Меню

Условия за ползване & GDPR

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА SELO.BG („Условия за ползване“)

 
документът е актуализиран на 18.09.2018г.
 
 
Настоящият документ съдържа общите условия на договора за ползване на предоставяните от „SELO.BG” информационни услуги и ресурси посредством Уебсайта SELO.BG (достъпен от домейнa SELO.BG) и урежда отношенията между Асоциация на българските села (собственик на уеб сайта SELO.BG) и всеки един от потребителите на достъпните през Уебсайта SELO.BG информационни услуги и ресурси.
 
I.                   Определения
 
При прилагане и тълкуване на настоящите Условия за ползване, използваните термини и изрази ще имат следното значение:
1.1.            SELO.BG, е собственост на Асоциация на българските села (АБС) - сдружение в общественополезна дейност, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново 5000, ул.Александър Стамболийски 11, ет.1, офис 2, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 104676265, тел.: +359 877 88 00 88, електронен пощенски адрес info@SELO.BG, което предоставя услугите, предмет на настоящите Условия за ползване.
1.2.            „Електронна препратка”е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.3.            „Злоумишлени действия”са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.4.            „Интернет страница”е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.5.            „Информационна система/ Система”е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.6.            „Непоискани търговски съобщения“ са Търговски съобщения, изпратени без предварително искане от страна на получателя.
1.7.            „Парола”е избрана от Потребителя уникална комбинация от букви, цифри и/или знаци, която заедно с посочения от Потребителя при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име служи за достъп до потребителския му профил.
1.8.            „Потребител”е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта SELO.BG информационни услуги и ресурси.
1.9.            „Потребителски профил”е обособена част от Уебсайта SELO.BG, съдържаща информация за Регистрирания потребител, изисквана от SELO.BG при регистрацията и съхранявана при SELO.BG, като достъпът до Потребителския профил от Регистрирания потребител се осъществява чрез въвеждане на посочените при регистрацията му електронен пощенски адрес или Потребителско име, и Парола. Потребителският профил дава възможност на Регистрирания потребител да ползва определени Услуги, до които достъпът е ограничен, да конфигурира ползването на Услугите, да допълва, променя и актуализира информацията за себе си, да прекрати ползването на Услугите, да променя електронния пощенски адрес, посочен от него при регистрацията, и Паролата си, да публикува, организира и премахва публикувано от него Потребителско съдържание и др.
1.10.        „Потребителско съдържание”е всеки текст, снимка, друго графично съдържание, мултимедийно съдържание, видеоматериал, електронна препратка или друг материал, включително всяка реклама, коментар или мнение, които Потребителят разполага на Сървър на SELO.BG с оглед то да бъде достъпно чрез Уебсайта SELO.BG за всички останали или за част от другите Потребители.
1.11.        „Потребителско име”е избран от Регистрирания потребител уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които и съответно с избрана от него Парола той се индивидуализира в Уебсайта SELO.BG и получава достъп до своя Потребителски профил.
1.12.        „Регистриран потребител”е всеки Потребител, който е преминал успешно процедурата по регистрация и е създал Потребителски профил, за да ползва Услугите, достъпни чрез Уебсайта SELO.BG.
1.13.        „Нерегистриран потребител”е всеки Потребител, който не отговаря на критериите за Регистриран потребител.
1.14.         „Случайно събитие”е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на Услугите обективно невъзможно.
1.15.        „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.16.        “Търговски съобщения”са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.
1.17.        „Уебсайт”e обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, текст, програми (софтуер), звуци, снимки, изображения, електронни препратки или други материали и ресурси.
1.18.        „Уебсайтът SELO.BG“ (www.SELO.BG) е уебсайт, собственост на АБС, посредством който на Потребителите се предоставят различни информационни услуги и ресурси, предмет на настоящите Условия за ползване.
1.19.        „Услуги”са услугите, предоставяни посредством Уебсайта SELO.BG.
1.20.         „IP Адрес” (“IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

