Меню

Агро иновациите проправят пътя към по-екологично земеделие

Повече от четиристотин души, участващи в иновациите в селското стопанство, от 25 страни в Европа, се присъединяват днес към срещата на високо равнище за агро-иновации 2019 г. , която се провежда в Lisieux, Normandie, Франция и е посветена на приноса на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост (EIP-AGRI) към прехода към агроекология.

Над 100 проекта ще покажат как иновациите, разбрани в контекста на EIP-AGRI като „въвеждане на нова идея на практика, с успех”, могат да допринесат за развитието на екологични земеделски практики.

Как агроекологията може да бъде приложена във фермите?
На ниво земеделско стопанство могат да се използват екологични подходи за подобряване на здравето и устойчивостта на растенията и животните и тяхната околна среда по начин, който благоприятства цикличността на хранителните вещества и намалява необходимостта от външни ресурси (торове, химически препарати, замърсяване от трактори и т.н.) .

Първият кръг от сесиите на срещата на върха за иновации в селското стопанство 2019 се очаква да проучи приноса към почвите, храненето на растенията и животните и здравето на хората. Едноот посещенията на място включва проекта Carbon N Caux, който проучва и изследва различни устойчиви земеделски практики за постигане на положителен въглероден отпечатък чрез улавяне на въглерода и разбиране на взаимодействията между въглерода и азота в почвата.

Какво точно е агроекология, макар терминът да е добре познат по линия на ОСП?
Този въпрос все още е обект на разгорещени дискусии сред експертите. Организацията на ООН за селското стопанство и храните (ФАО) описва агроекологията като "прилагане на екологични концепции и принципи за оптимизиране на взаимодействията между растенията, животните и хората и околната среда, като се вземат предвид социалните аспекти, които трябва да бъдат разгледани за устойчив и справедлив хранителна система “. В своята работна програма за своята програма за изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ Европейската комисия използва по-просто „изследването на екологичните процеси, прилагани в селскостопанските производствени системи“. Накратко, агроекологията означава по-добро разбиране на екосистемите и използване на това повишено знание за разработване на по-устойчиви земеделски практики и системи.Как Европейския съюз инвестира в направлението - агроекология?
Европейската комисия е инвестирала близо 240 милиона евро в интегрирани екологични подходи, биологично и смесено земеделие за периода 2014-2020 г. в рамките на „Хоризонт 2020“. Това представляват 41 транснационални проекта, които ще изследват разнообразни въпроси като диверсификация на културите и ротация, азотфиксиращи култури практиките за биологично земеделие, включително развъждане, алтернативи на употребата на химикали и др. Проектите разглеждат и социално-икономическите аспекти на екологичните подходи, подходите за създаване на стойност и управлението, тъй като земеделските стопани, които участват в агроекологията, трябва да си изкарват прехрана. Освен проекти, насочени към екологични подходи, научноизследователските и иновационни дейности, насочени към почвите, здравето на растенията и животните или предизвикателствата пред управлението на ресурсите като цяло, също могат да допринесат за повече екологични практики. Едновременно с това стотици повече местни или регионални иновационни проекти, наречени „оперативни групи“, финансирани чрез Общата селскостопанска политика, включват земеделски производители, учени, съветници и други участници в търсенето на практически решения на реални проблеми, срещани на място. Много от представените на срещата на върха на агро-иновациите 2019 г. използват екологични подходи.

Как агроекологията може да се прилага на ниво земеделски полета?
Агроекологията постига по-голямо въздействие, когато се прилага на ландшафтно ниво, от групи ферми или участници в даден регион, които се ангажират да прилагат практики, които са от полза за общата им среда. Дивите видове не спират на границата на фермата, а взаимодействието между земеделието и техните екосистеми също не става, особено когато мислим за въздействието върху климата. Например, Колективната сушилня „Plaine Pays d’Auge“ е партньорство между животновъдите и производителите на зърнени култури. Общата цел на проекта е да се намали зависимостта от външни доставки чрез насърчаване на местния колективен подход между земеделските производители. Тя се основава на троен мениджмънт на ресурсите с въвеждането на люцерна в сеитбообращението като източник на протеини, използването на оборски тор като органична поправка за почвите и използване на нарязаната дървесина от живи плетове като допълнителна мощност за слънчево сушене.Ангажиране на  устойчиви вериги за създаване на стойност и включване на политиците в разработването на екологични подходи
Разнообразяване на производството във фермата, отглеждане на няколко вида заедно, промяна на селскостопанските практики и продажба на продукти по различен начин - новите начини идват с предизвикателства в горната и долната част на веригите за агро стоки и създаване на стойност. Земеделските производители ще могат да поддържат екологични подходи само ако техните бизнес модели правилно ги възнаграждават за продукта и създадената стойност. Това изисква различни видове иновации, включително социални иновации (продажба през Facebook, INstagram, Youtube) и нови начини на организация.

Агро-иновационната среща на високо равнище< която ще завърши късно днес се организира съвместно от френското министерство на земеделието и храните, асоциацията Régions de France, региона на Нормандия, мрежата EIP-AGRI и Европейската комисия. Тя ще обедини представители на проекти EIP-AGRI в цяла Европа, както и местни участници и експерти.

© 2019 Село - Selo.bg

  торене - торове - закони - агроновини
  21.06.2019 г.
  4317
  ЕК ще задължи фермерите да намалят употребата на торове с 10% и променя пазара в ЕС
  ЕК предвижда да задължи фермерите да намалят употребата на торове с 10% до 2023-а година. Детайлите по предложението в момента се разглеждат в работни комисии в Брюксел и се очакват становищата на земеделски...
  Виж повече
  еко земеделие
  20.04.2019 г.
  3802
  Диви цветя около зърнените култури, могат да намалят пръскането с пестициди
  Земеделието трябва да бъде отговорно. Както към околната среда и хората, така и към нас самите. Знаем, че всяка година редица зърнопроизводители заболяват от тежки онкологични болести, именно свързани с...
  Виж повече
  глифозат - пръскане
  07.01.2019 г.
  24659
  Германски министър настоява за край на употребата на глифозат в земеделието
  Германският федерален министър на околната среда призова за зони без пестициди за компенсиране на екологичните последствия и обвързваща дата за постепенното извеждане от употреба на препарата глифозат. Това...
  Виж повече
  Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  18.12.2018 г.
  3587
  Франция призова за агроекологични мерки и запазване бюджета на ОСП
  Франция иска да акцентира върху екологичните мерки в бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП), с цел да се подкрепи преходът към агроекология. Новата ОСП ще трябва да бъде разработена и приложена по...
  Виж повече
  ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  11.12.2018 г.
  4065
  ОСП след 2020: Директни плащания на пчелно семейство за опрашване
  Повече подкрепа за пчеларския сектор, която да бъде финансово подплатена в новата Обща селскостопанска политика /ОСП/, иска евродепутат Момчил Неков. Той внесе предложения за изменения в новата ОСП във...
  Виж повече