Меню

Важни срокове за споразуменията за ползване на пасища, мери и ливади за 2020 г.

09.10.2019 г.
97196
До края на месец октомври стопаните могат да кандидатстват за участие в споразумение за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади за календарната 2020 г. по реда на чл.37ж от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

Вижте кои са важните срокове, свързани  с процедурите за изготвяне на споразумения:
 
До 31 октомври - Собственици и/или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ могат да подадат в общинската служба по земеделие по местонахождение на пасищата, мерите и ливадите заявление по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за участие в споразумение. Заявлението се подава лично или чрез пълномощник и при възможност се представя и на оптичен носител. Към заявлението лицата прилагат декларация, че нямат задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7, както и задължения към държавния и общинския поземлен фонд и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които имат такива задължения;

До 5 ноември - Директорът на ОД „Земеделие” издава заповед за назначаване на комисия, чийто състав се определя по реда на чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, която да ръководи изготвянето на споразумението за създаване на масиви за ползване на пасища, мери и ливади.

До 10 ноември - За изготвянето на споразумението комисията по чл.37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ предоставя на лицата по 37ж, ал. 1 от ЗСПЗЗ: 1. данни за регистрираните в общинската служба по земеделие договори за ползване и/или документи за собственост на пасища, мери и ливади, заявени или декларирани за: а) ползване в реалните им граници; б) участие в споразумение; 2. актуална справка по ал. 9; 3. данни за задължения по ал. 12, чл. 34, ал. 6 и чл. 37в, ал. 7; 4. размера на средното годишно рентно плащане за землището.

До 10 декември се изготвя споразумението по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, като чл. 37в, ал. 2, изречения първо, второ и трето от ЗСПЗЗ се прилагат съответно. 
До 20 декември - Комисията по чл.37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ изготвя доклад до директора на областна дирекция "Земеделие", който съдържа данни за площите по ал. 5, техните собственици, дължимото рентно плащане, площите по ал. 7, т. 1, както и данни дали са налице условията по чл. 37и, ал. 4. Към доклада се прилагат споразумението и декларациите по чл. 37ж, ал. 8 от ЗСПЗЗ.

До 30 декември - Въз основа на доклада по чл.37ж, ал. 10 от ЗСПЗЗ директора на областна дирекция "Земеделие" издава заповед по образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за одобряване на споразумението и разпределението на масивите за ползване. Заповедта се обявява незабавно, като чл. 37в, ал. 5 и 6 от ЗСПЗЗ се прилагат съответно. Заповедта по чл.37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ се обявява незабавно в кметството и в сградата на ОСЗ, и се публикува на интернет страницата на съответната Община и ОД „Земеделие“. 

В срок до 1 месеца от публикуване на заповедта на директора на ОД „Земеделие” по чл.37ж, ал.11 от ЗСПЗЗ, лице по чл.37ж, ал. 1 от ЗСПЗ, на което със заповедта по чл.37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ са определени площи по чл.37ж, ал. 5 от ЗСПЗЗ, внася по сметка за чужди средства на областна дирекция "Земеделие" сума в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище, като чл.37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ се прилага съответно.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Образци за споразумения за пасища 4 KB (zip) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  пасищно отглеждане
  19.04.2019 г.
  2720
  Как да повишим продуктивността на животните при пасищно отглеждане?
  Пролетта е вече тук. Тя се усеща и с поникналата свежа трева, която започва да оцветява пасищата в примамливо зелено. Бъдете обаче внимателни! Тази ранна пролетна трева може да не съдържа всички нужни...
  Виж повече