II. Предмет на договора
2.1.            Чрез Уебсайта SELO.BG, АБС предоставя на Потребителя предвидените в тези Условия за ползване Услуги, при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Условия за ползване изисквания.
2.2.            Част от Услугите се предоставят, без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до, услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до Потребителско съдържание, включително Новини, SELO.BG TV (интернет телевизия), Снимки, Видеа, Събития, Класации, Форум и друга информация под формата на текст, видеоматериали, изображения и други, разположени в Уебсайта SELO.BG и други услуги, предоставяни на Нерегистрирани потребители чрез Уебсайта SELO.BG.
2.3.            Част от Услугите се предоставят без да е необходима предварителна регистрация, но само след като Потребителят предостави валиден електронен пощенски адрес.
2.4.            Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаването на Потребителски профил. Такива са, без да се ограничават до, услугите по предоставяне на свободно дисково пространство на Сървър на SELO.BG, на което Потребителят има възможност да публикува и съхранява информация във форма на снимки (изображения), текст, видеоматериали и други (Потребителско съдържание), да обменя електронни съобщения с други Регистрирани потребители, да публикува коментари, да добавя нови теми във форуми, да създава и персонализира Потребителско съдържание съгласно критерии, посочени от SELO.BG, и други услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайта SELO.BG.
2.5.            Предоставянето на Услугите не обхваща осигуряване на компютърно и друго клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и свързаност за пренос на информационни пакети между съответния Потребител и Интернет страницата, необходими за осъществяване на достъп до Уебсайта SELO.BG. SELO.BG не носи отговорност, ако Потребителят не може да осъществи достъп, поради проблеми извън контрола на SELO.BG (хардуерен, софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
2.6.            Доколкото предоставяните от SELO.BG услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне (безплатно срещу регистрация или срещу регистрация и заплащане) могат да бъдат променяни по всяко време от SELO.BG.

III. Съгласие с Условията за ползване
3.1.            Настоящите Условия за ползване се прилагат в отношенията на SELO.BG с Регистрираните потребители. Настоящите Условия за ползване се прилагат съответно и в отношенията на SELO.BG с Нерегистрираните потребители като техните права са ограничени до ползване на Услугите, посочени в т. 2.2 и 2.3.
3.2.            Текстът на настоящите Условия за ползване е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://selo.bg/Usloviya-za-polzvane.c157 по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Условия за ползване, е разположена на всяка страница в Уебсайта SELO.BG. С всяко използване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта SELO.BG, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта SELO.BG, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта SELO.BG, Потребителят декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Ако Нерегистриран потребител не е съгласен, с което и да било от изискванията, предвидени в тези Условия за ползване, същият следва да не използва Уебсайта SELO.BG или която и да е от Услугите.

IV. Регистрация
4.1.            За да може да използва услугите по т. 2.4 от настоящите Условия за ползване, Потребителят трябва предварително да създаде Потребителски профил като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) на Интернет страницата http://selo.bg/page/login?register и да изрази своето съгласие с тези Условия за ползване.
4.2.            Потребителят следва да попълни всички полета, обозначени като задължителни в съответната електронна форма за регистрация. При регистрация Потребителят посочва уникално Потребителско име. В случай че Потребителското име не е регистрирано от друг Регистриран потребител, Потребителят получава посоченото Потребителско име. Потребителското име, избрано от Регистрирания потребител, за да се идентифицира на Уебсайта SELO.BG, не предоставя никакви допълнителни права на Регистрирания потребител, освен правото на първи регистрант на съответното потребителско име на Уебсайта SELO.BG за срока на договора между  Регистрирания потребител и SELO.BG. При регистрация SELO.BG изисква информация – име, фамилия, e-mail, пол и друга информация, посочена в електронната форма за регистрация. SELO.BG използва тези данни само по начина, описан в Правилата за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта SELO.BG.
4.3.            Когато Потребителят създаде профил, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Условията за ползване и с Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта SELO.BG“ в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Създай профила”, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което декларира, че е запознат с настоящите Условия за ползване, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в Сървъра на SELO.BG чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на ЗЕДЕП. SELO.BG може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Условията за ползване и регистрацията му, в случай на възникване на правен спор. Страните се съгласяват, че въвеждането на парола за достъп в Потребителския профил съставлява уникално идентифициране на Потребителя като автор при изпращането на електронни изявления чрез Уебсайта SELO.BG, съответно идентифициране на Потребителя като титуляр на тези изявления и получаваната от SELO.BG логически свързана с тези електронни изявления електронна информация е електронен подпис по чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения. При регистрацията на Потребителя информация относно авторството на неговото изявление, логически свързана с изявлението, са данните, които Потребителят попълва в електронната форма за регистрация. Потребителят се съгласява да бъде адресат и да получава електронни изявления от SELO.BG. Страните се съгласяват, че изпращаните от SELO.BG към Потребителя съобщения чрез електронна поща от следните електронни пощенски адреси: info@SELO.BG, съставляват електронни изявления и че придружаващата ги информация, която е електронна и е логически свързана с тях и сочи, че същите изхождат от посочения електронен пощенски адрес, съставляват идентифициране на SELO.BG като автор и титуляр на тези електронни изявления и е електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 1 от ЗЕДЕП, на който страните признават стойността на саморъчен подпис в техните отношения.
 
