюджета на Програмата, няма да се прилагат действащите ограничения за максимален размера на разходите за подпомагане за един кандидат за целия период на прилагане на ПРСР за всяка една от двете подмерки, се посочва още в проекта на агроминистерството.

По този начин всеки земеделски стопанин или преработвателно предприятие, които отговарят на условията за допустимост, ще имат достъп до финансиране без значение дали до момента са получили подпомагане по някоя от двете подмерки или не. Срещу това решение обаче се противопоставят редица предстяавители на бизнеса.

За подмярка 4.1 максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 1 000 000 EUR, а максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника ще бъде до 500 000 EUR.

За подмярка 4.2 максималният размер на допустимите разходи за един проект ще бъде до 2 000 000 EUR. Предвижда се също интензитетът на субисидирането да достигне 75% за всички дейности, подпомогнати по линия на средствата, предвидени от NextGenerationEU.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете