Меню

Въвеждат промени в мерките на Лозаро-винарската програма 2019-2023

27.11.2019 г.
20472
Предстоят промени в прилагането на мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС). Освен промени в настоящите мерки на Програмата, в новия програмен период се предвижда и стартирането на нова мярка - „Събиране на реколтата на зелено“.

Още в началото на октомври изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) инж. Красимир Коев съобщи пред Село за предстоящото стартиране на новата мярка за събиране на реколтата на зелено. Мярката е по искане на лозаро-винарския бранш, като идеята на мярката е в кризисни години, например на свръхпроизводство или при неблагоприятни климатични условия, гроздопроизводителите  да свалят реколтата си на зелено на земята, заради което да получават компенсации.

ИАЛВ ще прилага мярка за прибиране на гроздето на зелено от 2020 г.

Промените са заложени в проект на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по НППЛВС за периода 2019 – 2023 г..  Какво се променя и какви са мотивите за това, вижде в доклада, предложен от ресорния заместник-министър на земеделието д-р Лозана Василева:

„Популяризиране в трети държави“

По мярка „Популяризиране в трети държави“ е предвидено изискването за пазарен дял да бъде относимо само към професионалните организации, организациите на производители и асоциациите на организации на производители, да бъде намалено от 10% на 6% и да бъде условие за допустимост по мярката. За търговските дружества е предвидено като условие за допустимост делът на приходите им от дейността в лозаро-винарския сектор да бъде минимум 50% от общите приходи на фирмата. В тази връзка от критериите за оценка на проектите по мярката е премахнат критерият за „Представителност на кандидата - Пазарен дял от произведените вина ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП, ЗГУ на участниците в промоционалния проект  спрямо общото производство за страната ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП, ЗГУ“. Променена е и тежестта на критерий „Разнообразен асортимент на промотираните вина - (промотираните вина ЗНП, ЗГУ и сортови без ЗНП и ЗГУ от участниците в промоционалния проект)“, като точките за вина със ЗНП стават от 1 на 5, а приоритетът за сортови вина без ЗНП/ЗГУ се премахва. Причина за това е фактът, че проекти, финансирани с държавна помощ, не могат да промотират сортови вина без ЗНП/ЗГУ.

Облекчена е цялостната процедура по оценяване на проектите по мярка „Популяризиране в трети държави“, като е заличено изискването за разглеждане на проектите от Комисия за оценка.

„Преструктуриране и конверсия на лозя“

По мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е намален максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат в рамките на един прием - от 3 000 000 лв. на  1 500 000 лева, респективно и максималният размер на подпомагането за един кандидат в рамките на целия програмен период – от 6 000 000 лв. на 4 500 000 лв. Така се дава възможност по-голям брой проекти да се възползват от финансова помощ по мярката.

Във връзка с констатациите от одитна мисия на Европейската комисия, проведена през 2019 г., по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ е въведен допълнителен контрол от страна на ДФЗ по отношение допустимостта на разходите за извършване на дейности.

Предвидено е изискване бенефициентите да предоставят технологична карта по образец към инвестиционния проект по мярката, от която да е видно какви точно операции са извършени и на каква стойност е всяка една от тях. Това изискване е въведено за да се гарантира, че възстановяването на разходите за дейностите ще бъде съобразено с подхода за пределни цени и изискването за ефективно разходване на европейски средства. Към настоящия момент всички одобрени заявители по мярката предоставят технологични карти, но те не са по образец. За целта е разписана и дефиниция за понятието „операция“.

„Инвестиции в предприятия“

По мярка „Инвестиции в предприятия“, с цел недвусмислено да бъде преценено какъв интензитет на помощта е релевантен за заявения проект, е предвидено броят служители и годишните обороти на кандидатите да се доказват на база Годишен финансов отчет. За новорегистрираните винопроизводители е заложено да се взима предвид само броят на служителите.

Предвидено е и включването на дейности по строително-монтажни работи за изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сграда, предназначена за: производство на вино (от обработка на гроздето до бутилиране и етикетиране на виното в изба), контрол на качеството на виното – анализиращи лаборатории, съхранение на виното, предлагане на виното и подобряване на инфраструктурата в предприятието, като създаването на изцяло нови предприятия не е обект на подпомагане по мярката. По този начин обхватът на мярка „Инвестиции в предприятия“ ще се разшири и ще се осигури допълнителна възможност за винопроизводителите да повишат своята конкурентоспособност от гледна точка на производството и предлагането на пазара на вино, като подобрят или разширят своята производствена база.

Задължително изискване по отношение на дейностите свързани със строително-монтажни работи (СМР) е към проектното предложение да бъдат приложени Технически проект или Работен план (работни чертежи и детайли), влязло в сила разрешение за строеж или становище от главен архитект, когато разрешение не се изисква съгласно Закона за устройството на територията (ЗУТ). Не се допуска промяна в договорените дейности със СМР, тъй като цялата документация, издадена от компетентните органи за строежа, включително разрешението за строеж, е базирана на Техническия проект или на Работния план, промените в които ще доведат до повторна процедура по издаване на разрешението за строеж. При отчитане на приключили дейности по СМР е необходимо представянето на разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в експлоатация) съгласно ЗУТ и Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (Обн., ДВ, бр. 72 от 2003г.).