4.4.            В случай че непълнолетно лице желае да се регистрира на Уебсайта SELO.BG, съгласие с Условията за ползване се декларира и от негов родител или попечител. Не се допуска регистрацията на малолетни лица като Регистрирани потребители в Уебсайта SELO.BG. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на SELO.BG и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите, както и за всички вреди в следствие посочване на неверни данни или неистинност на декларацията, посочена по-горе в този текст от Условията за ползване.
4.5.            При попълване електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни идентификационни данни за себе си, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни, SELO.BG има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора. 
4.6.            Всяко отделно лице може да има само един Потребителски профил. Ако SELO.BG получи информация, която дава основание да се предположи, че множество Потребителски профили са регистрирани от едно и също лице, SELO.BG има право да спре или прекрати всякакви дублиращи се Потребителски профили.
4.7.            Представянето за друго лице и използването на псевдоними при регистрация се забраняват. SELO.BG има правото да откаже да регистрира Потребител, за когото се предполага, че предоставя неверни данни при регистрацията.
4.8.            Преди извършването на изявлението по т. 4.3. Потребителят може свободно да поправя въведените от него данни в съответната регистрационна форма.
4.9.            При непредоставяне на изискваните и означени като задължителни в съответната регистрационна форма данни, SELO.BG има право да откаже регистрацията.

V. Сключване на договора
5.1.            Договорът между Потребителя и SELO.BG поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в раздел IV и съответно в раздел V. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Условия за ползване Потребителят се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана и чрез електронна поща.
5.2.            След сключване на договора SELO.BG незабавно потвърждава получаването на изявлението по т. 4.3 като изпраща съобщение до електронния пощенски адрес на Потребителя, посочен от Регистрирания потребител, което съдържа наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция с SELO.BG, текста на настоящите Условия за ползване и Правила за използване и опазване на информацията и използване на кукита (cookies) в уебсайта SELO.BG на траен носител във вид на електронен документ,и Електронна препратка за потвърждение на регистрацията.
5.3.            Договорът има действие:
5.3.1.      за Нерегистрираните потребители – до преустановяване ползването на Услугите;
5.3.2.      за Регистрираните потребители – за неопределен срок до прекратяването му по реда, предвиден в тези Условия за ползване.
 
VI. Потребителски профил

6.1.            Потребителският профил става активен и достъпен за Регистрирания потребител след потвърждение на регистрацията му посредством натискане (клик) върху Електронната препратка за потвърждение по т. 5.2.
6.2.            Информацията, която Регистрираният потребител предоставя в Потребителския профил, следва да е вярна, точна и незаблуждаваща.
6.3.            Регистрираният потребител се задължава да не разкрива своята Парола на трети лица и да уведомява незабавно SELO.BG в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Регистрираният потребител е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат с цел опазване на своята Парола и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.
6.4.            SELO.BG не проверява и не носи отговорност за истинността на информацията, предоставяна от Регистрирания потребител при регистрацията му или при ползването на Услугите, нито за това дали посочените от него имена засягат права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право върху марка, или други права на интелектуална или индустриална собственост.

