Меню

Актуални данни за проектите и плащанията по ПРСР 2014-2020

10.12.2020 г.
1770
Последният за тази година Комитет по наблюдение на Програмата за развитие на селските райони ПРСР 2014-2020 г. ще се проведе на 22 декември, в навечерието на Бъдни вечер и Коледа. Първоначалните намерения за прехвърляне на неусвоен ресурс от мярка в мярка очевидно се отлагат, защото в дневния ред на мониторингория комитет подобна точка отстътства.

Затова пък администрацията е направила пълен отчет по прилагането на програмата към 30 ноември 2020 г., който ще бъде представен за обсъждане от браншовите организации. А от него се вижда, че въпреки желанието за ефективно усвояване на европейските и национални средства към края на ноември т.г. изплатените средства съставляват едва 56,61% от индикативния бюджет на програмата, съобщават от министерството на земеделието.

Индикативният бюджет на ПРСР за мерките, по които има плащане, надхвърля 2,1 милиарда евро (2 114 121 188 евро). От него към края на ноември тази година са изплатени едва 1 196 703 476 евро, съставляващи тези 56,61%. Спрямо целия бюджет на ПРСР 2014-2020 г., който е в размер на 2 366 716 966, усвоените средства са още по-малко – 50,56 на сто.

Най-голям процент в усвояването се отчита при мерките, които се пускат заедно с директните плащания. На първо място това са плащания за „Натура 2000 и рамковата директива за водите”, където са преведени 87 322 479 евро, над 83% от планирания бюджет в размер на 104 757 028 евро.

Следва мярка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" с преведени средства в размер на 174 921 695 евро (82,02%) от общо заложените 213 266 006 млн. евро. На трето място по усвояемост е мярка 10 „Агроекология и климат", по която са платени 131 734 765 евро от заложени 167 510 002 евро, което съставлява над 78%.

При мярка 11 за биологичното производство са разпплатени 66,59% от заложените 143 695 079 евро, или по сметките досега са постъпили 95 690 560,07 евро, е записано в отчета. Твърде мудно върви обработката на проектите и усвояването на средствата по най-търсените частни инвестиционни мерки – подмярка 4,2 за инвестиции в преработвателния сектори и подмярка 4,1 – за инвестиции в земеделските стопанства.

За „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" заложеният бюджет е в размер на 255 499 000 евро, но от него са изплатени налко над 32% - или 87 857 120,16 евро. Колкото до инвестициите в трактори, комбайни и друго оборудване, подпомагани по подмярка 4,1, там усвоените средства са над 57%, като от планирания бюджет в размер на 343 142 829 евро, усвоените средства са едва 196 025 795,42 евро.

Тук разбира се, не влизат договорените средства. За цялата мярка 4 „Инвестиции в материални активи”, чийто бюджет надхвърля 776,9 млн. евро, към момента са сключени договори за 83% от бюджета в размер на 494,3 млн. евро.
Сравнително оптимистични са данните при плащането на проекти от подмярка 6,1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани", където планираният бюджет е 74 801 719, евро, а до момента са изплатени 54 031 338,72 евро, което надхвърля 72%.

И по подмярка 6,3 „Стартова помощ за развитие на малки стопанства" има напредък, като там усвоените средства са 31 079 397 млн. евро, или над 57 на сто от целия бюджет в размер на 54 353 500 евро.

Засега с най-ниска усвояемост са подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” и 19.3. Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи. При първата заложеният бюджет е за 82 339 988 евро, от които усвоените средства са едва 36 825 евро, или 0,04%. По втората подмярка са платени едва 254 995 евро от заложения бюджет за 5 850 000 евро, или 4,36%.
Слаба е усвояемостта и по доста от горски мерки.

В отчета са включени и данните за COVID мерките, където беше прехвърлен сериозен неусвоен досега ресурс. При първата мярка Ковид 1 от заложения бюджет за 36 015 895 евро досега са платени 30 935 455 евро, или над 85%. Тепърва се очакват плащанията по Ковид 2, така че този ресурс също ще бъде усвоен.

Общо договорените средства по ПРСР до този момент надхърлят 1,5 млрд. евро, което съставлява 74% от общия бюджет от 2,8 млрд. евро европейско и национално съфинансиране, отчитат още от министерството. 

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете