Меню

ДФЗ - Държавен Фонд Земеделие - контакти

7314
Държавен фонд "Земеделие"
София 1618, "Цар Борис III" 136
02/81-87-100, 02/81-87-202
dfz@dfz.bg

Ако желаете по-близък контакт с конкретни служители или дирекции в ДФЗ, както и с представители на ръковдството на ДФЗ, като изпълнителен директор на ДФЗ - телефон, зам.директори на ДФЗ - телефони, както и телефони на експерти в ДФЗ, можете да се свържете с Село.БГ, и в зависимост от повода/ казуса, можем да ви предоставим телефон / GSM /e-mail на търсени от вас публични лица от управлението на ДФЗ.

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) е създаден през 1998 г. със Закона за подпомагане на земеделските производители. Чрез фонда българските фермери получават финансово подпомагане по линия на държавните помощи, по предприсъединителна програма САПАРД, по мерките от Общата селскостопанска политика (ОСП) и Общата рибарска политика (ОРП) на Европейския съюз (ЕС), както и от Програмата за развитие на селските райони.
 
ДФ „Земеделие” е акредитиран от Европейската комисия да изпълнява функциите на Агенция САПАРД и на Разплащателна агенция. Условията и редът за финансово подпомагане по Програма САПАРД, както и изискванията към лицата, които биват подпомагани, са определени с наредби на министъра на земеделието и храните съгласно Националния план за развитие на земеделието и селските райони и Многогодишното финансово споразумение по Специалната предприсъединителна програма на ЕС за развитие на земеделието и селските райони в Р България.

Разплащателната агенция предоставя финансово подпомагане от Еврофондовете за българското земеделие през четири инструмента - директни плащания, към които има национални доплащания, средства за пазарна подкрепа, мерките от Програмата за развитие на селските райони и по Програмата за развитие на сектор „Рибарство”.
 
ДФ „Земеделие” осигурява финансова подкрепа за земеделски стопани по линия на държавните помощи със средства от националния бюджет, чрез краткосрочни и дългосрочни финансови инструменти. Краткосрочните финансови инструменти се прилагат при текущото финансово подпомагане и стимулиране на производството на определени земеделски продукти (зърнени, маслодайни култури, зеленчуци, мляко и други). Дългосрочните финансови инструменти са със срок над една година и са за подпомагане и стимулиране на инвестиционния процес в земеделието.
 
ДФ „Земеделие” се ръководи от управителен съвет от 11 членове под председателството на Министъра на земеделието и храните, а оперативното ръководство се осъществява от Изпълнителен директор. Структурата на фонда включва Централно управление и 28 областни дирекции.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
 
Държавен фонд "Земеделие"
София 1618, "Цар Борис III" 136
02/81-87-100, 02/81-87-202
dfz@dfz.bg