VII. Предоставяни Услуги
7.1.            Услугите, предоставяни от АБС чрез Уебсайта SELO.BG, са услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия, като конкретните Услуги, тяхното съдържание, условията за предоставянето им и цените за ползването им (ако има такива) се публикуват на съответните Интернет страници в Уебсайта SELO.BG.
7.2.            SELO.BG предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, независимо дали е извършил регистрация съгласно т. 4.3 от настоящите Условия за ползване, уеб-достъп (по протокол HTTP) до следните ресурси и Услуги:
7.2.1.      достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, бази данни и др., разработени от SELO.BG, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта SELO.BG, включително, но не само:
7.2.1.1.         Новини: база данни, съдържаща новини, събития и друга актуална информация, отнасяща се до културния и духовния живот на българите, екзистенциални теми, и т.н.;
7.2.1.2.         SELO.BG TV: база данни, съдържаща аудио и  видеоматериали, свързани с новини, събития и друга актуална информация, отнасяща се до културния и духовния живот на хората, бита и ежедневието и други свързани с тях дейности;  
7.2.1.4.     Снимки: база данни, съдържаща изображения, отнасящи се до културния и духовния живот на хората, бита и ежедневието и други свързани с тях дейности; 
7.2.1.5.     Видео: база данни, съдържаща аудио и видеоматериали, отнасящи се до културния и духовния живот на хората, бита и ежедневието и други свързани с тях дейности;  
7.2.1.6.     Форум: табло за съобщения и Уебсайт за дискусии в реално време (on-line), съдържащ разговори под формата на публикувани текстови съобщения относно културния и духовния живот на хората, бита и ежедневието и други свързани с тях дейности;  
7.2.1.7.     Събития: база данни, съдържаща информация за събития в България, свързани с културния и духовния живот на хората, бита и ежедневието и други свързани с тях дейности;  
7.2.1.8.     Мисли: база данни, съдържаща мисли на известни личностти от различни сфери на изкуството, науката, живота;
7.2.1.9.     Места: база данни, съдържаща места с адреси контакти за настаняване, за духовно развитие, за обучение, за хранене, за екология и други;
7.2.1.10.     Обяви: база данни, съдържаща текстови, графични, аудио и видеоматериали под формата на обяви на различни потребители (ФЛ и ЮЛ), администрирани от екип на Уебсайта SELO.BG;
7.2.1.11.     Топ села: база данни съдържаща класации на различни тематики, свързани с развитието на селата
7.2.1.12.     Потребители: база данни, съдържаща информация за регистрираните потребители – профилни снимки, име, пол, обяви, видео клипове, събития, новини, места, снимки, цитати и т.н., които са свързани само и единствено с интересите на всеки конкретен потребител.
7.2.1.13.     Електронни препратки към уебсайтове на трети лица – доставчици на услуги на информационното общество, и към Интернет страници, съдържащи различна информация, статистически данни и др.;
7.2.2.      възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта SELO.BG чрез посочени от Потребителя ключови думи или критерии;
7.2.3.      възможност за публикуване на коментари в Интернет страницата Новини, когато това е изрично разрешено;
7.2.4.      други услуги и ресурси, достъпни за Нерегистрирани потребители.
7.3.            Използването на част от Услугите е възможно само след предварителна регистрация и създаване на Потребителски профил. Такива Услуги са:
7.3.1.      възможност за Регистрирания потребител да изгражда Потребителски профил по зададени от SELO.BG критерии, да го персонализира, да публикува в Уебсайта SELO.BG информация за себе си, да публикува, редактира и съхранява информация под формата на снимки (изображения), текст, видеоматериали и друго Потребителско съдържание, да публикува коментари във всички Интернет страници, където това е възможно, да добавя нови теми във Форума, да публикува съобщения;
7.3.2.      други Услуги, предоставяни на Регистрирани потребители чрез Уебсайта SELO.BG

