Меню

Браншът има 10 дни да заяви участие в работната група по Стратегическия план за ОСП

09.03.2020 г.
9353
Министерството на земеделието, храните и горите публикува покана за включване на участници в Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2021-2027 г. 

В процедурата за избор могат да участват юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в частна полза, чиито представители да бъдат канени за участие в заседанията на ТРГ за разработване на Стратегическия план.

Заинтересованите имат срок от 10 календарни дни, считано от датата на публикуване на поканата - 9 март 2020 г., да подадат заявление за участие.

Юридическите лица с нестопанска цел в частна полза трябва да отговарят на следните критерии:
  
Да са регистрирани по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел като юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза най-малко 2 години към датата на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
Да са действащи и активно осъществяващи целите си не по-малко от 2 години към датата на подаване на заявлението за участие в процедурата за избор;
Да са участвали с поне 3 (три) становища или предложения в съвети, законодателни инициативи или програми имащи значение за Общата селскостопанска политика и състоянието на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост;
Да не членуват в представителните на национално равнище организации на работодателите и на работниците и служителите, признати от Министерския съвет по реда на Кодекса на труда, както и в национално представителните организации на и за хората с увреждания, признати от Министерския съвет.
 
Юридическо лице с нестопанска цел в частна полза не може да подаде повече от едно заявление.

Едновременно с подаване на заявлението по образец, в срока на настоящата покана всяко ЮЛНЦ в частна полза следва да определи 1 (един) представител за основен член и 1 (един) представител за резервен член.

Основният и резервния член трябва да отговарят на следните условия:

1. Да не е осъждан за престъпление с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран.
За доказване на посоченото условие се предоставя документ – свидетелство за съдимост.

2. Да има минимум 1 година опит в сферата на дейност на ЮЛНЦ, за чийто представител е номиниран.
За доказване на посоченото условие се предоставя един или повече от следните документи:  копие от трудова/осигурителна книжка, от която да е видно най-малко 1 година трудов/осигурителен стаж в сферата на дейност на ЮЛНЦ.

Всички ЮЛНЦ в частна полза, които са подали в срока на поканата заявления по образец ще бъдат уведомени за резултатите в избора на представители на ЮЛНЦ в частна полза в Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

© 2020 Село - Selo.BG 

  Десислава Танева
  10.11.2019 г.
  85404
  Десислава Танева: Можем да направим ОСП адаптирана към националното си земеделие (ИНТЕРВЮ+ВИДЕО)
  Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите в интервю за Село по актуални въпроси на земеделието, агробизнеса и аграрната политика: Министър Танева, каква е позиция на МЗХГ относно...
  Виж повече