Поради разширения обхват на допустимите дейности по мярка „Инвестиции в предприятия“ е увеличен и максималният размер на помощта по един проект от 600 000 евро на 800 000 евро, а максималният размер на всички разходи по проекти, подадени от един кандидат за целия период на Националната програма от 1 500 000 на  2 000 000 евро.


По мярка „Инвестиции в предприятия“ са направени и някои корекции в критериите за приоритет и тяхната тежест. Намалена е тежестта на критерий „Проекти, насочени към подобряване на енергийната ефективност на предприятието“ от 20 на 10 точки, а тежестта на критерия „Предприятия, преработващи над 30% собствена суровина“ е увеличена от 15 на 20 точки. Тези промени водят до намаляване на общия брой точки от 80 на 75.

Променен е и критерият „Над 70% от произвежданите вина в предприятието са със ЗГУ и ЗНП„, като е предвидена алтернатива произвежданите вина да бъдат ЗГУ и/или ЗНП.

„Застраховане на реколтата“

По мярка „Застраховане на реколтата“ е определен период на прием от 1 май до 30 юни всяка година, като този период е съобразен със застрахователната практика в лозаро-винарския сектор. От наредбата е премахнато изискването за предоставяне на цифрови географски данни за застрахованите площи, тъй като тази процедура утежнява прилагането и не е задължителна за тази мярка съгласно приложимото европейско законодателство. Съкратени са сроковете за обработка на подадените заявления по мярката поради необходимостта плащанията да бъдат извършени в периода от юли до 15 октомври на съответната година. Определен е и подходът за разпределяне на наличния бюджет между подадените заявления по мярката – пропорционално между всички заявления.

Нова мярка -  „Събиране на реколтата на зелено“

В проекта на наредбата е предвидена и нова глава пета, която включва разпоредби за прилагането на мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Събиране на реколтата на зелено представлява пълното отстраняване на гроздовете, докато все още не са узрели, като по този начин добивът от съответната площ се намалява до нула. Това е кризисна мярка, чиято цел е стабилизиране на пазара в сектора в случай на възникнали кризисни ситуации, които водят до дисбаланс между търсенето и предлагането и предполагат краткотраен или дълготраен негативен ефект върху икономическата жизнеспособност на гроздопроизводителите.

Най-често такива сътресения са резултат от невъзможността на земеделските стопани да реализират своята продукция, което води до пренасищане на пазара със суровина за преработвателните предприятия в лозаро-винарския сектор и спад в изкупните цени на виненото грозде. През гроздоберна кампания 2019 г. беше регистрирана сходна ситуация и гроздопроизводителите без собствени преработвателни мощности бяха поставени в условията на извънредно ниски изкупни цени на виненото грозде. Това доведе до необходимост от  инструмент за справяне с кризисните ситуации на пазара в лозаро-винарския сектор и осигуряване на ресурсна подкрепа за най-уязвимата икономическа единица – земеделския стопанин.

Мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се прилага само в случай че до 25 април на съответната година се прогнозира ситуация на пазара, обосноваваща събиране на реколтата на зелено за възстановяване на баланса на пазара и за предотвратяване на криза с дълготраен и  дестабилизиращ ефект. Заложени са стриктни срокове, в които администрацията и кандидатите са задължени да осъществят своите действия по мярката, така че да се гарантира нейната целесъобразност. Определен е и редът, по който гроздопроизводителите трябва да заявят участие и да приложат операциите по събиране на зеленото грозде.

Финансовата помощ по мярка „Събиране на реколтата на зелено“ ще се предоставя като обезщетение с фиксиран размер за хектар и не надвишава 50 на сто от сумата на преките разходи за операциите по отстраняването на гроздовете и на загубата на приходи, произтичаща от отстраняването.


Очакваният брой на бенефициентите по мерките на НППЛВС е около 200 гроздо- и вино-производители и организации. 

Проектът на доклад (мотиви) и проектът на наредба са публикувани на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите и на Портала за обществени консултации с 30-дневен срок за предложения и становища - до 27 декември 2019 г. 

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg  

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на доклад (мотиви) 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на НИД на Наредба № 6 от 2018 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  вино
  03.10.2019 г.
  72606
  Красимир Коев: Винарите да усвояват по-активно парите за реклама на вино! (ИНТЕРВЮ)
  10 млн. евро е бюджетът, с който може да се рекламира българското вино в чужбина. Възможност за това дава мярката Промоции в трети страни от Националната лозаро-винарска програма, като субсидирането е 80%, а...
  Виж повече
  грозде
  02.10.2019 г.
  71128
  ИАЛВ ще прилага мярка за прибиране на гроздето на зелено от 2020 г.
  По искане на лозаро-винарския бранш, Изпълнителната агенция по лозата и виното залага в Националната лозаро-винарска програма мярката за прибиране на гроздето на зелено. Това съобщи в интервю за Село...
  Виж повече