VIII. Права и задължения на Потребителя
8.1.            Потребителят има право на достъп в реално време (online) до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта SELO.BG при спазване на изискванията за достъп, определени от SELO.BG
8.2.            Потребителят има право да добавя (публикува) Потребителско съдържание на Сървър на SELO.BG чрез указаните в Уебсайта SELO.BG инструменти (форми за добавяне на новини, обяви, места, снимки, видео съдържание, въпроси, отговори; форми за добавяне на снимки; форми за добавяне на видеоматериали; форми за добавяне на файлове и др.) при спазване на всички изисквания, съдържащи се в тези Условия за ползване и на съответните Интернет страници, от които са достъпни съответните инструменти.
8.3.            Потребителят има право на достъп до Потребителското съдържание, както и до всяко друго съдържание, публикувано в Уебсайта SELO.BG, единствено за лично ползване, при използване на нормалните функционалности на Уебсайта SELO.BG. Достъп до мултимедийно Потребителско и друго съдържание (аудио и видеозаписи/файлове) може да бъде осъществяван единствено чрез стрийминг – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта SELO.BG до крайното устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя да гледа и слуша аудио- и видеозаписи в реално време, при което на устройството на Потребителя не се съхранява постоянно копие и което не дава възможност за изтегляне, записване (съхраняване), разпространение и/или отложено гледане или прослушване, освен ако това е изрично и недвусмислено разрешено от SELO.BG, например чрез посочване на опция за изтегляне (бутон за изтегляне/ сваляне или електронна препратка) към съответното съдържание.
8.4.            Правото на достъп, предоставено на Потребителя, не включва правото да копира или възпроизвежда информация, или да използва защитени обекти на интелектуална или индустриална собственост, освен на незначително количество информация, предназначено само за лично ползване, при условие че такова ползване не уврежда законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална или индустриална собственост, и копирането или възпроизвеждането е извършено с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят се задължава да не отстранява надписи или други знаци, указващи авторско право, права върху търговски марки и всякакви други надписи, свързани с права на интелектуална или индустриална собственост, от материалите, до които има достъп, независимо дали носител на правата е SELO.BG или трето лице.
8.5.            Потребителят има право чрез функцията „Сподели“ да инкорпорира Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта SELO.BG,в негови лични уебсайтове с нетърговски цели. Когато използва тази функция, Потребителят е задължен ясно да посочи, че източникът на съдържанието в уебсайта е Уебсайтът SELO.BG и да предостави електронна препратка към Уебсайта SELO.BG. Когато използва тази функция, Потребителят няма право да прави никакви изменения на Потребителското съдържание и не следва да използва функцията „Сподели” за търговски цели.
8.5.1. Потребителят има право да прекопира част от текст на новина, статия или описание към видео съдържание, създадено от SELO.BG, в свой сайт, при изрично поставяне на активен линк към SELO.BG ,  в първия абзац на прекопирания текст. Това следва да бъде според журналистическата етика в стил : "съобщава SELO.BG", "Пише SELO.BG", "заявява пред SELO.BG..." и т.н. в този контекст на логическа съобразност.
8.5.2. Потребител, който  публикува текст, снимки или видео съдържание, обект на авторско право в полза на SELO.BG, които са изцяло или частично прекопирани и публикувани във външни онлайн издания, без поставянето на активен линк, или с поставянето на такъв, но в края на цялостно прекопирана публикация, дължат обезщетение на SELO.BG в размер на 2000 лв. за всяко нарушение.
8.6.            Потребителят има право чрез функцията “Share” да сподели Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта SELO.BG с избрани от него контакти в социалнатите мрежи - Facebook, Tweeter, Google+, Tumblr, Pinterest, e-mail, като добави персонализирано съобщение към споделеното Потребителско съдържание.
8.7.            Потребителят има право чрез функцията “Recommend” да сподели Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта SELO.BG със своите контакти в социалната мрежа Facebook.
8.8.        Потребителят се задължава при използване на предоставяните от SELO.BG Услуги да не зарежда, разполага на Сървър на SELO.BG и да не прави достояние по какъвто и да е било друг начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, съобщения, както и всякакви други материали или Eлектронни препратки към материали:
8.8.1.  което противоречи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Условия за ползване, Интернет етиката, общоприетите норми на добрите нрави и морала;
8.8.2.  което е обект на права на интелектуална или индустриална собственост на трети лица, освен със съгласието на носителя на правото;
8.8.3.  което представлява търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация, чието разкриване е забранено от договор, закон или от акт на компетентен държавен или общински орган;
