Меню

Европейската комисия стартира инициатива под надслов „Да спасим пчелите!“

17.05.2019 г.
3298
Европейската комисия взе днес решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Да спасим пчелите! Опазване на биологичното разнообразие и подобряване на местообитанията за насекомите в Европа“. Организаторите приканват Комисията да „приеме законодателство за поддържане и подобряване на местообитанията за насекомите като показатели за непокътната околна среда“.

Гражданската инициатива е съсредоточена върху определянето на задължителни цели, а именно „насърчаването на биологичното разнообразие да се направи обща цел на общата селскостопанска политика; да се намали драстично употребата на пестициди, да се забранят без изключение вредните пестициди и да се преразгледат критериите за допустимост; да се насърчава структурното разнообразие в селскостопанските ландшафти; да се намали ефективно количеството на хранителните вещества (напр. „Натура 2000“); да се създадат ефективно защитени зони; да се засилят научните изследвания и мониторингът и да се подобри образованието.“

По силата на Договорите ЕС може да предприема правни действия в области, като например вътрешния пазар, селскостопанската политика, както и защитата на общественото здраве и качеството на околната среда. Затова Комисията счита, че инициативата е правно допустима, и реши да я регистрира. На този етап тя не е анализирала инициативата по същество.

Регистрацията на тази инициатива ще се извърши на 27 май 2019 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на 1 година инициативата получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко 7 различни държави от ЕС, Комисията ще трябва да реагира в срок от 3 месеца. Тя може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва да се обоснове.

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които да влязат в политическия дневен ред. Това стана възможно след влизането в сила на Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия представи предложения за реформа на европейската гражданска инициатива, за да я направи още по-лесна за използване.

През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по реформата и преразгледаните правила ще започнат да се прилагат от 1 януари 2020 г. Междувременно процесът бе опростен, а на организаторите се предлага помощ чрез платформа за сътрудничество. Всичко това допринесе за увеличаването с 14 % на броя на регистрираните граждански инициативи (34 регистрации през мандата на настоящата Комисия в сравнение с 29 при предишната) и за намаляването с 80 % на отказите (едва 4 граждански инициативи не са регистрирани през мандата на настоящата Комисия спрямо 20 при предишната).

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява на един милион граждани от поне една четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има правомощия.

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.