8.8.4.  съдържащо информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния носител, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
8.8.5.  съдържащо лични данни относно трети лица или друга защитена от закона информация, освен при спазване на всички приложими изисквания за тяхната защита, обработване и използване;
8.8.6.  приканващо към или съдържащо насилие над хора или животни, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на хора или животни;
8.8.7.  изобразяващо катастрофи и други тежки инциденти или престъпления, жертви от катастрофи, инциденти или престъпления;
8.8.8.  с порнографско или открито сексуално съдържание;
8.8.9.  представящо или приканващо към дискриминация, основана на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци;
8.8.10.  накърняващо доброто име, честта или достойнството на трети лица;
8.8.11.  призоваващо към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда;
8.8.12.  включващо съдържание с незаконен, сексистки, нецензурен, обиден, заплашителен, клеветнически, омразен или неприличен характер, както и такова, което би могло да постави в неудобно положение, да накърни доброто име, да оскърби трето лице или да разкрие защитена от закона тайна;
8.8.13.  представящо или насърчаващо поведение, което застрашава опазването на околната среда;
8.8.14.  съдържащо информация, подтикваща към извършване на терористична дейност и всякаква информация, свързана с тероризъм;
8.8.15.  нарушаващо каквито и да е било имуществени права или законни интереси на трети лица;
8.8.16.  с лошо качество и неясно съдържание;
8.8.17.  с големина на файла над определените на съответните Интернет страници в Уебсайта SELO.BG максимални размери.
8.11.        Потребителят се задължава да не осъществява достъп до Потребителското или до каквото и да е друго съдържание, публикувано на Уебсайта SELO.BG, чрез каквато и да е друга технология или средство, различно от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта SELO.BG и реализирани чрез нормалната му функционалност.
8.12.        Потребителят се задължава при използване на предоставяните от SELO.BG Услуги:
8.12.1.  да не извършва злоумишлени действия по смисъла на тези Условия за ползване;
8.12.2.  да не използва, копира и разпространява Потребителско съдържание, публикувано от други Потребители, или каквото и да е друго съдържание, достъпно в Уебсайта SELO.BG, за каквито и да е търговски цели;
8.12.3.  да не осъществява политическа агитация или религиозна пропаганда;
8.12.4.  да не призовава към агресия, расизъм, жестокост и други подобни действия, целящи създаване на страх, смут, паника, омраза и нетолерантност;
8.12.5.  да не използва методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет потребителите съдържание чрез използване на “pop-up”, “blind link” и др.;
8.12.6.  да не пречи на правилното функциониране на Уебсайта SELO.BG, включително, но не само, като не нарушава процеса на идентификация на друг Потребител, като на надвишава достъп предоставените му права на достъп, да не уврежда достъпа, надеждността или качеството на Услугите, предоставяни на други Потребители, както и да не използва Услугите по начин, предизвикващ отказ на обслужване;
8.12.7.  да не извлича с технически средства или по технически начин никакви информационни ресурси, или части от тях, включени в базите данни, достъпни чрез Уебсайта SELO.BGи по този начин да създава своя собствена база данни в електронна или каквато и да било друга форма.
8.12.8.  да не се представя за друго лице или за представител на лице, което не е упълномощен да представлява или по друг начин да заблуждава Уебсайта SELO.BG или трети лица за самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
8.12.9.  да уведомява незабавно SELO.BG за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
8.12.10.  да уведомява SELO.BG при констатиране на повредени файлове с оглед тяхното отстраняване.
8.13.        При използването на функциите „Добави видео“, „Добави снимка“, „Добави нов албум“ или „Добави файл“ Потребителят се задължава да не включва съдържание или текст в полето „Описание“, различни от информация, която се отнася пряко до описание или обяснение на съдържанието на видеото/файла. Потребителят няма право да използва полето „Описание“, за да публикува, прави или приема каквито и да било предложения за сключване на правни сделки, нито да прави каквито и да е други електронни изявления по смисъла на ЗЕДЕП.
8.14.        В допълнение към горното, Потребителят се задължава в процеса на ползване на раздела Форуми отУебсайта SELO.BG да:
8.14.1.        публикува текстове само на български език със символи на кирилица. Изключение се допуска само за потребителските имена, титлите, подписите, Електронните препратки и цитатите от чуждестранни източници, като последните трябва да са придружени с превод или кратко резюме на български език;
8.14.2.        публикува коментари, мнения и нови теми само в логически правилни тематични подфоруми. Заглавието на всяка нова тема следва да бъде съответстващо на и описващо съдържанието на темата;
8.14.3.        не публикува груби и оскърбителни коментари, мнения и теми;

Декларация за защита на личните данни, GDPR съобразност и регистри

Защитата на личните Ви данни ни е важна. Затова обработваме Вашата информация изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

В тази декларация ви информираме за най-важните аспекти от обработването на Вашите данни на нашия уебсайт. Какво се случва с данните Ви, след като се свържете се нас? Когато ни пишете чрез формуляра на нашия уебсайт или ни пращате имейл, ние съхраняваме данните Ви, така че да можем да обработим искането Ви, както и за да отговорим на Ваши последващи въпроси. Няма да споделяме тази информация с трети лица без Вашето изрично съгласие!

Ние можем да използваме Лични данни за следните цели:

- За отговор на Ваши запитвания, като напр. за изпращане на имейл известия, текстови съобщения и други писмени или електронни комуникации.

- За изпращане на важна информация до Вас във връзка със Сайта или Приложението, промени в правилата, условията и политиките на SELO.BG и/или друга административна информация.

- За изпращане на маркетингови съобщения, които по наше мнение биха представлявали интерес за вас

- За персонализиране на начина, по който вие ползвате Сайта, чрез представяне на продукти и оферти специално за вас.

- За предоставяне на възможност да изпращате съобщения на приятел чрез Сайта или Приложението. Чрез използването на тази функция вие изрично заявявате пред SELO.BG, че имате разрешение да използвате и да предоставите на SELO.BG името и имейл адреса на вашия приятел. 

- За да можете да общувате и взаимодействате с други потребители чрез Сайта или Приложението (напр. чрез коментари, функция за изпращане и получаване на съобщения когато се създаде такава, функция за чат, профил или чрез други социални медии).

- За да можете да се регистрирате и участвате във форуми за технологии или други събития с SELO.BG

- За подобряване услугите и оптимизиране на сайта SELO.BG, чрез, примерно, анализ на данни, одити. 

Съхраняване на Вашите данни

С оглед изпълнението на договора си с Вас съхраняваме: Вашия IP адрес, както и посочените от вас имена, имейл адрес и телефон. Предоставените от Вас данни са ни нужни, за да изпълним своите договорни или преддоговорни задължения спрямо Вас като ви осигурим възможност да публикувате онлайн съдржание на нашия сайт.

Бисквитки (cookies)

Нашият уеб сайт използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на Вашето крайно устройство. Те са безобидни. Използваме ги, за да поддържаме сайта си лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството Ви, докато не ги изтриете. Те ни позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в нашия сайт. Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Ако не сте съгласни с това, можете да откажете съхраняването, като настроите браузъра си така, че да Ви информира, когато някой сайт иска да запамети на устройството Ви „бисквитки“, а Вие съответно да ги приемате или не. Имайте предвид, че деактивирането на „бисквитките“ във Вашия браузър може да ограничи функционалността на нашия сайт за Вас.

В използваните от SELO.BG кукита (cookies) не се съхранява информация (лични данни), която да позволява идентифицирането на Потребителя като физическо лице.

Анализ на интернет трафика

Нашият сайт анализира потребителския интернет трафик чрез Google Analytics, Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA .

За тази цел използваме „бисквитки“, които ни позволяват да анализираме как потребителите използват нашия сайт. Така получената информация се предава на сървъра на доставчика на техническото решение и се съхранява там. Можете да предотвратите това, като настроите браузъра си така, че да не позволява съхраняването на „бисквитки“. Обработването на данните за анализ на интернет трафика се извършва въз основа на член 6, ал. 1, буква (е) GDPR. Легитимният ни интерес по смисъла на GDPR се състои в подобряване функционалността на нашия сайт.

Ценим личната неприкосновеност на потребителите си, поради което данните, които използваме за анализ на уеб трафика, биват анонимизирани от страна на доставчика на техническото решение. С последния имаме договор за обработка на лични данни. Така събраните за анализ на интернет трафика данни се съхраняват за минималния предвиден от Google Analytics срок, който е 14 месеца.

Нюзлетър, мейлинг

С регистрацията ви в сайта вие се абонирате за нашия нюзлетър/мейлинг. За тази цел се нуждаем от Вашия имейл адрес и съгласието Ви да Ви пращаме съответните съобщения. Можете да се откажете от абонамента си за нашия нюзлетър/мейлинг по всяко време като прекратите регистрацията си. Моля, изпратете отказа си на следния електронен адрес: info@SELO.BG и mail@SELO.BG

Вашите права

Имате право на достъп до Вашите данни, които обработваме, както и право на коригиране, изтриване (право „да бъдете забравени“), ограничаване на обработката, преносимост на данни, оттегляне на съгласието и възражение. Ако смятате, че нашето обработване на Вашите данни нарушава разпоредбите за защита на лични данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния административен орган. В България това е Комисията за защита на лични данни.

Свържете се с нас по един от следните начини:

С писмо: Асоциация на българските села, със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново 5000, ул. „Александър Стамболийскии 11, ет.1 офис1, По телефона: 0877880088 ; 0878111121, По имейл: info@selo.bg;